Fabio Massimo CASTALDO Fabio Massimo CASTALDO
Fabio Massimo CASTALDO

Μη Εγγεγραμμένοι

Ιταλία - Movimento 5 Stelle (Ιταλία)

Ημερομηνία γέννησης : ,

Γραπτές αιτιολογήσεις ψήφου Fabio Massimo CASTALDO

Οι βουλευτές μπορούν να υποβάλουν γραπτή αιτιολόγηση της ψήφου τους στην ολομέλεια. Άρθρο 194 του Κανονισμού

Κανόνες και γενικές αρχές σχετικά με τους τρόπους ελέγχου από τα κράτη μέλη της άσκησης των εκτελεστικών αρμοδιοτήτων από την Επιτροπή (A9-0187/2020 - József Szájer) IT

17-12-2020

La Commissione europea ha presentato una proposta per riformare l'attuale sistema di comitologia, al fine di rafforzare la trasparenza e la responsabilità dell'attuazione del diritto dell'UE in alcuni settori altamente controversi mediante, ad esempio la Modifica delle regole di voto nell'ultima fase della procedura di comitato. Altre modifiche sono volte a coinvolgere i ministri nazionali consentendo alla Commissione europea di deferire un secondo rinvio al comitato di appello a livello ministeriale se gli esperti nazionali non prendono posizione. Inoltre, e' necessario aumentare la trasparenza del voto a livello di commissione d'appello e garantire un contributo politico consentendo alla Commissione di deferire la questione al Consiglio dei ministri per un parere se il comitato di appello non è in grado di prendere una posizione.
Il Parlamento europeo ha accolto questa proposta con alcuni corretti, limitado i casi presentati ai comitati quali per esempio la protezione dell'ambiente, la salute e la sicurezza alimentare. Per aumentare la trasparenza inoltre, il testo prevede che gli Stati membri accompagnino il loro voto con una giustificazione, indipendentemente dall'esito dellavotazione. Si chiede inoltre, che si garantisca sempre il coinvolgimento del PE e che quest’ultimo sia informato sempre nel caso in cui la Commissione deferisce una questione al Consiglio dei ministri. Ho ritenuto di sostenere la proposta

Αντίρρηση σύμφωνα με το άρθρο 112 παράγραφοι 2 και 3 του Κανονισμού: Γενετικώς τροποποιημένη σόγια MON 87751 × MON 87701 × MON 87708 × MON 89788 (B9-0411/2020) IT

17-12-2020

Nel corso dell'ottava legislatura il Parlamento ha approvato ben 36 risoluzioni che sollevavano obiezioni all'immissione in commercio degli OGM a fini di alimentazione umana e animale (33 risoluzioni) e alla coltivazione degli OGM nell'Unione (tre risoluzioni). Ad oggi, durante la nona legislatura, il Parlamento ha approvato otto obiezioni nelle quali continua ad evidenziare la mancanza di democrazia e trasparenza nel procedimento di autorizzazione degli OGM. Nel caso della soia geneticamente modificata, inoltre, a sostegno dell'obiezione votata in plenaria ci sono anche degli studi scientifici, tra cui uno in particolare ha rilevato che il glifosato (pesticida classificato nel 2015 dall'Agenzia Internazionale per la ricerca sul cancro come probabilmente cancerogeno) si accumula nella soia geneticamente modificata, con un corrispondente impatto negativo sulla composizione nutrizionale rispetto alla soia non geneticamente modificata.
Questi motivi mi hanno indotto a sostenere l'obiezione.

Αντίρρηση σύμφωνα με το άρθρο 112 παράγραφοι 2 και 3 του Κανονισμού: Γενετικώς τροποποιημένος αραβόσιτος MON 87427 × MON 89034 × MIR162 × MON 87411 και γενετικώς τροποποιημένος αραβόσιτος που συνδυάζει δύο ή τρία από τα μονά συμβάντα MON 87427, MON 89034, MIR162 και MON 87411 (B9-0413/2020) IT

17-12-2020

Nel corso dell'ottava legislatura il Parlamento europeo ha approvato ben 36 risoluzioni che sollevavano obiezioni all'immissione in commercio degli OGM a fini di alimentazione umana e animale (33 risoluzioni) e alla coltivazione degli OGM nell'Unione (tre risoluzioni). In questa legislatura ancora persistono criticita' nel procedimento di approvazione degli OGM, che la Commissione continua ad autorizzare nonostante le obiezioni del Parlamento. Anche nel caso del Granturco geneticamente modificato MON 87427 × MON 89034 × MIR162 × MON 87411 e granturco geneticamente modificato che combina due o tre dei singoli eventi MON 87427, MON 89034, MIR162 e MON 87411 il Parlamento ha ribadito il suo appello alla Commissione affinché non autorizzi colture geneticamente modificate resistenti agli erbicidi finche' i rischi sanitari associati ai residui non siano stati esaminati in modo approfondito caso per caso.

