Roberta METSOLA Roberta METSOLA
Roberta METSOLA

Ομάδα του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος (Χριστιανοδημοκράτες)

Μέλος

Μάλτα - Partit Nazzjonalista (Μάλτα)

Ημερομηνία γέννησης : , St Julians

8η κοινοβουλευτική περίοδος Roberta METSOLA

Πολιτικές ομάδες

 • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Κoιvoβoυλευτική Ομάδα τoυ Ευρωπαϊκoύ Λαϊκoύ Κόμματoς (Χριστιαvoδημoκράτες) - Μέλος

Εθνικά κόμματα

 • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Partit Nazzjonalista (Μάλτα)

Αντιπρόεδρος

 • 07-07-2014 / 18-01-2017 : Επιτροπή Αναφορών
 • 23-01-2017 / 01-07-2019 : Επιτροπή Αναφορών

βουλευτές

 • 01-07-2014 / 06-07-2014 : Επιτροπή Αναφορών
 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Αντιπροσωπεία για τις σχέσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής
 • 24-06-2016 / 13-12-2017 : Εξεταστική επιτροπή για τη διερεύνηση καταγγελλόμενων παραβιάσεων και περιπτώσεων κακοδιοίκησης κατά την εφαρμογή της νομοθεσίας της ΕΕ σε σχέση με τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, τη φοροαποφυγή και τη φοροδιαφυγή
 • 19-01-2017 / 22-01-2017 : Επιτροπή Αναφορών
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων
 • 12-09-2017 / 14-11-2018 : Ειδική επιτροπή για την τρομοκρατία

Αναπληρώτρια

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Αντιπροσωπεία για τις σχέσεις με την Αυστραλία και τη Νέα Ζηλανδία
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών
 • 14-03-2018 / 01-07-2019 : Ειδική επιτροπή σχετικά με το οικονομικό έγκλημα, τη φοροδιαφυγή και τη φοροαποφυγή

Κύριες κοινοβουλευτικές δραστηριότητες

Συνεισφορές στις συζητήσεις της ολομέλειας

Ομιλίες στην ολομέλεια και γραπτές δηλώσεις σχετικά με συζητήσεις στην ολομέλειας Άρθρα 204 και 171 παράγραφος 11

Έκθεση(έσεις) ως εισηγητής

Ο εισηγητής ορίζεται στην αρμόδια κοινοβουλευτική επιτροπή για να συντάξει έκθεση σχετικά με προτάσεις νομοθετικού ή δημοσιονομικού χαρακτήρα ή άλλα θέματα. Κατά τη σύνταξη της έκθεσής τους, οι εισηγητές μπορούν να διαβουλεύονται με αρμόδιους εμπειρογνώμονες και ενδιαφερόμενα μέρη. Είναι επίσης υπεύθυνοι για τη σύνταξη συμβιβαστικών τροπολογιών και για τις διαπραγματεύσεις με τους σκιώδεις εισηγητές. Οι εκθέσεις που εγκρίνονται σε επίπεδο επιτροπής στη συνέχεια εξετάζονται και ψηφίζονται στην ολομέλεια. Άρθρο 55 του Κανονισμού

Έκθεση(έσεις) ως σκιώδης εισηγητής

Οι πολιτικές ομάδες ορίζουν για κάθε έκθεση σκιώδη εισηγητή στην αρμόδια επιτροπή για να παρακολουθεί την πρόοδο και να διαπραγματεύεται συμβιβαστικά κείμενα με τον εισηγητή. Άρθρο 215 του Κανονισμού

Γνωμοδότηση(ήσεις) ως σκιώδης συντάκτης

Οι πολιτικές ομάδες ορίζουν για κάθε γνωμοδότηση σκιώδη συντάκτη γνωμοδότησης για να παρακολουθεί την πρόοδο και να διαπραγματεύεται συμβιβαστικά κείμενα με τον συντάκτη γνωμοδότησης. Άρθρο 215 του Κανονισμού

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής (Frontex) για το οικονομικό έτος 2017

23-01-2019 LIBE_AD(2019)630584 PE630.584v03-00 LIBE
Romeo FRANZ

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Οργανισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη Συνεργασία στον Τομέα της Επιβολής του Νόμου (Ευρωπόλ) για το οικονομικό έτος 2017

17-01-2019 LIBE_AD(2019)630579 PE630.579v02-00 LIBE
Romeo FRANZ

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού της Eurojust για το οικονομικό έτος 2017

17-01-2019 LIBE_AD(2019)630581 PE630.581v02-00 LIBE
Romeo FRANZ

Προφορικές ερωτήσεις

Οι ερωτήσεις με αίτημα προφορικής απάντησης ακολουθούμενης από συζήτηση οι οποίες απευθύνονται στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στο Συμβούλιο ή στην Αντιπρόεδρο της Επιτροπής/Ύπατη Εκπρόσωπο της Ένωσης μπορούν να υποβληθούν από επιτροπή, πολιτική ομάδα ή τουλάχιστον το 5% των βουλευτών του Κοινοβουλίου. Άρθρο 136

