Niels FUGLSANG Niels FUGLSANG
Niels FUGLSANG

Ομάδα της Προοδευτικής Συμμαχίας των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Μέλος

Δανία - Socialdemokratiet (Δανία)

Ημερομηνία γέννησης : , Kobenhavn

Αρχική σελίδα Niels FUGLSANG

Μέλος

ITRE
Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας
D-CN
Αντιπροσωπεία για τις σχέσεις με τη Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας

Αναπληρωτής

ECON
Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής
ANIT
Εξεταστική Επιτροπή για την προστασία των ζώων κατά τη μεταφορά
D-TR
Αντιπροσωπεία στη Μικτή Κοινοβουλευτική Επιτροπή ΕΕ-Τουρκίας

Τελευταίες δραστηριότητες

Μεταβατικές διατάξεις για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της κρίσης της νόσου COVID-19 (τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) 2016/1628) (C9-0161/2020) DA

10-07-2020
Γραπτές αιτιολογήσεις ψήφου

. – Vi danske socialdemokrater i EU er opmærksomme på, at det kan være nødvendigt at udsætte visse reguleringstiltag for at imødekomme industrien under COVID-19-krisen. Vi henstiller dog til, at pandemien ikke bliver en undskyldning for at slække unødigt på vigtige miljøkrav, der skal mindske forurening, fremme luftkvaliteten, skåne miljøet og klimaet, og i sidste ende redde liv og natur. Derfor er vi skeptiske over for nærværende forslags fristforlængelse på 12 måneder. 6 måneder havde med stor sandsynlighed været nok. Vi glæder os dog over, at der ikke er nogen revisionsklausul i den vedtagne tekst, hvorfor vi støtter forslaget.

Η στρατηγική της ΕΕ για τη δημόσια υγεία μετά την κρίση COVID-19 (RC-B9-0216/2020) DA

10-07-2020
Γραπτές αιτιολογήσεις ψήφου

. – Vi danske socialdemokrater i EU går ind for øget samarbejde mellem medlemsstaterne blandt andet baseret på erfaringerne fra COVID-19-pandemien. Således støtter vi initiativer, der forbedrer mulighederne for at reagere på lignende sundhedskriser i fremtiden og for at indsamle og dele viden. Vi støtter ikke bevægelser mod traktatændringer, da de ikke er nødvendige for et øget samarbejde mellem landene, ligesom vi ikke støtter tanken om en decideret sundhedsunion med videre beføjelser over for medlemsstaterne som fx minimumsstandarder for sundhedssektoren. Vi mener desuden, at det er positivt, at der er fundet finansiering til EU4Health i den kommende flerårige finansielle ramme, og vi mener samtidig, at det er afgørende, at fremtidig finansiering findes inden for samme ramme, så der ikke er behov eller mulighed for senere at udvide EU4Health og trække penge fra andre dele af EU’s eller medlemsstaternes budgetter.

Προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης - καταπολέμηση της απάτης - ετήσια έκθεση 2018 (A9-0103/2020 - Joachim Kuhs) DA

09-07-2020
Γραπτές αιτιολογήσεις ψήφου

. – De danske socialdemokrater støtter tiltag, der kan være med til at bekæmpe svig og misbrug af EU-midler, moms samt andre skatteanliggender. Derfor bakker de danske socialdemokrater op om betænkningen vedrørende beskyttelsen af Den Europæiske Unions finansielle interesser, der blandt andet anerkender problemerne med, at den grænseoverskridende e-handel med varer udgør en væsentlig kilde til skattesvig i EU.
Enkelte paragraffer burde imidlertid være ledsaget af dokumentation. Det gælder for eksempel paragraf 14, der eksplicit fremhæver bestemte lande og offentlige aktører for at have misbrugt EU-midler. Vi er ikke uenige i hensigten med paragraffen, men vi mener, at sådanne påstande til hver en tid bør understøttes med fornøden dokumentation. Derfor valgte de danske socialdemokrater at stemme gult på denne specifikke paragraf. Ligeledes valgte de danske socialdemokrater, at stemme gult på alle forslag vedrørende EPPO, da Danmark som følge af retsforbeholdet ikke er en del af denne institution.

Niels FUGLSANG
Niels FUGLSANG

Στο EP NEWSHUB

Jeg synes det er på tide men en skat på multinationale techvirksomheder som Google og Facebook på EU niveau. Det er @KofodPeter uenig i. Hør vores debat her ☺️ https://t.co/j8dYK6YebF 

Midtjyllands avis dækkede vores cykeltur. Jeg vil forsøge at mindske afstanden mellem Bruxelles og Ry ☺️ https://t.co/uXdyWLahTB 

Επικοινωνία

Bruxelles

Strasbourg