Simona BONAFÈ
Simona BONAFÈ
Ιταλία

Ημερομηνία γέννησης : , Varese

9η κοινοβουλευτική περίοδος Simona BONAFÈ

Πολιτικές ομάδες

  • 02-07-2019 / 12-10-2022 : Ομάδα της Προοδευτικής Συμμαχίας των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο - Αντιπρόεδρος

Εθνικά κόμματα

  • 02-07-2019 / 12-10-2022 : Partito Democratico (Ιταλία)

βουλευτές

  • 02-07-2019 / 19-01-2022 : Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων
  • 02-07-2019 / 12-10-2022 : Αντιπροσωπεία για τις σχέσεις με τη Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας
  • 18-09-2019 / 12-10-2022 : Αντιπροσωπεία για τις σχέσεις με το Παναφρικανικό Κοινοβούλιο
  • 18-10-2021 / 12-10-2022 : Αντιπροσωπεία στην Κοινοβουλευτική Συνέλευση Εταιρικής Σχέσης ΕΕ-Ηνωμένου Βασιλείου
  • 20-01-2022 / 12-10-2022 : Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων

Αναπληρώτρια

  • 02-07-2019 / 23-07-2019 : Αντιπροσωπεία για τις σχέσεις με το Ισραήλ
  • 02-07-2019 / 19-01-2022 : Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας
  • 20-01-2022 / 12-10-2022 : Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας

Κύριες κοινοβουλευτικές δραστηριότητες

Έκθεση(έσεις) ως εισηγητής

Ο εισηγητής ορίζεται στην αρμόδια κοινοβουλευτική επιτροπή για να συντάξει έκθεση σχετικά με προτάσεις νομοθετικού ή δημοσιονομικού χαρακτήρα ή άλλα θέματα. Κατά τη σύνταξη της έκθεσής τους, οι εισηγητές μπορούν να διαβουλεύονται με αρμόδιους εμπειρογνώμονες και ενδιαφερόμενα μέρη. Είναι επίσης υπεύθυνοι για τη σύνταξη συμβιβαστικών τροπολογιών και για τις διαπραγματεύσεις με τους σκιώδεις εισηγητές. Οι εκθέσεις που εγκρίνονται σε επίπεδο επιτροπής στη συνέχεια εξετάζονται και ψηφίζονται στην ολομέλεια. Άρθρο 55 του Κανονισμού

Έκθεση(έσεις) ως σκιώδης εισηγητής

Οι πολιτικές ομάδες ορίζουν για κάθε έκθεση σκιώδη εισηγητή στην αρμόδια επιτροπή για να παρακολουθεί την πρόοδο και να διαπραγματεύεται συμβιβαστικά κείμενα με τον εισηγητή. Άρθρο 215 του Κανονισμού

Γνωμοδότηση(ήσεις) ως σκιώδης συντάκτης

Οι πολιτικές ομάδες ορίζουν για κάθε γνωμοδότηση σκιώδη συντάκτη γνωμοδότησης για να παρακολουθεί την πρόοδο και να διαπραγματεύεται συμβιβαστικά κείμενα με τον συντάκτη γνωμοδότησης. Άρθρο 215 του Κανονισμού

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση Μηχανισμού Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας

14-10-2020 ENVI_AD(2020)658853 PE658.853v01-00 ENVI
Pascal CANFIN

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τη δανειακή διευκόλυνση του δημόσιου τομέα στο πλαίσιο του Μηχανισμού Δίκαιης Μετάβασης

05-10-2020 ENVI_AD(2020)658776 PE658.776v01-00 ENVI
Pascal CANFIN

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση του προγράμματος InvestEU

05-10-2020 ENVI_AD(2020)658817 PE658.817v01-00 ENVI
Pascal CANFIN

Πρόταση(άσεις) ψηφίσματος

Οι προτάσεις ψηφίσματος υποβάλλονται επί θεμάτων της επικαιρότητας, ύστερα από αίτηση επιτροπής, πολιτικής ομάδας ή τουλάχιστον του 5 % των βουλευτών και ψηφίζονται στην ολομέλεια. Άρθρο 132, Άρθρο 136, Άρθρο 139, Άρθρο 144 του Κανονισμού

Λοιπές κοινοβουλευτικές δραστηριότητες

Γραπτές αιτιολογήσεις ψήφου

Οι βουλευτές μπορούν να υποβάλουν γραπτή αιτιολόγηση της ψήφου τους στην ολομέλεια. Άρθρο 194 του Κανονισμού

