Morten LØKKEGAARD : 8. valgperiode 

Politiske grupper 

 • 03-03-2016 / 31-01-2017 : Gruppen Alliancen af Liberale og Demokrater for Europa - Medlem
 • 01-02-2017 / 01-07-2019 : Gruppen Alliancen af Liberale og Demokrater for Europa - Næstformand

Nationale partier 

 • 03-03-2016 / 01-07-2019 : Venstre, Danmarks Liberale Parti (Danmark)

Næstformand 

 • 16-03-2016 / 18-01-2017 : Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender

Medlemmer 

 • 07-03-2016 / 15-03-2016 : Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender
 • 07-03-2016 / 01-07-2019 : Delegationen for Forbindelserne med Landene i Sydøstasien og Sammenslutningen af Sydøstasiatiske Nationer (ASEAN)
 • 21-11-2016 / 18-01-2017 : Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse

Stedfortræder 

 • 03-03-2016 / 18-11-2016 : Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse
 • 03-03-2016 / 01-07-2019 : Delegationen for Forbindelserne med De Forenede Stater
 • 07-02-2017 / 01-07-2019 : Kultur- og Uddannelsesudvalget
 • 06-03-2017 / 01-07-2019 : Udvalget om Industri, Forskning og Energi

Vigtigste parlamentariske aktiviteter 

Bidrag til plenardebatter 
Indlæg under plenarforsamlingen og skriftlige erklæringer vedrørende plenardebatter. Forretningsordenens artikel 204 og artikel 171, stk. 11

Ordfører for betænkning 
Der udpeges en ordfører i det ansvarlige parlamentsudvalg til at udarbejde en betænkning om forslag af lovgivningsmæssig eller budgetmæssig art eller andre spørgsmål. Ordførerne kan ved udarbejdelsen af deres betænkning rådføre sig med relevante eksperter og berørte parter. De har også ansvaret for udarbejdelsen af kompromisændringsforslag og forhandlinger med skyggeordførerne. Betænkninger, der er vedtaget på udvalgsniveau, bliver herefter behandlet og sat under afstemning på plenarmødet. Forretningsordenens artikel 55

BETÆNKNING om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes love og administrative bestemmelser for så vidt angår tilgængelighedskrav til produkter og tjenesteydelser  
- A8-0188/2017 -  
-
IMCO 

Ordfører for udtalelse 
Udvalgene kan udarbejde en udtalelse til en betænkning fra det ansvarlige udvalg, og i denne udtalelse behandler de elementer, som er forbundet med deres udvalgs sagsområde. Ordførerne for sådanne udtalelser har også ansvaret for udarbejdelsen af kompromisændringsforslag og forhandlingerne med skyggeordførerne for udtalelsen. Forretningsordenens artikel 56, artikel 57, bilag VI

UDTALELSE om den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2019 – alle sektioner  
- CULT_AD(2018)623756 -  
-
CULT 
UDTALELSE om mandatet for trepartsmødet om budgetforslaget for 2019  
- CULT_AD(2018)619218 -  
-
CULT 
UDTALELSE om forslag til Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2018  
- CULT_AD(2017)606013 -  
-
CULT 

Skyggeordfører for udtalelse 
De politiske grupper udpeger en skyggeordfører for en udtalelse, der følger fremskridt og forhandler kompromistekster med ordføreren. Forretningsordenens artikel 215

UDTALELSE om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om afskaffelse af sæsonbestemte tidsomstilinger og ophævelse af direktiv 2000/84/EF  
- IMCO_AD(2019)630406 -  
-
IMCO 
UDTALELSE om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om programmet for et digitalt Europa for perioden 2021-2027  
- IMCO_AD(2018)627039 -  
-
IMCO 
UDTALELSE om en ny dagsorden for færdigheder i Europa  
- IMCO_AD(2017)599673 -  
-
IMCO 

Beslutningsforslag 
Beslutningsforslag om aktuelle emner indgives på anmodning af et udvalg, en politisk gruppe eller mindst 5 % af medlemmerne og sættes under afstemning på plenarmødet. Forretningsordenens artikel 132, artikel 136, artikel 139, artikel 144

Andre parlamentariske aktiviteter 

Skriftlige stemmeforklaringer 
Medlemmerne kan afgive en skriftlig forklaring af, hvordan de har stemt på plenarmødet. Forretningsordenens artikel 194

Associering af de oversøiske lande og territorier med Den Europæiske Union, herunder forbindelser mellem EU, Grønland og Danmark (A8-0480/2018 - Maurice Ponga)  
 

Morten Løkkegaard stemmer for denne betænkning med forventning om at Kommissionens forslag om middeltildelingen til Grønland (225 mio. euro) ikke reduceres i den kommende MFF.
Desuden ser Morten Løkkegaard positivt på, at der er taget højde for Grønlands særlige forhold til EU, men ville ønske, at det var understreget endnu tydeligere i teksten.

Kommissionens beslutning om at tage artikel 7, stk. 1, i TEU i anvendelse i forbindelse med situationen i Polen (B8-0119/2018, B8-0120/2018, B8-0121/2018)  
 

En klart vægtig beslutning med det bredest mulige politiske mandat fra EP til støtte for EU-grundlæggende rettigheder i Polen var målet for denne beslutning. Den støtter jeg op om. Venstre ser selvsagt også reproduktive rettigheder som værende universelle - også i Polen, men denne problematik ligger uden for målet med denne beslutning. Derfor stemte jeg nej til ændringsforslaget om at tilføje dette til teksten.

Situationen for de grundlæggende rettigheder i EU i 2016 (A8-0025/2018 - Frank Engel)  
 

Venstre er enig i betænkningens generelle indhold om at værne om basale menneskerettigheder i EU, men da Venstre er af den overbevisning, at asylområdet og migrantpolitik primært er national kompetence og derfor ikke hører til i denne betænkning, har jeg stemt blankt på betænkningen som helhed.

Skriftlige forespørgsler 
Medlemmerne kan stille et specifikt antal forespørgsler til formanden for Det Europæiske Råd, Rådet, Kommissionen og næstformanden for Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant med anmodning om skriftlig besvarelse. Forretningsordenens artikel 138, bilag III

Skriftlige erklæringer (frem til den 16. januar 2017) 
* * Dette instrument blev ophævet den 16. januar 2017 * *. En skriftlig erklæring var et initiativ om et emne, der hørte under EU's kompetence. Det kunne medunderskrives af medlemmer inden for en periode på tre måneder.

Skriftlig erklæring om integration af idrætsundervisning med henblik på at udvikle idrætstalenterne hos lovende handicappede skolebørn og ikke-handicappede skolebørn på en bæredygtig måde  
- P8_DCL(2016)0080 - Bortfaldet  
Hannu TAKKULA , Ivan JAKOVČIĆ , Adam GIEREK , Marc TARABELLA , Theodoros ZAGORAKIS , Bogdan Brunon WENTA , Santiago FISAS AYXELÀ , Morten LØKKEGAARD , Merja KYLLÖNEN , Jozo RADOŠ , Virginie ROZIÈRE , Tiziana BEGHIN  
Åbningsdato : 12-09-2016
Frist : 12-12-2016
Antal underskrifter : 71 - 13-12-2016

Erklæringer 

Erklæring om økonomisk interesse 

Kontakt