Fabio Massimo CASTALDO Fabio Massimo CASTALDO
Fabio Massimo CASTALDO

Μη Εγγεγραμμένοι

Ιταλία - Movimento 5 Stelle (Ιταλία)

Ημερομηνία γέννησης : ,

8η κοινοβουλευτική περίοδος Fabio Massimo CASTALDO

Πολιτικές ομάδες

 • 01-07-2014 / 15-10-2014 : Ομάδα Ευρώπη Ελευθερίας και Άμεσης Δημοκρατίας - Μέλος
 • 16-10-2014 / 19-10-2014 : Μη Εγγεγραμμένοι
 • 20-10-2014 / 01-07-2019 : Ομάδα Ευρώπη Ελευθερίας και Άμεσης Δημοκρατίας - Μέλος

Εθνικά κόμματα

 • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Movimento 5 Stelle (Ιταλία)

Αντιπρόεδρος

 • 15-11-2017 / 01-07-2019 : Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

βουλευτές

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων
 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Αντιπροσωπεία για τις σχέσεις με τις χώρες του Μαγκρέμπ και την Ένωση του Αραβικού Μαγκρέμπ
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Αντιπροσωπεία για τις σχέσεις με την Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Βραζιλίας
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Αντιπροσωπεία για τις σχέσεις με τη Mercosur
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Αντιπροσωπεία στην Κοινοβουλευτική Συνέλευση της Ένωσης για τη Μεσόγειο
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Αντιπροσωπεία στην Κοινοβουλευτική Συνέλευση ΕΕ - Λατινικής Αμερικής
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων
 • 15-11-2017 / 01-07-2019 : Προεδρείο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Αναπληρωτής

 • 01-07-2014 / 27-08-2014 : Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων
 • 01-07-2014 / 07-06-2016 : Επιτροπή Νομικών Θεμάτων
 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Υποεπιτροπή Ασφάλειας και Άμυνας
 • 23-07-2014 / 18-01-2017 : Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου
 • 13-01-2015 / 18-01-2017 : Αντιπροσωπεία στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Σταθεροποίησης και Σύνδεσης ΕΕ-Σερβίας
 • 13-01-2015 / 01-07-2019 : Αντιπροσωπεία στην Επιτροπή Κοινοβουλευτικής Συνεργασίας ΕΕ-Ρωσίας
 • 13-01-2015 / 01-07-2019 : Αντιπροσωπεία για τις σχέσεις με τις χώρες του Μασρέκ
 • 08-06-2016 / 18-01-2017 : Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών
 • 29-06-2016 / 18-01-2017 : Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων
 • 19-01-2017 / 25-02-2018 : Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών
 • 19-01-2017 / 26-02-2018 : Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Υποεπιτροπή Ασφάλειας και Άμυνας
 • 04-10-2017 / 01-07-2019 : Αντιπροσωπεία στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Σταθεροποίησης και Σύνδεσης ΕΕ-Μαυροβουνίου
 • 11-01-2018 / 01-07-2019 : Αντιπροσωπεία στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εταιρικής Σχέσης ΕΕ-Αρμενίας, στην Επιτροπή Κοινοβουλευτικής Συνεργασίας ΕΕ-Αζερμπαϊτζάν και στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Σύνδεσης ΕΕ-Γεωργίας
 • 26-02-2018 / 01-07-2019 : Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας

Κύριες κοινοβουλευτικές δραστηριότητες

Συνεισφορές στις συζητήσεις της ολομέλειας

Ομιλίες στην ολομέλεια και γραπτές δηλώσεις σχετικά με συζητήσεις στην ολομέλειας Άρθρα 204 και 171 παράγραφος 11

Καμερούν IT

18-04-2019 P8_CRE-REV(2019)04-18(4-109-0000)

Μπρουνέι IT

18-04-2019 P8_CRE-REV(2019)04-18(4-128-0000)

Σύνθεση των πολιτικών ομάδων EN

17-04-2019 P8_CRE-REV(2019)04-17(3-127-0000)

Έκθεση(έσεις) ως εισηγητής

Ο εισηγητής ορίζεται στην αρμόδια κοινοβουλευτική επιτροπή για να συντάξει έκθεση σχετικά με προτάσεις νομοθετικού ή δημοσιονομικού χαρακτήρα ή άλλα θέματα. Κατά τη σύνταξη της έκθεσής τους, οι εισηγητές μπορούν να διαβουλεύονται με αρμόδιους εμπειρογνώμονες και ενδιαφερόμενα μέρη. Είναι επίσης υπεύθυνοι για τη σύνταξη συμβιβαστικών τροπολογιών και για τις διαπραγματεύσεις με τους σκιώδεις εισηγητές. Οι εκθέσεις που εγκρίνονται σε επίπεδο επιτροπής στη συνέχεια εξετάζονται και ψηφίζονται στην ολομέλεια. Άρθρο 55 του Κανονισμού

