Reinhard BÜTIKOFER Reinhard BÜTIKOFER
Reinhard BÜTIKOFER

Gruppen De Grønne/Den Europæiske Fri Alliance

Medlem

Tyskland - Bündnis 90/Die Grünen (Tyskland)

Fødselsdato : , Mannheim

8. valgperiode Reinhard BÜTIKOFER

Politiske grupper

 • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Gruppen De Grønne/Den Europæiske Fri Alliance - Medlem

Nationale partier

 • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Bündnis 90/Die Grünen (Tyskland)

Næstformand

 • 16-10-2014 / 01-07-2019 : Delegationen for Forbindelserne med Folkerepublikken Kina

Medlemmer

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Udvalget om Industri, Forskning og Energi
 • 14-07-2014 / 15-10-2014 : Delegationen for Forbindelserne med Folkerepublikken Kina
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegationen for Forbindelserne med De Forenede Stater
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Udvalget om Industri, Forskning og Energi

Stedfortræder

 • 01-07-2014 / 29-02-2016 : Underudvalget om Sikkerhed og Forsvar
 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Udenrigsudvalget
 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Underudvalget om Menneskerettigheder
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Udenrigsudvalget
 • 28-06-2017 / 01-07-2019 : Delegationen for Forbindelserne med Landene i Sydøstasien og Sammenslutningen af Sydøstasiatiske Nationer (ASEAN)

Vigtigste parlamentariske aktiviteter

Bidrag til plenardebatter

Indlæg under plenarforsamlingen og skriftlige erklæringer vedrørende plenardebatter. Forretningsordenens artikel 204 og artikel 171, stk. 11

Kina, navnlig religiøse og etniske minoriteters situation DE

18-04-2019 P8_CRE-REV(2019)04-18(4-067-0000)

De politiske gruppers sammensætning EN

17-04-2019 P8_CRE-REV(2019)04-17(3-123-0000)

Oprettelse af Den Europæiske Forsvarsfond (forhandling) DE

17-04-2019 P8_CRE-REV(2019)04-17(3-653-0000)

Ordfører for betænkning

Der udpeges en ordfører i det ansvarlige parlamentsudvalg til at udarbejde en betænkning om forslag af lovgivningsmæssig eller budgetmæssig art eller andre spørgsmål. Ordførerne kan ved udarbejdelsen af deres betænkning rådføre sig med relevante eksperter og berørte parter. De har også ansvaret for udarbejdelsen af kompromisændringsforslag og forhandlinger med skyggeordførerne. Betænkninger, der er vedtaget på udvalgsniveau, bliver herefter behandlet og sat under afstemning på plenarmødet. Forretningsordenens artikel 55

BETÆNKNING om EU's politiske forbindelser med ASEAN

28-06-2017 A8-0243/2017 PE602.807v02-00 AFET
Reinhard BÜTIKOFER

BETÆNKNING om digitalisering af den europæiske industri

10-05-2017 A8-0183/2017 PE595.761v03-00 ITRE
Reinhard BÜTIKOFER

Ordfører for udtalelse

Udvalgene kan udarbejde en udtalelse til en betænkning fra det ansvarlige udvalg, og i denne udtalelse behandler de elementer, som er forbundet med deres udvalgs sagsområde. Ordførerne for sådanne udtalelser har også ansvaret for udarbejdelsen af kompromisændringsforslag og forhandlingerne med skyggeordførerne for udtalelsen. Forretningsordenens artikel 56, artikel 57, bilag VI

UDTALELSE om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om et regelsæt for screening af udenlandske direkte investeringer i Den Europæiske Union

25-04-2018 ITRE_AD(2018)615451 PE615.451v02-00 ITRE
Reinhard BÜTIKOFER

UDTALELSE om udvikling af en digital handelsstrategi

08-11-2017 ITRE_AD(2017)609603 PE609.603v02-00 ITRE
Reinhard BÜTIKOFER

Skyggeordfører for udtalelse

De politiske grupper udpeger en skyggeordfører for en udtalelse, der følger fremskridt og forhandler kompromistekster med ordføreren. Forretningsordenens artikel 215