Εθνικά βέτο με σκοπό την υπονόμευση της παγκόσμιας φορολογικής συμφωνίας (RC-B9-0339/2022, B9-0339/2022, B9-0340/2022, B9-0341/2022, B9-0342/2022, B9-0343/2022, B9-0344/2022) IT

06-07-2022

Con questa risoluzione il Parlamento intende ribadire l'importanza di superare l'ostacolo derivante dal voto unanime per le questioni fiscali e non solo. In particolare, ho deciso di sostenere la risoluzione perché ritengo fondamentale migliorare la capacità decisionale dell'UE su provvedimenti essenziali come l'accordo fiscale globale. Votando a favore della risoluzione, il Parlamento condanna l'uso condizionale dei veti nazionali da parte di alcuni Stati membri in materia fiscale, per ottenere concessioni in altri settori strategici.
Il Parlamento esorta dunque la Commissione e il Consiglio a mantenere gli impegni fiscali presi a livello internazionale in ambito OCSE/G20 e ad adottare rapidamente le misure necessarie, affinché l'UE proceda all'adozione di una tassa minima globale del 15 % per le grandi società multinazionali.

Εφαρμογή του μηχανισμού ανάκαμψης και ανθεκτικότητας (A9-0171/2022 - Eider Gardiazabal Rubial, Siegfried Mureşan, Dragoş Pîslaru) IT

23-06-2022

. – Il dispositivo per la ripresa e la resilienza rappresenta lo strumento principale con cui l'Unione europea ha voluto rispondere in modo solidale alle conseguenze economiche e sociali della pandemia COVID-19 e con l'obiettivo di avviare una ripresa duratura e sostenibile per le future generazioni.
La Commissione europea sta riesaminando l'attuazione del dispositivo per la ripresa e la resilienza. Il Parlamento europeo, con la relazione che abbiamo approvato in plenaria, riconosce l'impatto positivo del dispositivo ma, allo stesso tempo, insiste sulla necessità che, anche alla luce del quadro economico legato alla guerra in Ucraina, gli investimenti e le riforme contribuiscano al rafforzamento dell'autonomia strategica dell'UE.
Come Parlamento sosteniamo la necessità che questo dispositivo sia allineato alle sfide attuali. A fronte dell'impatto sui prezzi dell'energia, della necessità di rafforzare l'indipendenza energetica e di accelerare la transizione, il dispositivo per la ripresa e la resilienza può e deve avere un ruolo importante nell'attuazione del REPowerEU al fine di attenuare le conseguenze economiche, sociali ed energetiche per l'Unione europea dell'invasione russa dell'Ucraina.

Εκλογή των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου με άμεση καθολική ψηφοφορία (A9-0083/2022 - Domènec Ruiz Devesa) IT

03-05-2022

Da quanto è emerso dalla Conferenza sul futuro dell'Europa i cittadini chiedono una maggiore partecipazione alla vita democratica dell'Unione europea: oggi più che mai è quindi importante rafforzare il loro coinvolgimento ed ascoltare la loro voce, con l'obiettivo di rafforzare la democrazia europea.
Per questo motivo ho sostenuto la proposta di riforma della legge elettorale che regola le elezioni del Parlamento europeo, affinché ogni elettore abbia a disposizione due voti: uno per eleggere un rappresentante nella propria circoscrizione nazionale e un altro per eleggere un rappresentante nella nuova circoscrizione paneuropea. Inoltre, i cittadini, tramite l'indicazione del capolista della lista transnazionale, potrebbero esprimere la propria preferenza sul candidato alla presidenza della Commissione.
Questa proposta introduce il diritto di voto anche per i sedicenni e garantisce il rispetto della parità di genere in ogni Stato membro. Al fine di favorire la partecipazione vengono poi rafforzate le garanzie al diritto al voto: sono introdotte, ad esempio, misure specifiche per le persone con disabilità e per i cittadini europei che vivono in un paese terzo.

Γραπτές ερωτήσεις

Οι βουλευτές μπορούν να υποβάλουν έναν ορισμένο αριθμό ερωτήσεων στον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στην Αντιπρόεδρο της Επιτροπής/Ύπατη Εκπρόσωπο της Ένωσης για γραπτή απάντηση. Άρθρο 138, Παράρτημα III του Κανονισμού

Arrest and detention of Alessia Piperno and another eight EU citizens in Iran EN

04-10-2022 E-003274/2022 Αντιπρόεδρος της Επιτροπής/Ύπατος Εκπρόσωπος της Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας

Δηλώσεις

Πρωτότυπη δήλωση, με ημερομηνία και υπογραφή, που αρχειοθετήθηκε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.