Miroslav POCHE
Miroslav POCHE
Τσεχία

Ημερομηνία γέννησης : , Chlumec nad Cidlinou

8η κοινοβουλευτική περίοδος Miroslav POCHE

Πολιτικές ομάδες

 • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Ομάδα της Προοδευτικής Συμμαχίας των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο - Μέλος

Εθνικά κόμματα

 • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Česká strana sociálně demokratická (Τσεχία)

βουλευτές

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Αντιπροσωπεία για τις σχέσεις με τη Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Αντιπροσωπεία στην Κοινοβουλευτική Συνέλευση Euronest
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας

Αναπληρωτής

 • 08-07-2014 / 18-01-2017 : Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων
 • 08-07-2014 / 18-01-2017 : Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Αντιπροσωπεία στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Σύνδεσης ΕΕ-Ουκρανίας
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού
 • 12-09-2017 / 09-07-2018 : Ειδική επιτροπή για την τρομοκρατία

Κύριες κοινοβουλευτικές δραστηριότητες

Έκθεση(έσεις) ως εισηγητής

Ο εισηγητής ορίζεται στην αρμόδια κοινοβουλευτική επιτροπή για να συντάξει έκθεση σχετικά με προτάσεις νομοθετικού ή δημοσιονομικού χαρακτήρα ή άλλα θέματα. Κατά τη σύνταξη της έκθεσής τους, οι εισηγητές μπορούν να διαβουλεύονται με αρμόδιους εμπειρογνώμονες και ενδιαφερόμενα μέρη. Είναι επίσης υπεύθυνοι για τη σύνταξη συμβιβαστικών τροπολογιών και για τις διαπραγματεύσεις με τους σκιώδεις εισηγητές. Οι εκθέσεις που εγκρίνονται σε επίπεδο επιτροπής στη συνέχεια εξετάζονται και ψηφίζονται στην ολομέλεια. Άρθρο 55 του Κανονισμού

Έκθεση(έσεις) ως σκιώδης εισηγητής

Οι πολιτικές ομάδες ορίζουν για κάθε έκθεση σκιώδη εισηγητή στην αρμόδια επιτροπή για να παρακολουθεί την πρόοδο και να διαπραγματεύεται συμβιβαστικά κείμενα με τον εισηγητή. Άρθρο 215 του Κανονισμού

Γνωμοδότηση(ήσεις) ως συντάκτης

Οι επιτροπές μπορούν να συντάσσουν γνωμοδότηση επί έκθεσης της αρμόδιας επιτροπής, η οποία καλύπτει τα θέματα που συνδέονται με την αποστολή τους. Οι συντάκτες αυτών των γνωμοδοτήσεων είναι επίσης υπεύθυνοι για τη σύνταξη συμβιβαστικών τροπολογιών και για τις διαπραγματεύσεις με τους σκιώδεις εισηγητές της γνωμοδότησης. Άρθρο 56, Άρθρο 57, Παράρτημα VI του Κανονισμού

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση της οδηγίας 2008/98/ΕΚ για τα απόβλητα

27-10-2016 ITRE_AD(2016)582196 PE582.196v02-00 ITRE
Miroslav POCHE

Γνωμοδότηση(ήσεις) ως σκιώδης συντάκτης

Οι πολιτικές ομάδες ορίζουν για κάθε γνωμοδότηση σκιώδη συντάκτη γνωμοδότησης για να παρακολουθεί την πρόοδο και να διαπραγματεύεται συμβιβαστικά κείμενα με τον συντάκτη γνωμοδότησης. Άρθρο 215 του Κανονισμού

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 560/2014 του Συμβουλίου, της 6ης Μαΐου 2014, σχετικά με την κοινή επιχείρηση βιομηχανιών βιοπροϊόντων

06-09-2017 CONT_AD(2017)606073 PE606.073v02-00 CONT
Luke Ming FLANAGAN

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για το Ευρωπαϊκό Ταμείο για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη (ΕΤΒΑ) και τη σύσταση της Εγγύησης του ΕΤΒΑ και του Ταμείου Εγγυήσεων του ΕΤΒΑ

