Joëlle MÉLIN Joëlle MÉLIN
Joëlle MÉLIN

Ομάδα Ταυτότητας και Δημοκρατίας

Μέλος

Γαλλία - Rassemblement national (Γαλλία)

Ημερομηνία γέννησης : , Versailles

Αρχική σελίδα Joëlle MÉLIN

Μέλος

ENVI
Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων
ITRE
Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας
BECA
Ειδική επιτροπή για την καταπολέμηση του καρκίνου
D-CA
Αντιπροσωπεία για τις σχέσεις με τον Καναδά

Αναπληρώτρια

AGRI
Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου
D-CN
Αντιπροσωπεία για τις σχέσεις με τη Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας

Τελευταίες δραστηριότητες

Η στρατηγική κυβερνοασφάλειας της ΕΕ για την ψηφιακή δεκαετία (B9-0305/2021) FR

10-06-2021
Γραπτές αιτιολογήσεις ψήφου

Cette stratégie, qui constitue un élément clé de la stratégie « Façonner l'avenir numérique de l'Europe », du plan de relance pour l'Europe et de la stratégie de l'UE pour l'union de la sécurité. Le texte de la résolution inclut notamment des points importants comme : Les vulnérabilités cybernétiques de certains secteurs critiques (notamment des soins de santé) et dépendance aux technologies numériques mises en évidence par la crise de la COVID-19 ; un soutien particulier aux PME et aux microentreprises face aux risques cybers ; une plus forte capacité de coopération en cybersécurité entre les États Membres. Aussi face aux enjeux colossaux du numérique, j’ai soutenu cette résolution.

Η κατάσταση του κράτους δικαίου στην Ευρωπαϊκή Ένωση και η εφαρμογή του κανονισμού αριθ. 2020/2092 περί αιρεσιμότητος (B9-0317/2021, B9-0319/2021, B9-0320/2021) FR

10-06-2021
Γραπτές αιτιολογήσεις ψήφου

L’état de droit est un concept instrumentalisé politiquement depuis trois ans maintenant par les institutions européennes, qui veulent punir la Hongrie et la Pologne pour ne pas avoir accepté la répartition des migrants après la crise de 2015.
Ici le Parlement demande l’activation immédiate du nouveau mécanisme. La Commission tergiverse, se pliant aux décisions du Conseil telles qu’énoncées dans ses conclusions du 11 décembre 2020 : le recours déposé devant la CJUE par la Pologne et la Hongrie est de facto suspensif. Le Parlement estime toutefois – à juste titre d’un point de vue strictement juridique –, qu’il n’y a pas lieu d’attendre.
En instrumentalisant l’état de droit à des fins politiques, le Parlement soutient le coup d’état des juges contre la volonté des peuples. Ces derniers, via le droit, pèsent de plus en plus non seulement sur la législation mais aussi sur les mœurs des sociétés européennes. J'ai donc voté contre ce texte.

Ο έλεγχος του Κοινοβουλίου σχετικά με την εν εξελίξει αξιολόγηση από την Επιτροπή και το Συμβούλιο των εθνικών σχεδίων ανάκαμψης και ανθεκτικότητας (RC-B9-0331/2021, B9-0331/2021, B9-0333/2021, B9-0334/2021, B9-0335/2021, B9-0337/2021, B9-0338/2021) FR

10-06-2021
Γραπτές αιτιολογήσεις ψήφου

Le législateur a voulu que les discussions autour de la validation des plans de relance nationaux soient une discussion entre les services de la Commission et les gouvernements des Etats, aussi il n’y a pas lieu de modifier l’équilibre trouvé voilà à peine 6 mois et de faire interférer le Parlement européen en permanence dans ce dialogue.
Les résolutions présentées aujourd’hui ajoutent de nouvelles règles ou desiderata, qui rendraient parfois trop complexe la mise en œuvre de la RRF, en multipliant les obligations de communication. J'ai donc voté contre cette résolution.

Joëlle MÉLIN
Joëlle MÉLIN

Στο EP NEWSHUB

Demain votez et faites votez pour nos candidats aux départementales @Itrac /@Scibilia sur le canton de #laciotat et @Bougearel / @Forbin sur celui d’ #Aubagne @RNational_off @rn_paca

Επικοινωνία

Bruxelles

Strasbourg