UDTALELSE om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EU) 2016/1036 om beskyttelse mod dumpingimport fra lande, der ikke er medlemmer af Den Europæiske Union, og af forordning (EU) 2016/1037 om beskyttelse mod subsidieret indførsel fra lande, der ikke er medlemmer af Den Europæiske Union

30-05-2017 ITRE_AD(2017)597738 PE597.738v03-00 ITRE
Jerzy BUZEK

UDTALELSE om Europæiske standarder – gennemførelse af forordning (EU) nr. 1025/2012

29-03-2017 ITRE_AD(2017)595594 PE595.594v02-00 ITRE
Hans-Olaf HENKEL

UDTALELSE om en europæisk dagsorden for den kollaborative økonomi

24-03-2017 ITRE_AD(2017)595661 PE595.661v02-00 ITRE
Dario TAMBURRANO

Beslutningsforslag

Beslutningsforslag om aktuelle emner indgives på anmodning af et udvalg, en politisk gruppe eller mindst 5 % af medlemmerne og sættes under afstemning på plenarmødet. Forretningsordenens artikel 132, artikel 136, artikel 139, artikel 144

Mundtlige forespørgsler

Et udvalg, en politisk gruppe eller mindst 5 % af Parlamentets medlemmer kan stille forespørgsler til mundtlig besvarelse med forhandling til Europa-Kommissionen, Rådet eller næstformanden for Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant. Forretningsordenens artikel 136

Andre parlamentariske aktiviteter

Skriftlige forespørgsler

Medlemmerne kan stille et specifikt antal forespørgsler til formanden for Det Europæiske Råd, Rådet, Kommissionen og næstformanden for Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant med anmodning om skriftlig besvarelse. Forretningsordenens artikel 138, bilag III

Spørgsmål til ECB vedrørende den fælles tilsynsmekanisme og den fælles afviklingsmekanisme

Medlemmerne kan stille forespørgsler til skriftlig besvarelse til ECB og forespørgsler vedrørende den fælles tilsynsmekanisme og den fælles afviklingsmekanisme. Sådanne forespørgsler indgives først til formanden for det kompetente udvalg. Forretningsordenens artikel 140, artikel 141, bilag III

Skriftlige erklæringer (frem til den 16. januar 2017)

* * Dette instrument blev ophævet den 16. januar 2017 * *. En skriftlig erklæring var et initiativ om et emne, der hørte under EU's kompetence. Det kunne medunderskrives af medlemmer inden for en periode på tre måneder.

SKRIFTLIG ERKLÆRING om fordoblingen af Nord Stream-rørledningens kapacitet

07-03-2016 P8_DCL(2016)0023 Bortfaldet
Claude TURMES Gunnar HÖKMARK Jacek SARYUSZ-WOLSKI Reinhard BÜTIKOFER Johannes Cornelis van BAALEN Miroslav POCHE Pavel TELIČKA Gabrielius LANDSBERGIS Petras AUŠTREVIČIUS Flavio ZANONATO Zdzisław KRASNODĘBSKI Bronis ROPĖ
Åbningsdato : 07-03-2016
Frist : 07-06-2016
Antal underskrifter : 182 - 08-06-2016

SKRIFTLIG ERKLÆRING om beskyttelse af Europas have mod kemiske og konventionelle våben

05-10-2015 P8_DCL(2015)0053 Bortfaldet
Ivan JAKOVČIĆ Reinhard BÜTIKOFER Jozo RADOŠ Ruža TOMAŠIĆ Kaja KALLAS Davor ŠKRLEC Antanas GUOGA Dario TAMBURRANO Enrico GASBARRA Isabella ADINOLFI Rosa D'AMATO Fredrick FEDERLEY Igor ŠOLTES Franc BOGOVIČ
Åbningsdato : 05-10-2015
Frist : 05-01-2016
Antal underskrifter : 89 - 06-01-2016

Kontakt

Bruxelles

Strasbourg