Fabio Massimo CASTALDO Fabio Massimo CASTALDO
Fabio Massimo CASTALDO

Μη Εγγεγραμμένοι

Ιταλία - Movimento 5 Stelle (Ιταλία)

Ημερομηνία γέννησης : ,

Αρχική σελίδα Fabio Massimo CASTALDO

Αντιπρόεδρος

PE
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
Αρμοδιότητες που έχει αναλάβει ως Αντιπρόεδρος:
  • Ανθρώπινα δικαιώματα και δημοκρατία, εκτός δικτύου Ζαχάρωφ (με την Αντιπρόεδρο Hautala)
  • Ομάδα εργασίας για τα Κτίρια, τις Μεταφορές και το «Πράσινο Κοινοβούλιο», μέλος
  • Ομάδα εργασίας για τη Στρατηγική Καινοτομίας ΤΠΕ, μέλος
  • Αντικαθιστά τον Πρόεδρο για θέματα πολυμερών οργανισμών (εκτός ασφαλείας), συμπεριλαμβανομένων ΟΗΕ+ και ΠΟΕ
  • Αντικαθιστά τον Πρόεδρο σε επαφές με ευρωπαϊκές οργανώσεις επιχειρηματιών
  • Αντικαθιστά τον Πρόεδρο για θέματα Λατινικής Αμερικής (με την Αντιπρόεδρο Charanzová)

Μέλος

BURO
Προεδρείο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
AFET
Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων
AFCO
Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων
SEDE
Υποεπιτροπή Ασφάλειας και Άμυνας
DMAG
Αντιπροσωπεία για τις σχέσεις με τις χώρες του Μαγκρέμπ και την Ένωση του Αραβικού Μαγκρέμπ, συμπεριλαμβανομένων των μικτών κοινοβουλευτικών επιτροπών ΕΕ-Μαρόκου, ΕΕ-Τυνησίας και ΕΕ-Αλγερίας
DLAT
Αντιπροσωπεία στην Κοινοβουλευτική Συνέλευση ΕΕ - Λατινικής Αμερικής

Αναπληρωτής

ECON
Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής
FISC
Υποεπιτροπή Φορολογικών Θεμάτων
D-CL
Αντιπροσωπεία στη Μικτή Κοινοβουλευτική Επιτροπή ΕΕ-Χιλής
DSCA
Αντιπροσωπεία στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εταιρικής Σχέσης ΕΕ-Αρμενίας, στην Επιτροπή Κοινοβουλευτικής Συνεργασίας ΕΕ-Αζερμπαϊτζάν και στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Σύνδεσης ΕΕ-Γεωργίας
DMED
Αντιπροσωπεία στην Κοινοβουλευτική Συνέλευση της Ένωσης για τη Μεσόγειο
DEPA
Αντιπροσωπεία στην Κοινοβουλευτική Συνέλευση Euronest

Τελευταίες δραστηριότητες

Αποψίλωση των δασών (A9-0179/2020 - Delara Burkhardt) IT

22-10-2020
Γραπτές αιτιολογήσεις ψήφου

Con il rapporto di iniziativa legislativa votato in Plenaria il Parlamento intende fornire Raccomandazioni alla Commissione europea nella definizione di un quadro giuridico volto a garantire catene di approvvigionamento sostenibili e “a deforestazione zero” per i prodotti immessi sul mercato europeo.
Per questo motivo la Risoluzione approvata invita la Commissione a presentare una proposta, accompagnata da una valutazione d'impatto, di un quadro giuridico UE basato sui requisiti di dovuta diligenza obbligatoria, segnalazione, comunicazione e partecipazione di terziu ma anche su responsabilità e sanzioni in caso di violazione degli obblighi per tutte le imprese che commercializzano (per la prima volta) nell'Unione merci che comportano rischi per le foreste e gli ecosistemi. Ciò in quanto l'Unione è tra i principali importatori mondiali di merci che mettono a rischio le foreste quali olio di palma, soia, gomma, carne, cuoio, mais, cacao e caffè.
Il testo, più in generale, risulta avere un campo di applicazione della proposta molto ampio, volto a proteggere non solo gli ecosistemi forestali ma anche gli altri ecosistemi naturali, nonché il rispetto dei diritti umani delle popolazioni locali. Per tutti questi motivi il mio voto è stato positivo.

