Vilija BLINKEVIČIŪTĖ Vilija BLINKEVIČIŪTĖ
Vilija BLINKEVIČIŪTĖ

Gruppen for Det Progressive Forbund af Socialdemokrater i Europa-Parlamentet

Medlem

Litauen - Lietuvos socialdemokratų partija (Litauen )

Fødselsdato : , Linkuva

Skriftlige stemmeforklaringer Vilija BLINKEVIČIŪTĖ

Medlemmerne kan afgive en skriftlig forklaring af, hvordan de har stemt på plenarmødet. Forretningsordenens artikel 194

Et EU-handlingsprogram for sundhed – for perioden 2021-2027 ("EU4Health-programmet") (A9-0196/2020 - Cristian-Silviu Buşoi) LT

13-11-2020

Balsavau už šį pranešimą. Komisijos pasiūlytos naujosios programos tikslas – užtikrinti, kad ES išliktų sveikiausias regionas pasaulyje, turėtų visas įmanomas priemones sveikatos problemoms spręsti nacionaliniu ir ES lygmenimis ir būtų geriau pasirengusi bet kokiai naujai kylančiai grėsmei sveikatai, kuri gali kelti pavojų ES gyventojams. Programoje „ES – sveikatos labui“ numatyti nauji veiksmai, kuriais bus užpildytos COVID-19 pandemijos metu atsivėrusios spragos, susijusios su vaistų kūrimu ir gamyba, netinkamu vaistų ir įrangos tiekimu ligoninėms ir nepakankamais medicininiais žmogiškaisiais ištekliais, skaitmeninių priemonių ir paslaugų, kuriomis užtikrinamas priežiūros tęstinumas, naudojimu ir poreikiu krizės metu išlaikyti prieigą prie pagrindinių prekių ir paslaugų. Tokiu būdu ES turės daugiau priemonių, kad galėtų imtis skubių, ryžtingų ir suderintų veiksmų su valstybėmis narėmis tiek rengiantis krizėms, tiek jas valdant.Komisija pasiūlė plataus užmojo atskirą programą „ES – sveikatos labui“, pagal kurią būtų teikiama poreikių vertinime aptarta speciali su būsimomis sveikatos problemomis susijusi parama. Pagal šį pasiūlymą naujai programai skiriamas 9,4 mlrd. EUR finansavimas yra gerokai didesnis, palyginti su ankstesniais „Europos socialinio fondo +“ programos pasiūlymais (413 mln. EUR). Programa bus finansuojama pagal būsimą DFP (1,7 mlrd. EUR) ir ekonomikos gaivinimo priemonę (dabar vadinama „Naujos kartos ES“) (7,7 mlrd. EUR).

Investeringsplan for et bæredygtigt Europa - finansiering af den grønne pagt (A9-0198/2020 -Siegfried Mureşan, Paul Tang) LT

13-11-2020

Balsavau už šį pranešimą. Palankiai vertiname Tvarios Europos investicijų planą (angl. SEIP), kuris yra labai svarbus užtikrinant Žaliojo kurso sėkmę ir perėjimą prie tvaresnės, konkurencingos, žiedinės ir atsparesnės ekonomikos, laikantis Sąjungos aplinkosaugos įsipareigojimų, įskaitant klimato srities įsipareigojimus pagal Paryžiaus susitarimą ir ES klimato teisę.Pabrėžiame, kad šis planas turėtų būti suderinto ir įtraukaus Sąjungos reagavimo, kuriant atsparesnę ekonomiką ir visuomenę po COVID-19 pandemijos, pagrindas ir juo turėtų skatinama teritorinė, socialinė ir ekonominė sanglauda.Palankiai vertiname Komisijos Europos ekonomikos gaivinimo planą, kuriame daugiausia dėmesio skiriama Europos žaliajam kursui ir skaitmeninimo strategijai.

InvestEU-programmet (A9-203/2020 - José Manuel Fernandes, Irene Tinagli) LT

13-11-2020

Balsavau už šį pranešimą. Siekiant skatinti tvarų integracinį augimą, investicijas ir užimtumą ir taip prisidėti prie gerovės didinimo, teisingesnio pajamų paskirstymo ir didesnės ekonominės, socialinės ir teritorinės sanglaudos Sąjungoje, „InvestEU“ fondas turėtų remti investicijas į materialųjį ir nematerialųjį turtą, įskaitant kultūros paveldą ir lyčių lygybę. Remiantis 2017 m. EIGE tyrimu, pagerinus lyčių lygybę iki 2050 mln. būtų sukurta iki 10,5 mln. papildomų darbo vietų, o ES užimtumo lygis pasiektų beveik 80 proc. Todėl „InvestEU“ fondo finansuojami projektai turėtų atitikti Sąjungos aplinkos ir socialinius standartus, įskaitant darbuotojų teisių standartus, ir didinti lyčių lygybę. Per „InvestEU“ fondą taikomos intervencinės priemonės turėtų papildyti Sąjungos paramą, teikiamą dotacijomis.

