Barbara LOCHBIHLER Barbara LOCHBIHLER
Barbara LOCHBIHLER
Tyskland

Fødselsdato : , Obergünzburg

8. valgperiode Barbara LOCHBIHLER

Politiske grupper

  • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Gruppen De Grønne/Den Europæiske Fri Alliance - Medlem

Nationale partier

  • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Bündnis 90/Die Grünen (Tyskland)

Næstformand

  • 07-07-2014 / 18-01-2017 : Underudvalget om Menneskerettigheder
  • 25-01-2017 / 01-07-2019 : Underudvalget om Menneskerettigheder

Medlemmer

  • 01-07-2014 / 06-07-2014 : Underudvalget om Menneskerettigheder
  • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Udenrigsudvalget
  • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegationen for Forbindelserne med Landene i Sydøstasien og Sammenslutningen af Sydøstasiatiske Nationer (ASEAN)
  • 19-01-2017 / 24-01-2017 : Underudvalget om Menneskerettigheder
  • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Udenrigsudvalget

Stedfortræder

  • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegationen for Forbindelserne med Maghreb-landene og Den Arabiske Maghreb-Union

Vigtigste parlamentariske aktiviteter

Bidrag til plenardebatter

Indlæg under plenarforsamlingen og skriftlige erklæringer vedrørende plenardebatter. Forretningsordenens artikel 204 og artikel 171, stk. 11

Brunei DE

18-04-2019 P8_CRE-REV(2019)04-18(4-119-0000)

Situationen i Libyen (forhandling) DE

16-04-2019 P8_CRE-REV(2019)04-16(2-551-0000)

Ordfører for betænkning

Der udpeges en ordfører i det ansvarlige parlamentsudvalg til at udarbejde en betænkning om forslag af lovgivningsmæssig eller budgetmæssig art eller andre spørgsmål. Ordførerne kan ved udarbejdelsen af deres betænkning rådføre sig med relevante eksperter og berørte parter. De har også ansvaret for udarbejdelsen af kompromisændringsforslag og forhandlinger med skyggeordførerne. Betænkninger, der er vedtaget på udvalgsniveau, bliver herefter behandlet og sat under afstemning på plenarmødet. Forretningsordenens artikel 55

Ordfører for udtalelse

Udvalgene kan udarbejde en udtalelse til en betænkning fra det ansvarlige udvalg, og i denne udtalelse behandler de elementer, som er forbundet med deres udvalgs sagsområde. Ordførerne for sådanne udtalelser har også ansvaret for udarbejdelsen af kompromisændringsforslag og forhandlingerne med skyggeordførerne for udtalelsen. Forretningsordenens artikel 56, artikel 57, bilag VI

UDTALELSE om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 1236/2005 om handel med visse varer, der kan anvendes til henrettelse, tortur eller anden grusom, umenneskelig eller nedværdigende behandling eller straf

06-07-2015 AFET_AD(2015)555011 PE555.011v02-00 AFET
Barbara LOCHBIHLER

Skyggeordfører for udtalelse

De politiske grupper udpeger en skyggeordfører for en udtalelse, der følger fremskridt og forhandler kompromistekster med ordføreren. Forretningsordenens artikel 215

UDTALELSE om kvinder, ligestilling og klimaretfærdighed

23-11-2017 AFET_AD(2017)609665 PE609.665v02-00 AFET
Pier Antonio PANZERI

Beslutningsforslag

Beslutningsforslag om aktuelle emner indgives på anmodning af et udvalg, en politisk gruppe eller mindst 5 % af medlemmerne og sættes under afstemning på plenarmødet. Forretningsordenens artikel 132, artikel 136, artikel 139, artikel 144

Mundtlige forespørgsler

Et udvalg, en politisk gruppe eller mindst 5 % af Parlamentets medlemmer kan stille forespørgsler til mundtlig besvarelse med forhandling til Europa-Kommissionen, Rådet eller næstformanden for Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant. Forretningsordenens artikel 136

Mindre forespørgsler

Et udvalg, en politisk gruppe eller mindst 5 % af Parlamentets medlemmer kan stille mindre forespørgsler til skriftlig besvarelse til Europa-Kommissionen, Rådet eller næstformanden for Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant. Forretningsordenens artikel 130a, bilag III

Andre parlamentariske aktiviteter

Skriftlige stemmeforklaringer

Medlemmerne kan afgive en skriftlig forklaring af, hvordan de har stemt på plenarmødet. Forretningsordenens artikel 194

Henstilling til Rådet, Kommissionen og næstformanden for Kommissionen/den højtstående repræsentant om Libyen (A8-0159/2018 - Pier Antonio Panzeri) EN

30-05-2018

Regrettably, the Greens/EFA group had to vote against the Panzeri report on Libya on 30 May 2018, due to the unsatisfactory language on EU migration policy, notably on the controversial cooperation with the Libyan Coast Guards.
Whilst this report contains valuable recommendations towards assisting Libya in its stabilisation process, we could not support it in our final vote given the centrality of migration in the EU-Libya engagement.
We actively contributed to the negotiation of this report and supported the rapporteur in his efforts to bring the situation of Libya to the fore of the EU agenda.
We regret however that this report fully endorses the EU’s support to the Libyan Coast Guards, who have been involved in numerous fundamental rights violations. We denounce this policy, which fails to comply with international human rights standards and leads to migrants and refugees being forcibly returned to the same abusive detention centres in Libya which UNHCR and IOM are trying to evacuate.
We call for a drastic, human-rights centred, review of EU cooperation with Libya on migration and to prioritise the evacuation of detention centres in Libya, urgent resettlement and the establishment of legal pathways for migrants and refugees to counter smuggling.

Skriftlige forespørgsler

Medlemmerne kan stille et specifikt antal forespørgsler til formanden for Det Europæiske Råd, Rådet, Kommissionen og næstformanden for Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant med anmodning om skriftlig besvarelse. Forretningsordenens artikel 138, bilag III

Skriftlige erklæringer (frem til den 16. januar 2017)

* * Dette instrument blev ophævet den 16. januar 2017 * *. En skriftlig erklæring var et initiativ om et emne, der hørte under EU's kompetence. Det kunne medunderskrives af medlemmer inden for en periode på tre måneder.

SKRIFTLIG ERKLÆRING afskaffelse af segregation i skolerne

14-10-2015 P8_DCL(2015)0060 Bortfaldet
Péter NIEDERMÜLLER Sophia IN 'T VELD Filiz HYUSMENOVA Cecilia WIKSTRÖM Barbara LOCHBIHLER Josef WEIDENHOLZER Damian DRĂGHICI Laura FERRARA Malin BJÖRK Soraya POST Miltiadis KYRKOS
Åbningsdato : 14-10-2015
Frist : 14-01-2016
Antal underskrifter : 79 - 15-01-2016

Erklæringer

Den underskrevne original/daterede erklæring er arkiveret af Europa-Parlamentet.