12-04-2017 CONT_AD(2017)597708 PE597.708v02-00 CONT
Indrek TARAND

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ σχετικά με τη διαφάνεια, τη λογοδοσία και την ακεραιότητα στα θεσμικά όργανα της ΕΕ

04-12-2015 CONT_AD(2015)560864 PE560.864v02-00 CONT
Tamás DEUTSCH

Πρόταση(άσεις) ψηφίσματος

Οι προτάσεις ψηφίσματος υποβάλλονται επί θεμάτων της επικαιρότητας, ύστερα από αίτηση επιτροπής, πολιτικής ομάδας ή τουλάχιστον του 5 % των βουλευτών και ψηφίζονται στην ολομέλεια. Άρθρο 132, Άρθρο 136, Άρθρο 139, Άρθρο 144 του Κανονισμού

Προφορικές ερωτήσεις

Οι ερωτήσεις με αίτημα προφορικής απάντησης ακολουθούμενης από συζήτηση οι οποίες απευθύνονται στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στο Συμβούλιο ή στην Αντιπρόεδρο της Επιτροπής/Ύπατη Εκπρόσωπο της Ένωσης μπορούν να υποβληθούν από επιτροπή, πολιτική ομάδα ή τουλάχιστον το 5% των βουλευτών του Κοινοβουλίου. Άρθρο 136

Λοιπές κοινοβουλευτικές δραστηριότητες

Γραπτές αιτιολογήσεις ψήφου

Οι βουλευτές μπορούν να υποβάλουν γραπτή αιτιολόγηση της ψήφου τους στην ολομέλεια. Άρθρο 194 του Κανονισμού

Πρόγραμμα υλοποίησης του «Ορίζων Ευρώπη» (A8-0410/2018 - Christian Ehler) EN

17-04-2019

. ‒ Last year, the Commission proposed the regulation on the new Framework Programme for Research and Innovation – Horizon Europe. In less than three months, the Commission, the Council and Parliament reached an agreement. The content of the programme, as a result of the deal, perfectly reflects our priorities. Many important issues will be secured, such as the health cluster, culture, security, energy and climate, innovation and job qualifications. That is why I did not hesitate to express my support.
Horizon Europe embodies our aspirations and values in many ways. First, it will fight against climate change, one of the most discussed topics nowadays. Second, the programme focuses on the importance of citizens’ quality of life. In this respect, research broad lines will be mainly dedicated to cancer, cardiovascular diseases and precision medicine, in order to improve citizens’ well-being and medical treatments. Finally, part of the programme aims at increasing gender equality, especially in the field of research and innovation, stimulating the integration of the gender dimension. I believe that all of these issues are currently significant and we need to cope with them as soon as possible.

Διαστημικό πρόγραμμα της Ένωσης και Οργανισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το διαστημικό πρόγραμμα (A8-0405/2018 - Massimiliano Salini) EN

17-04-2019

The European Union is undoubtedly one of the principal space world leaders. Nevertheless, if we want to further develop its capabilities, I believe that an additional effort becomes indispensable, considering that mainstream space powers (such as the United States and Russia) remain very active and that new players access to the space sector. That is why I support the proposal. The new programme will enhance EU space activities, stimulating scientific and technical progresses. In addition to that, it will encourage competitiveness and innovation capacity in the area of space industry. To achieve this, we will sustain in particular small and medium-sized enterprises, start-ups and innovative businesses. Furthermore, our target is to develop new partnerships, in order to create and purchase innovative products and services. The proposal aims also at bearing EU action in three new potential domains: high performance computing, climate change and security. Only then Europe could preserve its leadership and autonomy in this strategic area.

Πρόγραμμα Ψηφιακή Ευρώπη για την περίοδο 2021-2027 (A8-0408/2018 - Angelika Mlinar) EN

17-04-2019

The rise of the internet and of social media in the 21st century creates new problematics and necessities that should be tackle. The spread of cyberbullying, a form of harassment using electronic means, has deeply affected our society in the past ten years, with regard to young people. At the same time, we see the development of brand new technologies that are bound to continue growing over the years, for example in the area of artificial intelligence and high-performance computing. Despite this, now the European Union is an importer of digital products, depending mostly on third-countries providers such as the United States and China. I support the programme because I believe that it will increase European digital capacities in different ways, financing infrastructures in the field of cybersecurity, artificial intelligence and supercomputing. In the meantime, the programme aims at stimulating the workforce to acquire digital skills in order to encourage the digital transformation of public services.

