Reinhard BÜTIKOFER Reinhard BÜTIKOFER
Reinhard BÜTIKOFER

Gruppen De Grønne/Den Europæiske Fri Alliance

Medlem

Tyskland - Bündnis 90/Die Grünen (Tyskland)

Fødselsdato : , Mannheim

7. valgperiode Reinhard BÜTIKOFER

Politiske grupper

 • 14-07-2009 / 31-01-2012 : Gruppen De Grønne/Den Europæiske Fri Alliance - Næstformand
 • 01-02-2012 / 20-11-2012 : Gruppen De Grønne/Den Europæiske Fri Alliance - Kasserer
 • 21-11-2012 / 30-06-2014 : Gruppen De Grønne/Den Europæiske Fri Alliance - Medlem

Nationale partier

 • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Bündnis 90/Die Grünen (Tyskland)

Medlemmer

 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Udvalget om Industri, Forskning og Energi
 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Underudvalget om Sikkerhed og Forsvar
 • 16-09-2009 / 16-01-2011 : Delegationen for Forbindelserne med NATO's Parlamentariske Forsamling
 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Delegationen for Forbindelserne med De Forenede Stater
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Udvalget om Industri, Forskning og Energi
 • 10-10-2013 / 30-06-2014 : Delegationen for Forbindelserne med Folkerepublikken Kina

Stedfortræder

 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Udenrigsudvalget
 • 16-09-2009 / 09-10-2013 : Delegationen for Forbindelserne med Folkerepublikken Kina
 • 17-06-2010 / 01-02-2011 : Det Særlige Udvalg om Politikudfordringer og Budgetmidler i en Bæredygtig Europæisk Union efter 2013
 • 17-01-2011 / 20-09-2011 : Delegationen for Forbindelserne med NATO's Parlamentariske Forsamling
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Udenrigsudvalget
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Underudvalget om Sikkerhed og Forsvar

all-activities

Ordfører for betænkning

Der udpeges en ordfører i det ansvarlige parlamentsudvalg til at udarbejde en betænkning om forslag af lovgivningsmæssig eller budgetmæssig art eller andre spørgsmål. Ordførerne kan ved udarbejdelsen af deres betænkning rådføre sig med relevante eksperter og berørte parter. De har også ansvaret for udarbejdelsen af kompromisændringsforslag og forhandlinger med skyggeordførerne. Betænkninger, der er vedtaget på udvalgsniveau, bliver herefter behandlet og sat under afstemning på plenarmødet. Forretningsordenens artikel 55

Ordfører for udtalelse

Udvalgene kan udarbejde en udtalelse til en betænkning fra det ansvarlige udvalg, og i denne udtalelse behandler de elementer, som er forbundet med deres udvalgs sagsområde. Ordførerne for sådanne udtalelser har også ansvaret for udarbejdelsen af kompromisændringsforslag og forhandlingerne med skyggeordførerne for udtalelsen. Forretningsordenens artikel 56, artikel 57, bilag VI

UDTALELSE om Rådets holdning til forslag til Den Europæiske Unions budget for regnskabsåret 2014

27-09-2013 ITRE_AD(2013)519558 PE519.558v01-00 ITRE
Reinhard BÜTIKOFER

UDTALELSE om budget 2014 - Mandat for trepartsmødet

20-06-2013 ITRE_AD(2013)510513 PE510.513v02-00 ITRE
Reinhard BÜTIKOFER

UDTALELSE om Rådets holdning til forslag til Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2013

25-09-2012 ITRE_AD(2012)496384 PE496.384v01-00 ITRE
Reinhard BÜTIKOFER

Skyggeordfører for udtalelse

De politiske grupper udpeger en skyggeordfører for en udtalelse, der følger fremskridt og forhandler kompromistekster med ordføreren. Forretningsordenens artikel 215

UDTALELSE om udkast til Rådets afgørelse om indgåelse af rammeaftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og dets medlemsstater på den ene side og Republikken Indonesien på den anden side om et alsidigt partnerskab og samarbejde for så vidt angår tilbagetagelsesspørgsmål

06-02-2014 AFET_AD(2014)526352 PE526.352v02-00 AFET
Emilio MENÉNDEZ del VALLE

UDTALELSE om det europæiske forsvars industrielle og teknologiske basis

09-10-2013 ITRE_AD(2013)516798 PE516.798v02-00 ITRE
Jean-Pierre AUDY

UDTALELSE om interimsbetænkningen med henblik på opnåelse af et positivt resultat af den flerårige finansielle ramme for årene 2014-2020

25-09-2012 ITRE_AD(2012)492879 PE492.879v02-00 ITRE
Edit HERCZOG

Beslutningsforslag

Medlemmerne kan indgive et individuelt beslutningsforslag om et emne, som falder ind under EU's virksomhedsområde. Beslutningsforslaget sendes til behandling i det ansvarlige udvalg. Forretningsordenens artikel 143

Forespørgsler

Forespørgsel til mundtlig besvarelse med debat kan stilles af et udvalg, en politisk gruppe eller mindst 5 % af Parlamentets medlemmer. Adressaterne er andre EU-institutioner. Formandskonferencen afgør om, og i hvilken rækkefølge, forespørgslerne skal opføres på det endelige forslag til dagsorden til et plenarmøde. Artikel 128

Skriftlige erklæringer (frem til den 16. januar 2017)

* * Dette instrument blev ophævet den 16. januar 2017 * *. En skriftlig erklæring var et initiativ om et emne, der hørte under EU's kompetence. Det kunne medunderskrives af medlemmer inden for en periode på tre måneder.

SKRIFTLIG ERKLÆRING om støtte til Global Zero-initiativets handlingsplan for gradvis og dokumenteret afskaffelse af alle verdens kernevåben

10-09-2012 P7_DCL(2012)0026 Vedtaget
Jarosław WAŁĘSA Reinhard BÜTIKOFER Sergio Paolo Francesco SILVESTRIS Janusz ZEMKE Tarja CRONBERG
Åbningsdato : 10-09-2012
Frist : 17-01-2013
Dato for vedtagelse : 17-01-2013
Underskriftsliste : P7_PV(2013)02-04(ANN-1)
Antal underskrifter : 389 - 17-01-2013

Erklæringer

Den underskrevne original/daterede erklæring er arkiveret af Europa-Parlamentet.

Kontakt

Bruxelles

Strasbourg