Έκθεση(έσεις) ως σκιώδης εισηγητής

Οι πολιτικές ομάδες ορίζουν για κάθε έκθεση σκιώδη εισηγητή στην αρμόδια επιτροπή για να παρακολουθεί την πρόοδο και να διαπραγματεύεται συμβιβαστικά κείμενα με τον εισηγητή. Άρθρο 215 του Κανονισμού

Γνωμοδότηση(ήσεις) ως συντάκτης

Οι επιτροπές μπορούν να συντάσσουν γνωμοδότηση επί έκθεσης της αρμόδιας επιτροπής, η οποία καλύπτει τα θέματα που συνδέονται με την αποστολή τους. Οι συντάκτες αυτών των γνωμοδοτήσεων είναι επίσης υπεύθυνοι για τη σύνταξη συμβιβαστικών τροπολογιών και για τις διαπραγματεύσεις με τους σκιώδεις εισηγητές της γνωμοδότησης. Άρθρο 56, Άρθρο 57, Παράρτημα VI του Κανονισμού

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τις ειδικές διατάξεις που διέπουν τον στόχο «Ευρωπαϊκή εδαφική συνεργασία» (Interreg) ο οποίος υποστηρίζεται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και τους μηχανισμούς εξωτερικής χρηματοδότησης

06-12-2018 AFET_AD(2018)627593 PE627.593v03-00 AFET
Fabio Massimo CASTALDO

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ σχετικά με την προσωρινή έκθεση για το ΠΔΠ 2021-2027 - Η θέση του Κοινοβουλίου ενόψει συμφωνίας

11-10-2018 AFCO_AD(2018)625593 PE625.593v02-00 AFCO
Fabio Massimo CASTALDO

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη σύσταση της διευκόλυνσης «Συνδέοντας την Ευρώπη» και την κατάργηση των κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 1316/2013 και (ΕΕ) αριθ. 283/2014

01-10-2018 AFET_AD(2018)627015 PE627.015v02-00 AFET
Fabio Massimo CASTALDO

Γνωμοδότηση(ήσεις) ως σκιώδης συντάκτης

Οι πολιτικές ομάδες ορίζουν για κάθε γνωμοδότηση σκιώδη συντάκτη γνωμοδότησης για να παρακολουθεί την πρόοδο και να διαπραγματεύεται συμβιβαστικά κείμενα με τον συντάκτη γνωμοδότησης. Άρθρο 215 του Κανονισμού

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση, ως μέρους του Ταμείου για την ολοκληρωμένη διαχείριση των συνόρων, του μέσου χρηματοδοτικής στήριξης για τη διαχείριση των συνόρων και των θεωρήσεων

07-12-2018 AFET_AD(2018)628605 PE628.605v02-00 AFET
Eduard KUKAN

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου για τη θέσπιση Ευρωπαϊκού Μηχανισμού στον τομέα της Πυρηνικής Ασφάλειας, που συμπληρώνει τον Μηχανισμό Γειτονίας, Ανάπτυξης και Διεθνούς Συνεργασίας βάσει της Συνθήκης Ευρατόμ

22-11-2018 AFET_AD(2018)627713 PE627.713v04-00 AFET
Petras AUŠTREVIČIUS

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη σύσταση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Άμυνας

14-11-2018 AFET_AD(2018)627021 PE627.021v02-00 AFET
David McALLISTER

Πρόταση(άσεις) ψηφίσματος

Οι προτάσεις ψηφίσματος υποβάλλονται επί θεμάτων της επικαιρότητας, ύστερα από αίτηση επιτροπής, πολιτικής ομάδας ή τουλάχιστον του 5 % των βουλευτών και ψηφίζονται στην ολομέλεια. Άρθρο 132, Άρθρο 136, Άρθρο 139, Άρθρο 144 του Κανονισμού

Προφορικές ερωτήσεις

Οι ερωτήσεις με αίτημα προφορικής απάντησης ακολουθούμενης από συζήτηση οι οποίες απευθύνονται στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στο Συμβούλιο ή στην Αντιπρόεδρο της Επιτροπής/Ύπατη Εκπρόσωπο της Ένωσης μπορούν να υποβληθούν από επιτροπή, πολιτική ομάδα ή τουλάχιστον το 5% των βουλευτών του Κοινοβουλίου. Άρθρο 136