Λοιπές κοινοβουλευτικές δραστηριότητες

Γραπτές αιτιολογήσεις ψήφου

Οι βουλευτές μπορούν να υποβάλουν γραπτή αιτιολόγηση της ψήφου τους στην ολομέλεια. Άρθρο 194 του Κανονισμού

Πρόγραμμα συνδρομής στον παροπλισμό του πυρηνοηλεκτρικού σταθμού Ignalina στη Λιθουανία (A8-0413/2018 - Rebecca Harms) EN

17-01-2019

I voted in favour of this report, which makes crucial adjustments to the European Commission’s proposal with regard to the EU’s financial commitments to decommissioning this nuclear power plant. This report proposes a path forward to decommission the nuclear plant while minimising consequences in a variety of fields.

Ετήσια έκθεση 2017 για τον έλεγχο των χρηματοπιστωτικών δραστηριοτήτων της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων (A8-0479/2018 - Georgi Pirinski) EN

17-01-2019

I voted in favour of this report, which focuses on the EIB’s potential to ensure value-adding strategic public investment. It also lays out recommendations for the EIB to spread its resources more evenly across the EU.

Διασυνοριακές αιτήσεις επιστροφής έργων τέχνης και πολιτιστικών αγαθών που λεηλατήθηκαν σε περίοδο ενόπλων συγκρούσεων και πολέμων (A8-0465/2018 - Pavel Svoboda) EN

17-01-2019

I voted in favour of this report. We cannot allow the organised and institutionalised theft of art works that took place during the Second World War to be repeated in the case of modern day conflicts and we have to reinforce the legal framework to prevent this at a European level.

Γραπτές ερωτήσεις

Οι βουλευτές μπορούν να υποβάλουν έναν ορισμένο αριθμό ερωτήσεων στον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στην Αντιπρόεδρο της Επιτροπής/Ύπατη Εκπρόσωπο της Ένωσης για γραπτή απάντηση. Άρθρο 138, Παράρτημα III του Κανονισμού

Γραπτές δηλώσεις (έως τις 16 Ιανουαρίου 2017)

** Το μέσο αυτό δεν υφίσταται από τις 16 Ιανουαρίου 2017**. Η γραπτή δήλωση ήταν μια πρωτοβουλία για ένα θέμα που εμπίπτει στην αρμοδιότητα της ΕΕ. Οι βουλευτές μπορούσαν να τη συνυπογράψουν εντός περιόδου 3 μηνών.

ΓΡΑΠΤΗ ΔΗΛΩΣΗ σχετικά με την προσχώρηση της ΕΕ στη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα του παιδιού (UNCRC)

12-12-2016 P8_DCL(2016)0135 Άκυρη
Alessandra MUSSOLINI Jean LAMBERT Mairead McGUINNESS Nathalie GRIESBECK Anna Maria CORAZZA BILDT Teresa JIMÉNEZ-BECERRIL BARRIO Constance LE GRIP Roberta METSOLA Doru-Claudian FRUNZULICĂ Barbara SPINELLI Fabio Massimo CASTALDO Enrico GASBARRA Nicola CAPUTO Caterina CHINNICI József NAGY
Ημερομηνία έναρξης διαδικασίας υπογραφής : 12-12-2016
Λήξη προθεσμίας : 12-03-2017
Αριθμός υπογραφόντων : 120 - 13-03-2017

ΓΡΑΠΤΗ ΔΗΛΩΣΗ σχετικά με την καταπολέμηση του κυβερνοεκφοβισμού και της διάδοσης της πορνογραφίας εκδίκησης

21-11-2016 P8_DCL(2016)0123 Άκυρη
Roberta METSOLA Mairead McGUINNESS Seán KELLY Anna Maria CORAZZA BILDT Giovanni LA VIA Brian HAYES Martina DLABAJOVÁ Caterina CHINNICI Afzal KHAN Deirdre CLUNE Κώστας ΧΡΥΣΟΓΟΝΟΣ Εύα ΚΑΪΛΗ
Ημερομηνία έναρξης διαδικασίας υπογραφής : 21-11-2016
Λήξη προθεσμίας : 21-02-2017
Αριθμός υπογραφόντων : 73 - 22-02-2017

ΓΡΑΠΤΗ ΔΗΛΩΣΗ σχετικά με τα αγνοούμενα προσφυγόπουλα

21-11-2016 P8_DCL(2016)0119 Άκυρη
Deirdre CLUNE David CASA Esther de LANGE Monica MACOVEI Mariya GABRIEL Brian HAYES Roberta METSOLA Ivan JAKOVČIĆ Patricija ŠULIN Claude ROLIN
Ημερομηνία έναρξης διαδικασίας υπογραφής : 21-11-2016
Λήξη προθεσμίας : 21-02-2017
Αριθμός υπογραφόντων : 45 - 22-02-2017

Δηλώσεις

Πρωτότυπη δήλωση, με ημερομηνία και υπογραφή, που αρχειοθετήθηκε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Επικοινωνία

Bruxelles

Strasbourg