Covid-19-foranstaltningernes indvirkning på demokrati, grundlæggende rettigheder og retsstatsprincippet (B9-0343/2020) LT

13-11-2020

Balsavau už šią rezoliuciją. COVID-19 pandemija tapo didele nelaime visai ES ir turėjo stiprų poveikį gyventojams.Dauguma pasaulio vietų, įskaitant ES, susiduria su antrąja COVID-19 atvejų banga ir vyriausybės priima naujas ribojamąsias priemones, siekdamos spręsti didėjančio atvejų skaičiaus problemą, įskaitant pakartotinį izoliavimo ir sanitarinių priemonių nustatymą, kaukių dėvėjimą ir griežtesnes baudas už reikalavimų nesilaikymą. Raginame valstybes nares užtikrinti su COVID-19 susijusių priemonių įgyvendinimą tinkamai atsižvelgiant į vykdymo priemonių proporcingumą.Su COVID-19 susijusios priemonės turi būti įgyvendinamos gerbiant ES pagrindines teises ir teisinės valstybės principą, ir šiuo atžvilgiu labai svarbu užtikrinti vienodą elgesį su asmenimis.Raginame valstybes nares įvertinti savo įgyvendintas priemones, kuriomis buvo apribota judėjimo laisvė, ir veikti kuo santūriau, taip pat užtikrinti visapusišką ES teisės, ypač Šengeno sienų kodekso ir Laisvo judėjimo direktyvos laikymąsi tais atvejais, kai svarstoma nustatyti naujus judėjimo laisvės apribojimus.

Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2021 – alle sektioner (A9-0206/2020 - Pierre Larrouturou, Olivier Chastel) LT

12-11-2020

Balsavau už šį pranešimą. Raginame Sąjungą dėti daugiau pastangų skatinant socialinę sanglaudą ir didesnę konvergenciją Europoje; primena, kad iki COVID-19 protrūkio daugiau kaip 100 mln. europiečių kasdien susidurdavo su skurdu ir materialiniu nepritekliumi ir kad tikėtina, jog dėl krizės padėtis, ypač pažeidžiamų socialinių grupių padėtis, dar pablogės.Pažymime itin svarbų socialinės srities Europos fondų ir programų, visų pirma Europos socialinio fondo (ESF), Jaunimo užimtumo iniciatyvos, Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo (EGF), Europos Sąjungos užimtumo ir socialinių inovacijų programos (EaSI) ir Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims fondo (EPLSAF), vaidmenį dabartinėje 2014–2020 m. DFP ir dar svarbesnį būsimo ESF+ ir EGF vaidmenį per ateinančius 7 metus,todėl primygtinai raginame, kad ESF + , ypač EPLSAF, būtų tinkamai finansuojamas, kad būtų galima įveikti skurdą Europoje.

Partnerskabsaftalen om bæredygtigt fiskeri og den tilhørende gennemførelsesprotokol (2020-2026) mellem EU og Seychellerne (beslutning) (A9-0184/2020 - Caroline Roose) LT

12-11-2020

Balsavau už šią rezoliuciją. Bendras ES ir Seišelių tausios žvejybos partnerystės susitarimo tikslas – skatinti tausią žvejybą ir nustatyti taisykles, kuriomis reglamentuojama Sąjungos žvejybos laivų prieiga prie Seišelių žvejybos zonos. Naujuoju protokolu ES laivams suteikiamos žvejybos Seišelių žvejybos zonoje galimybės, suteikiant jiems prieigą prie atitinkamos gyvųjų jūrų išteklių pertekliaus dalies, remiantis patikimiausia turima moksline informacija ir IOTC rezoliucijomis bei rekomendacijomis ir neviršijant esamo perteklinio kiekio.