Ήσσονος σημασίας επερωτήσεις

Οι ήσσονος σημασίας επερωτήσεις με αίτημα γραπτής απάντησης οι οποίες απευθύνονται στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή ή στην Αντιπρόεδρο της Επιτροπής/Ύπατη Εκπρόσωπο της Ένωσης μπορούν να υποβληθούν από επιτροπή, πολιτική ομάδα ή τουλάχιστον το 5% των βουλευτών του Κοινοβουλίου. Άρθρο 130α, Παράρτημα III του Κανονισμού

Μείζονος σημασίας επερωτήσεις

Οι μείζονος σημασίας επερωτήσεις με αίτημα γραπτής απάντησης ακολουθούμενης από συζήτηση που απευθύνονται στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στο Συμβούλιο ή στην Αντιπρόεδρο της Επιτροπής/Ύπατη Εκπρόσωπο της Ένωσης μπορούν να υποβληθούν από επιτροπή, πολιτική ομάδα ή τουλάχιστον το 5% των βουλευτών του Κοινοβουλίου. Άρθρο 139, Παράρτημα III του Κανονισμού

Λοιπές κοινοβουλευτικές δραστηριότητες

Γραπτές αιτιολογήσεις ψήφου

Οι βουλευτές μπορούν να υποβάλουν γραπτή αιτιολόγηση της ψήφου τους στην ολομέλεια. Άρθρο 194 του Κανονισμού

Κατάλογος τρίτων χωρών οι υπήκοοι των οποίων υπόκεινται στην υποχρέωση θεώρησης για τη διέλευση των εξωτερικών συνόρων των κρατών μελών και τρίτων χωρών οι υπήκοοι των οποίων απαλλάσσονται από την υποχρέωση αυτή (Κοσσυφοπέδιο) (A8-0261/2016 - Tanja Fajon) IT

28-03-2019

Il Parlamento è chiamato ad adottare la propria posizione in prima lettura sulla proposta della Commissione di liberalizzare i visti con il Kosovo presentata nel maggio del 2016.
La nostra posizione è di apertura nei confronti dei paesi dei Balcani, incluso il Kosovo, a patto che tutti i requisiti relativi ai criteri di adesione siano rispettati. Abbiamo quindi espresso voto positivo in Plenaria per dare mandato alla relatrice, socialista slovena, di aprire i negoziati con il Consiglio.

Ποιότητα του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης (A8-0288/2018 - Michel Dantin) IT

28-03-2019

In questa relazione abbiamo tentato di promuovere l'accesso all'acqua nell'ambito della Drinking Water Directive, in linea con le iniziative politiche e legislative intraprese a livello nazionale, in particolare, acqua pubblica e campagna contro le bottiglie di plastica monouso. Il Consiglio ha acconsentito all'inclusione di disposizioni sull'accesso all'acqua e di un approccio più rigoroso sulle PFAS.
Purtroppo, però, il testo finale non è condivisibile poiché sul versante "accesso all'acqua" non ci sono stati sviluppi che migliorino in modo sufficiente la proposta (nella parte in cui risponde alla ICE "Right2Water") e perché sul versante "tutela della salute" si era registrato un arretramento sulla PFAS.
Purtroppo, i cittadini italiani ed europei dovranno ancora attendere per avere le risposte in tema di accesso all'acqua e di tutela della salute umana.

Αύξηση της αποτελεσματικότητας των διαδικασιών αναδιάρθρωσης, αφερεγγυότητας και απαλλαγής (A8-0269/2018 - Angelika Niebler) IT

28-03-2019

La proposta riguarda l'armonizzazione delle procedure per ristrutturazione, insolvenza e liberazione dai debiti a livello europeo. Nonostante l'intento del testo sia positivo e possa portare vantaggi a livello di risparmio di tempo e risorse per le aziende sane costrette a chiudere, comporta un rischio dovuto alle profonde differenze tra i vari sistemi fallimentari adottati nei vari Stati membri.
Tuttavia, in seguito al recepimento nel testo dell'ottima posizione della commissione parlamentare occupazione e affari sociali, la posizione del Parlamento si presenta come senz'altro migliorativa rispetto alla proposta della Commissione e quindi è possibile sostenerla.