Αντίρρηση σύμφωνα με το άρθρο 112 παράγραφοι 2 και 3 του Κανονισμού: Γενετικώς τροποποιημένος αραβόσιτος MIR604 (SYN-IR6Ø4-5) (B9-0414/2020) IT

17-12-2020

Nel corso dell'ottava legislatura il Parlamento ha approvato ben 36 risoluzioni che sollevavano obiezioni all'immissione in commercio degli OGM a fini di alimentazione umana e animale (33 risoluzioni) e alla coltivazione degli OGM nell'Unione (tre risoluzioni). Ad oggi, durante la nona legislatura, il Parlamento continua ad evidenziare la mancanza di democrazia e trasparenza nel procedimento di autorizzazione degli OGM. In merito al rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti da o prodotti a partire da granturco geneticamente modificato MIR604 (SYN-IR6Ø4-5) bisogna aggiungere che durante la fase di autorizzazione molti Stati Membri hanno evidenziato come gli studi di tossicita' di alcuni tipi di proteine geneticamente modificate siano stati condotti con metodologie inidonee. Anche in questo caso quindi, in applicazione del principio di Precauzione, ho ritenuto doveroso sostenere l'obiezione al rinnovo dell' autorizzazione all'immissione in commercio di questo tipo di granturco.

Αντίρρηση σύμφωνα με το άρθρο 112 παράγραφοι 2 και 3 του Κανονισμού: Γενετικώς τροποποιημένος αραβόσιτος MON 88017 (MON-88Ø17-3) (B9-0415/2020) IT

17-12-2020

Anche in questo caso il Parlamento europeo, nell'obiettare alla decisione di esecuzione della Commissione che rinnova l'autorizzazione alla commercializzazione di prodotti contenenti o costituiti da granturco geneticamente modificato MON 88017 (MON-88Ø17-3) ha evidenziato in generale mancanza di democrazia e trasparenza nel procedimento di autorizzazione degli OGM. Ma soprattutto, come evidenziato dal testo finale (che ho sostenuto), il Parlamento ha evidenziato come gli studi scientifici condotti durante il procedimento di autorizzazione, siano stati condotti con metodologie inidonee a garantire la completa sicurezza per i consumatori. Anche in questo caso quindi, in applicazione del principio di Precauzione, la Commissione si sarebbe dovuta astenere dall'immissione in commercio di questo OGM.

Αντίρρηση σύμφωνα με το άρθρο 112 παράγραφοι 2 και 3 του Κανονισμού: Γενετικώς τροποποιημένος αραβόσιτος MON 89034 (MON-89Ø34-3) (B9-0416/2020) IT

17-12-2020

Anche in questo caso il Parlamento, nel testo finale, evidenzia la mancanza di democrazia e trasparenza nel procedimento di autorizzazione degli OGM. In merito al rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio esecuzione della Commissione che rinnova l'autorizzazione alla commercializzazione di prodotti contenenti o costituiti da granturco geneticamente modificato MON 89034 (MON-89Ø34-3) od ottenuti a partire da esso bisogna aggiungere che durante la fase di autorizzazione uno Stato membro ha evidenziato come gli studi di tossicita' di alcuni tipi di proteine geneticamente modificate siano stati condotti con metodologie inidonee. Anche in questo caso ho sostenuto l'obiezione alla decisione.

Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών - Minority SafePack (B9-0403/2020, B9-0405/2020) IT

17-12-2020

Il progetto di legge di iniziativa popolare del cosiddetto "Minority Safepack", mira a tutelare le minoranze linguistiche presenti nell’Unione Europea, assicurando la piena attuazione dei loro diritti e proteggendo le lingue minoritarie dall’estinzione.
Questa proposta popolare, che è stata sottoscritta da oltre 1,1 milioni di cittadini europei e che ha superato la soglia nazionale in 11 stati membri, è di importanza fondamentale per far fronte alla preoccupante discriminazione che spesso interessa le minoranze linguistiche nei paesi membri dell’UE,
Nell’Unione Europea si stimano infatti dai 40 ai 50 milioni di persone che parlano una lingua minoritaria o regionale. Questa proposta sostiene una crescente promozione delle lingue minoritarie nei servizi pubblici come l’istruzione, la pubblica amministrazione, la sanità e la giustizia e in ambiti come la cultura e i media per permettere alle minoranze linguistiche di fruirne in maniera più agevole e per favorire l’integrazione sociale al resto della società. Nella proposta si fa inoltre riferimento anche alla possibilità di destinare una parte dei fondi di coesione alle politiche per le minoranze linguistiche e alla costituzione di un Centro per la Diversità Linguistica che salvaguardi il rispetto dei diritti di tali comunità.

Μια ισχυρή κοινωνική Ευρώπη για δίκαιες μεταβάσεις (A9-0233/2020 - Dennis Radtke, Agnes Jongerius) IT

17-12-2020

La risoluzione declina gli aspetti positivi di maggior impatto sociale che implementeranno il Pilastro Europeo dei Diritti Sociali. Sono obiettivi pienamente condivisibili tra cui vengono esplicitamente citati, tra gli altri, la piena occupazione e il progresso sociale, la centralità della lotta alla povertà e a ogni forma di discriminazione nel quadro della transizione giusta, l’invito a realizzare una transizione verso un'economia circolare climaticamente neutra, basata su fonti di energia rinnovabili, altamente efficiente sul piano delle risorse e dell'energia e che non lasci indietro nessuno, la richiesta alla Commissione di presentare una direttiva per le condizioni di lavoro dignitose, una direttiva per i lavoratori delle piattaforme e una direttiva per il telelavoro. Inoltre, si ribadiscono gli obiettivi della direttiva sui salari minimi e la proposta di trasformare la Garanzia Giovani in uno strumento permanente e giuridicamente vincolante in tutti gli Stati Membri per meglio contrastare la disoccupazione giovanile di lungo periodo e il fenomeno dei NEET. Come detto, si tratta di obiettivi condivisibili e, per questo, ho deciso di votare a favore.

Βιώσιμη εταιρική διακυβέρνηση (A9-0240/2020 - Pascal Durand) IT

17-12-2020

Tutti gli obiettivi contenuti nella relazione e che mirano a promuovere e migliorare la trasparenza delle imprese che operano nel mercato unico, oltre a una visione a lungo termine nelle attività economiche e finanziarie sono condivisibili e, per questo, ho votato a favore. In particolare, il documento, riconosce come necessario il miglioramento delle informazioni sulle relazioni non finanziarie e la trasparenza al fine di garantire la responsabilità e la creazione di un nuovo quadro normativo che definisca i doveri dei consigli di amministrazione in termini di sostenibilità. Infine, è pienamente condivisibile il richiamo alle raccomandazioni incluse nella risoluzione del PE del 29 maggio 2018 sulla finanza sostenibile in cui si chiedeva di ampliare il campo di applicazione della direttiva sulle relazioni non finanziarie per includere questioni che vanno oltre la performance puramente finanziaria delle società.

Σύσταση του Συμβουλίου σχετικά με την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση (ΕΕΚ) για βιώσιμη ανταγωνιστικότητα, κοινωνική δικαιοσύνη και ανθεκτικότητα (B9-0400/2020) IT

17-12-2020

L'istruzione e formazione professionale è una componente essenziale dei sistemi d'istruzione e di apprendimento permanente europei, che fornisce ai giovani e agli adulti le conoscenze, il know-how, le capacità e le competenze richieste sul mercato del lavoro. Inoltre, oltre la metà dei diplomati dell'istruzione secondaria superiore nell'Unione europea utilizzano questo strumento per completare la propria formazione ed entrare nel mondo del lavoro. Considerando l'importanza strategica dell'IFP per un Paese come l'Italia, che vanta il triste primato in campo di disoccupazione giovanile, ritengo molto utile la proposta e condivido soprattutto la invita la Commissione ad ampliare i programmi di mobilità efficaci per gli apprendisti, come richiesta di rafforzare l'ErasmusPro, i programmi del Fondo sociale europeo Plus (FSE+) ed Erasmus+ e la proposta di aumentare le risorse dedicate a questi programmi nel periodo di programmazione 2021-2027

Επικοινωνία

Bruxelles

Strasbourg