Exceptionelle handelsforanstaltninger for lande og territorier, der deltager i eller er knyttet til Den Europæiske Unions stabiliserings- og associeringsproces (A9-0175/2020 - Emmanuel Maurel) LT

11-11-2020

Balsavau už šį pranešimą. Nuo stabilizacijos ir asociacijos proceso pradžios 1999 m. ES palaipsniui sudarė stabilizacijos ir asociacijos susitarimus (SAS) su kiekviena Vakarų Balkanų partnere. Šie SAS buvo laikomi priemone, padedančia regiono šalių ekonominiam vystymuisi ir politiniam stabilizavimui, ir vis dar yra vienas iš pagrindinių derinimo su ES acquis ir laipsniškos integracijos į ES rinką mechanizmų. Minėtuose susitarimuose numatytas dvišalės prekybos muitų ir netarifinių apribojimų panaikinimas ir jie taikomi prekėms, nurodytoms visuose Suderintos sistemos skirsniuose.Komisijos pasiūlymas pratęsti šių priemonių galiojimą dar penkeriems metams laikomas tinkamiausia priemone tvariai Vakarų Balkanų šalių partnerių ekonomikos plėtrai užtikrinti. Dėl to gali būti išvengta labai ilgo ir sudėtingo kiekvieno atskiro dvišalio prekybos susitarimo, kurie yra stabilizacijos ir asociacijos susitarimų dalis, keitimo proceso.

Indsigelse jf. forretningsordenens artikel 112: Genetisk modificeret MON 87427 × MON 89034 × MIR162 × NK603-majs, og genetisk modificeret majs, der kombinerer to eller tre af enkeltbegivenhederne MON 87427, MON 89034, MIR162 og NK603 (B9-0346/2020) LT

11-11-2020

Pritariau prieštaravimui, kuriame raginame Komisiją nesuteikti leidimų herbicidams atspariems GM kultūriniams augalams, kol nebus išsamiai ištirtos grėsmės sveikatai, susijusios su herbicidų liekanomis kiekvienu konkrečiu atveju, o atliekant tokį vertinimą reikalaujame visapusiškai įvertinti visas herbicidų liekanas, atsiradusias dėl GM kultūrinių augalų purškimo papildomais herbicidais, šių herbicidų skilimo produktus ir jų kombinatorinį poveikį.Raginame Komisiją visapusiškai integruoti papildomų herbicidų naudojimo ir jų liekanų rizikos vertinimą į herbicidams atsparių GM augalų rizikos vertinimą, neatsižvelgiant į tai, ar atitinkamą GM augalą ketinama auginti Sąjungoje, ar importuoti maistui ir pašarams.Raginame Komisiją nesuteikti leidimo jokiems deriniams su sukauptais transformacijos įvykiais, jeigu EFSA neatliko nuodugnaus jų vertinimo, remdamasi išsamiais pareiškėjo pateiktais duomenimis.

Indsigelse, jf. forretningsordenens artikel 112: Den genetisk modificerede sojabønne SYHT0H2 (SYN-ØØØH2-5) (B9-0349/2020) LT

11-11-2020

Balsavau už prieštaravimą. Komisijos įgyvendinimo sprendimo projektas neatitinka Sąjungos teisės, nes jis nesuderinamas su Reglamento (EB) Nr. 1829/2003 tikslu, pagal kurį, remiantis Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (EB) Nr. 178/2002 nustatytais bendraisiais principais, siekiama nustatyti pagrindą, leidžiantį užtikrinti aukštą žmonių gyvybės ir sveikatos, gyvūnų sveikatos ir gerovės, taip pat aplinkos ir vartotojų interesų apsaugos lygį, kalbant apie genetiškai modifikuotą maistą ir pašarus, kartu užtikrinant veiksmingą vidaus rinkos veikimą.Prašome Komisijos atsiimti savo įgyvendinimo sprendimo projektą.

Indsigelse jf. forretningsordenens artikel 112: Genetisk modificeret majs MON 87427 × MON 87460 × MON 89034 × MIR162 × NK603 og genetisk modificeret majs, der kombinerer to, tre eller fire af enkeltbegivenhederne MON 87427, MON 87460, MON 89034, MIR162 og NK603 (B9-0347/2020) LT

11-11-2020

Balsavau už prieštaravimą. Manome, kad Komisijos įgyvendinimo sprendimo projektas viršija Reglamente (EB) Nr. 1829/2003 numatytus įgyvendinimo įgaliojimus. Komisijos įgyvendinimo sprendimo projektas neatitinka Sąjungos teisės, nes jis nesuderinamas su Reglamento (EB) Nr. 1829/2003 tikslu, pagal kurį, remiantis Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (EB) Nr. 178/2002[24] nustatytais bendraisiais principais, siekiama nustatyti pagrindą, leidžiantį užtikrinti aukštą žmonių gyvybės ir sveikatos, gyvūnų sveikatos ir gerovės, taip pat aplinkos ir vartotojų interesų apsaugos lygį, kalbant apie genetiškai modifikuotą maistą ir pašarus, kartu užtikrinant veiksmingą vidaus rinkos veikimą.Todėl prašome Komisijos atsiimti savo įgyvendinimo sprendimo projektą.

Kontakt

Bruxelles

Strasbourg