Γραπτές ερωτήσεις

Οι βουλευτές μπορούν να υποβάλουν έναν ορισμένο αριθμό ερωτήσεων στον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στην Αντιπρόεδρο της Επιτροπής/Ύπατη Εκπρόσωπο της Ένωσης για γραπτή απάντηση. Άρθρο 138, Παράρτημα III του Κανονισμού

Ερωτήσεις προς την ΕΚΤ και σχετικά με τον ΕΕΜ και τον ΕΜΕ

Οι βουλευτές μπορούν να υποβάλλουν ερωτήσεις με αίτημα γραπτής απάντησης στην ΕΚΤ και ερωτήσεις σχετικά με τον Ενιαίο Εποπτικό Μηχανισμό και τον Ενιαίο Μηχανισμό Εξυγίανσης. Οι ερωτήσεις αυτές υποβάλλονται πρώτα στον πρόεδρο της αρμόδιας επιτροπής. Άρθρο 140, Άρθρο 141, Παράρτημα III του Κανονισμού

Απαντήσεις σε ερωτήσεις προς την ΕΚΤ και σχετικά με τον ΕΕΜ και τον ΕΜΕ

Απαντήσεις στις ερωτήσεις των βουλευτών προς την ΕΚΤ και τις ερωτήσεις σχετικά με τον Ενιαίο Εποπτικό Μηχανισμό και τον Ενιαίο Μηχανισμό Εξυγίανσης. Άρθρο 140, Άρθρο 141, Παράρτημα III του Κανονισμού

Ατομικές προτάσεις ψηφίσματος

Κάθε βουλευτής μπορεί να υποβάλει πρόταση ψηφίσματος επί θεμάτων που εμπίπτουν στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων της ΕΕ. Οι αποδεκτές προτάσεις ψηφίσματος παραπέμπονται στην αρμόδια επιτροπή, η οποία αποφασίζει ποια διαδικασία πρέπει να ακολουθηθεί. Άρθρο 143 του Κανονισμού

Γραπτές δηλώσεις (έως τις 16 Ιανουαρίου 2017)

** Το μέσο αυτό δεν υφίσταται από τις 16 Ιανουαρίου 2017**. Η γραπτή δήλωση ήταν μια πρωτοβουλία για ένα θέμα που εμπίπτει στην αρμοδιότητα της ΕΕ. Οι βουλευτές μπορούσαν να τη συνυπογράψουν εντός περιόδου 3 μηνών.

ΓΡΑΠΤΗ ΔΗΛΩΣΗ σχετικά με την προσχώρηση της ΕΕ στη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα του παιδιού (UNCRC)

12-12-2016 P8_DCL(2016)0135 Άκυρη
Alessandra MUSSOLINI Jean LAMBERT Mairead McGUINNESS Nathalie GRIESBECK Anna Maria CORAZZA BILDT Teresa JIMÉNEZ-BECERRIL BARRIO Constance LE GRIP Roberta METSOLA Doru-Claudian FRUNZULICĂ Barbara SPINELLI Fabio Massimo CASTALDO Enrico GASBARRA Nicola CAPUTO Caterina CHINNICI József NAGY
Ημερομηνία έναρξης διαδικασίας υπογραφής : 12-12-2016
Λήξη προθεσμίας : 12-03-2017
Αριθμός υπογραφόντων : 120 - 13-03-2017

ΓΡΑΠΤΗ ΔΗΛΩΣΗ σχετικά με την προώθηση βιολογικών προϊόντων σε κυλικεία

24-10-2016 P8_DCL(2016)0117 Άκυρη
Eric ANDRIEU Zbigniew KUŹMIUK Viorica DĂNCILĂ Martin HÄUSLING Ivan JAKOVČIĆ Fabio Massimo CASTALDO Edouard MARTIN Daniel BUDA Maria Lidia SENRA RODRÍGUEZ Marco ZULLO
Ημερομηνία έναρξης διαδικασίας υπογραφής : 24-10-2016
Λήξη προθεσμίας : 24-01-2017
Αριθμός υπογραφόντων : 75 - 25-01-2017

ΓΡΑΠΤΗ ΔΗΛΩΣΗ σχετικά με την ανάγκη υποστήριξης και ενθάρρυνσης της απασχολησιμότητας των νέων στην ευρωμεσογειακή περιοχή

24-10-2016 P8_DCL(2016)0116 Άκυρη
Tokia SAÏFI Marielle DE SARNEZ Inés AYALA SENDER Lorenzo CESA Santiago FISAS AYXELÀ Mariya GABRIEL Marie-Christine VERGIAT Ivo VAJGL Fabio Massimo CASTALDO Brando BENIFEI Alessia Maria MOSCA María Teresa GIMÉNEZ BARBAT
Ημερομηνία έναρξης διαδικασίας υπογραφής : 24-10-2016
Λήξη προθεσμίας : 24-01-2017
Αριθμός υπογραφόντων : 88 - 25-01-2017

Δηλώσεις

Πρωτότυπη δήλωση, με ημερομηνία και υπογραφή, που αρχειοθετήθηκε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Επικοινωνία

Bruxelles

Strasbourg