Το μέλλον της ευρωπαϊκής εκπαίδευσης στο πλαίσιο της COVID-19 (B9-0338/2020) IT

21-10-2020
Γραπτές αιτιολογήσεις ψήφου

La crisi generata dal COVID-19 ha reso evidente come in Europa abbiamo ancora studenti e alunni che non abbiano accesso all'istruzione digitale. La Risoluzione approvata in Plenaria ribadisce la necessità di migliorare la connettività a livello europeo, in particolare nelle zone rurali e remote e di aumentare l'accesso alle apparecchiature digitali. Inoltre, il testo pone l’accento sul fatto che la futura politica europea in materia di istruzione debba basarsi su un quadro politico concertato che garantisca che le iniziative strategiche pertinenti (l'agenda europea per le competenze, lo spazio europeo dell'istruzione, il piano d'azione per l'istruzione digitale, la garanzia per i giovani e la garanzia per l'infanzia), siano complementari e sostengano chiari obiettivi politici che abbiano dimensioni generali. Ciò anche nel quadro della futura conferenza sul futuro dell'Europa. Questa risoluzione invita inoltre la Commissione a dare priorità a investimenti mirati nelle infrastrutture e nelle attrezzature digitali per gli istituti di istruzione e per gli alunni, al fine di consentire l'apprendimento sia a distanza che online, e con particolare riferimento ai dispositivi digitali e all'accesso a Internet nelle zone remote e rurali.
Tutti questi motivi mi hanno convinto a sostenere questa Risoluzione.

Υποχρεώσεις της Επιτροπής στον τομέα της αμοιβαιότητας των θεωρήσεων σύμφωνα με το άρθρο 7 του κανονισμού (ΕΕ) 2018/1806 (B9-0339/2020) IT

21-10-2020
Γραπτές αιτιολογήσεις ψήφου

Ho sostenuto la risoluzione del PE che chiede la sospensione dell’esenzione temporanea dai visti per gli stati terzi che non rispettano gli obblighi relativi alla reciprocità, come il caso degli USA.
L’attuale meccanismo di reciprocità ha una sua logica intrinseca che comporta misure di crescente severità nei confronti del paese terzo interessato, compresa in ultima istanza la sospensione dell'esenzione dall'obbligo del visto per tutti i cittadini del paese terzo interessato: il Parlamento europeo ha delegato alla Commissione il potere di modificare alcuni elementi del meccanismo di reciprocità, compresa la sospensione dell'esenzione dall'obbligo del visto per tutti i cittadini del paese terzo interessato.
Questa risoluzione ribadisce la necessità che la Commissione adotti il prima possibile questo atto delegato, essendo già scaduto da ben 4 anni il periodo limite previsto dalla delega.

Fabio Massimo CASTALDO
Fabio Massimo CASTALDO

Στο EP NEWSHUB

RT @PE_Italia: 🔜 Oggi h 14.30 1st Epocal Summit 🟡Modelli di gestione per i processi di innovazione della sanità alla luce del COVID-19 🟡Le sfide nell’adozione del digitale in materia sanitaria 🛠️Apre i lavori @FMCastaldo VP Parlamento europeo 📌Interviene @CorazzaEP 📺https://t.co/HaeZSWIjZh  https://t.co/vlK0hvcAG9 

L'attentato di #Nizza ci riporta alla mente fatti gravissimi e terribili. Esprimo il mio cordoglio alle famiglie delle vittime, e la mia sincera vicinanza al popolo francese. La stagione del terrore e dell'odio non può tornare in Europa. https://t.co/rEKGEwd68T 

RT @M5S_Europa: Il progetto #Ecofuturo VR nasce in risposta alla necessità di ridurre gli spostamenti e di sviluppare sistemi di #smartworking accessibili a tutti. Alle 11 si terrà l'evento di presentazione, con i nostri @FMCastaldo e @beghin_t. Seguite la diretta sulla nostra pagina #facebook! https://t.co/Grbt9Plo9c 

Επικοινωνία

Bruxelles

Strasbourg