Veuillez remplir ce champ
Paulo RANGEL Paulo RANGEL
Paulo RANGEL

Det Europæiske Folkepartis Gruppe (Kristelige Demokrater)

Næstformand

Portugal - Partido Social Democrata (Portugal)

Fødselsdato : ,

7. valgperiode Paulo RANGEL

Politiske grupper

 • 14-07-2009 / 24-11-2009 : Det Europæiske Folkepartis Gruppe (Kristelige Demokrater) - Næstformand
 • 25-11-2009 / 30-06-2014 : Det Europæiske Folkepartis Gruppe (Kristelige Demokrater) - Næstformand

Nationale partier

 • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Partido Social Democrata (Portugal)

Medlemmer

 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Udvalget om Konstitutionelle Anliggender
 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Delegationen for Forbindelserne med De Forenede Stater
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Udvalget om Konstitutionelle Anliggender

Stedfortræder

 • 16-07-2009 / 19-10-2010 : Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender
 • 16-09-2009 / 29-09-2009 : Delegationen til Det Blandede Parlamentariske Udvalg EU-Tyrkiet
 • 30-09-2009 / 30-06-2014 : Delegationen til Det Parlamentariske Samarbejdsudvalg EU-Rusland
 • 20-10-2010 / 18-01-2012 : Retsudvalget
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Retsudvalget

all-activities

Bidrag til plenardebatter

Indlæg under plenarforsamlingen og skriftlige erklæringer vedrørende plenardebatter. Forretningsordenens artikel 204 og artikel 171, stk. 11

Ordfører for betænkning

Der udpeges en ordfører i det ansvarlige parlamentsudvalg til at udarbejde en betænkning om forslag af lovgivningsmæssig eller budgetmæssig art eller andre spørgsmål. Ordførerne kan ved udarbejdelsen af deres betænkning rådføre sig med relevante eksperter og berørte parter. De har også ansvaret for udarbejdelsen af kompromisændringsforslag og forhandlinger med skyggeordførerne. Betænkninger, der er vedtaget på udvalgsniveau, bliver herefter behandlet og sat under afstemning på plenarmødet. Forretningsordenens artikel 55

Skyggeordfører for betænkning

De politiske grupper udpeger for hver betænkning i det ansvarlige udvalg en skyggeordfører, der følger fremskridt og forhandler kompromistekster med ordføreren. Forretningsordenens artikel 215

Ordfører for udtalelse

Udvalgene kan udarbejde en udtalelse til en betænkning fra det ansvarlige udvalg, og i denne udtalelse behandler de elementer, som er forbundet med deres udvalgs sagsområde. Ordførerne for sådanne udtalelser har også ansvaret for udarbejdelsen af kompromisændringsforslag og forhandlingerne med skyggeordførerne for udtalelsen. Forretningsordenens artikel 56, artikel 57, bilag VI

UDTALELSE om det europæiske semester for samordning af de økonomiske politikker: årlig vækstundersøgelse 2013

21-01-2013 AFCO_AD(2013)501915 PE 501.915v02-00 AFCO
Paulo RANGEL

UDTALELSE om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EU) nr. 1093/2010 om oprettelse af en europæisk tilsynsmyndighed (Den Europæiske Banktilsynsmyndighed) for så vidt angår samspillet med Rådets forordning (EU) nr. …/… om overdragelse af specifikke opgaver til Den Europæiske Central i forbindelse med politikker vedrørende tilsyn med kreditinstitutter

27-11-2012 AFCO_AD(2012)500374 PE 500.374v03-00 AFCO
Paulo RANGEL

UDTALELSE om Det europæiske semester for samordning af de økonomiske politikker: Gennemførelse af prioriteterne for 2012

19-09-2012 AFCO_AD(2012)494649 PE 494.649v01-00 AFCO
Paulo RANGEL

Skyggeordfører for udtalelse

De politiske grupper udpeger en skyggeordfører for en udtalelse, der følger fremskridt og forhandler kompromistekster med ordføreren. Forretningsordenens artikel 215

UDTALELSE om EU-lovgivningens hensigtsmæssighed, subsidiaritet og proportionalitet – 19. rapport om bedre lovgivning for 2011

17-10-2013 AFCO_AD(2013)514776 PE 514.776v02-00 AFCO
Morten MESSERSCHMIDT

UDTALELSE om forslag til Rådets forordning om overdragelse af specifikke opgaver til Den Europæiske Centralbank i forbindelse med politikker vedrørende tilsyn med kreditinstitutter

30-11-2012 AFCO_AD(2012)498084 PE 498.084v03-00 AFCO
Andrew DUFF

UDTALELSE om Den Europæiske Unions forvaltningslov

10-10-2012 AFCO_AD(2012)489365 PE 489.365v02-00 AFCO
Anneli JÄÄTTEENMÄKI

Beslutningsforslag

Medlemmerne kan indgive et individuelt beslutningsforslag om et emne, som falder ind under EU's virksomhedsområde. Beslutningsforslaget sendes til behandling i det ansvarlige udvalg. Forretningsordenens artikel 143

Forespørgsler

Forespørgsel til mundtlig besvarelse med debat kan stilles af et udvalg, en politisk gruppe eller mindst 5 % af Parlamentets medlemmer. Adressaterne er andre EU-institutioner. Formandskonferencen afgør om, og i hvilken rækkefølge, forespørgslerne skal opføres på det endelige forslag til dagsorden til et plenarmøde. Artikel 128

Spørgsmål til ECB vedrørende den fælles tilsynsmekanisme og den fælles afviklingsmekanisme

Medlemmerne kan stille forespørgsler til skriftlig besvarelse til ECB og forespørgsler vedrørende den fælles tilsynsmekanisme og den fælles afviklingsmekanisme. Sådanne forespørgsler indgives først til formanden for det kompetente udvalg. Forretningsordenens artikel 140, artikel 141, bilag III

Svar på spørgsmål til ECB vedrørende den fælles tilsynsmekanisme og den fælles afviklingsmekanisme

Svar på medlemmernes forespørgsler til ECB og forespørgsler vedrørende den fælles tilsynsmekanisme og den fælles afviklingsmekanisme. Forretningsordenens artikel 140, artikel 141, bilag III

Erklæringer

Den underskrevne original/daterede erklæring er arkiveret af Europa-Parlamentet.

Kontakt

Bruxelles

Strasbourg

Postadresse

 • European Parliament
  Office

  1047 Bruxelles