Γραπτές ερωτήσεις

Οι βουλευτές μπορούν να υποβάλουν έναν ορισμένο αριθμό ερωτήσεων στον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στην Αντιπρόεδρο της Επιτροπής/Ύπατη Εκπρόσωπο της Ένωσης για γραπτή απάντηση. Άρθρο 138, Παράρτημα III του Κανονισμού

Γραπτές δηλώσεις (έως τις 16 Ιανουαρίου 2017)

** Το μέσο αυτό δεν υφίσταται από τις 16 Ιανουαρίου 2017**. Η γραπτή δήλωση ήταν μια πρωτοβουλία για ένα θέμα που εμπίπτει στην αρμοδιότητα της ΕΕ. Οι βουλευτές μπορούσαν να τη συνυπογράψουν εντός περιόδου 3 μηνών.

ΓΡΑΠΤΗ ΔΗΛΩΣΗ σχετικά με τα δικαιώματα των ηλικιωμένων και τη γήρανση

24-10-2016 P8_DCL(2016)0109 Άκυρη
Monica MACOVEI Raffaele FITTO Filiz HYUSMENOVA Elisabetta GARDINI Miroslav POCHE Tomáš ZDECHOVSKÝ Marijana PETIR Ivan JAKOVČIĆ Doru-Claudian FRUNZULICĂ Enrico GASBARRA Piernicola PEDICINI Nicola CAPUTO Deirdre CLUNE José BLANCO LÓPEZ Ελευθέριος ΣΥΝΑΔΙΝΟΣ José Inácio FARIA Patricija ŠULIN
Ημερομηνία έναρξης διαδικασίας υπογραφής : 24-10-2016
Λήξη προθεσμίας : 24-01-2017
Αριθμός υπογραφόντων : 66 - 25-01-2017

ΓΡΑΠΤΗ ΔΗΛΩΣΗ σχετικά με την κρυπτογράφηση

12-09-2016 P8_DCL(2016)0073 Άκυρη
Nicola CAPUTO Victor NEGRESCU Liisa JAAKONSAARI Claudiu Ciprian TĂNĂSESCU Τάκης ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ Eva MAYDELL Brian HAYES Marlene MIZZI Miroslav POCHE Tibor SZANYI Tomáš ZDECHOVSKÝ Péter NIEDERMÜLLER Alberto CIRIO Maria GRAPINI Doru-Claudian FRUNZULICĂ Claudia ȚAPARDEL Beatrix von STORCH Therese COMODINI CACHIA Lynn BOYLAN Momchil NEKOV Barbara KAPPEL José BLANCO LÓPEZ Γεώργιος ΕΠΙΤΗΔΕΙΟΣ Ελευθέριος ΣΥΝΑΔΙΝΟΣ Patricija ŠULIN Emilian PAVEL
Ημερομηνία έναρξης διαδικασίας υπογραφής : 12-09-2016
Λήξη προθεσμίας : 12-12-2016
Αριθμός υπογραφόντων : 56 - 13-12-2016

ΓΡΑΠΤΗ ΔΗΛΩΣΗ σχετικά με την υιοθέτηση τεχνολογικών εξελίξεων για τις υπηρεσίες έκτακτων κλήσεων του αριθμού 112

12-09-2016 P8_DCL(2016)0070 Άκυρη
Monica MACOVEI Dubravka ŠUICA Miroslav POCHE Tomáš ZDECHOVSKÝ Ivan JAKOVČIĆ Renata BRIANO Piernicola PEDICINI Nicola CAPUTO Salvatore CICU Branislav ŠKRIPEK Daniel BUDA Ελευθέριος ΣΥΝΑΔΙΝΟΣ José Inácio FARIA Patricija ŠULIN
Ημερομηνία έναρξης διαδικασίας υπογραφής : 12-09-2016
Λήξη προθεσμίας : 12-12-2016
Αριθμός υπογραφόντων : 74 - 13-12-2016

Δηλώσεις

Πρωτότυπη δήλωση, με ημερομηνία και υπογραφή, που αρχειοθετήθηκε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.