Isabella ADINOLFI Isabella ADINOLFI
Isabella ADINOLFI

Μη Εγγεγραμμένοι

Ιταλία - Movimento 5 Stelle (Ιταλία)

8η κοινοβουλευτική περίοδος Isabella ADINOLFI

Πολιτικές ομάδες

 • 01-07-2014 / 15-10-2014 : Ομάδα Ευρώπη Ελευθερίας και Άμεσης Δημοκρατίας - Μέλος
 • 16-10-2014 / 19-10-2014 : Μη Εγγεγραμμένοι
 • 20-10-2014 / 01-07-2019 : Ομάδα Ευρώπη Ελευθερίας και Άμεσης Δημοκρατίας - Μέλος

Εθνικά κόμματα

 • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Movimento 5 Stelle (Ιταλία)

βουλευτές

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Επιτροπή Πολιτισμού και Παιδείας
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Αντιπροσωπεία στην Κοινοβουλευτική Συνέλευση Ίσης Εκπροσώπησης ΑΚΕ-ΕΕ
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Επιτροπή Πολιτισμού και Παιδείας
 • 28-11-2018 / 01-07-2019 : Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων

Αναπληρώτρια

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης
 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Αντιπροσωπεία για τις σχέσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής
 • 11-02-2015 / 07-06-2016 : Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών
 • 08-06-2016 / 18-01-2017 : Επιτροπή Νομικών Θεμάτων
 • 24-06-2016 / 24-01-2017 : Εξεταστική επιτροπή για τη διερεύνηση καταγγελλόμενων παραβιάσεων και περιπτώσεων κακοδιοίκησης κατά την εφαρμογή της νομοθεσίας της ΕΕ σε σχέση με τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, τη φοροαποφυγή και τη φοροδιαφυγή
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Επιτροπή Νομικών Θεμάτων

Κύριες κοινοβουλευτικές δραστηριότητες

Συνεισφορές στις συζητήσεις της ολομέλειας

Ομιλίες στην ολομέλεια και γραπτές δηλώσεις σχετικά με συζητήσεις στην ολομέλειας Άρθρα 204 και 171 παράγραφος 11

Έκθεση(έσεις) ως σκιώδης εισηγητής

Οι πολιτικές ομάδες ορίζουν για κάθε έκθεση σκιώδη εισηγητή στην αρμόδια επιτροπή για να παρακολουθεί την πρόοδο και να διαπραγματεύεται συμβιβαστικά κείμενα με τον εισηγητή. Άρθρο 215 του Κανονισμού

Γνωμοδότηση(ήσεις) ως συντάκτης

Οι επιτροπές μπορούν να συντάσσουν γνωμοδότηση επί έκθεσης της αρμόδιας επιτροπής, η οποία καλύπτει τα θέματα που συνδέονται με την αποστολή τους. Οι συντάκτες αυτών των γνωμοδοτήσεων είναι επίσης υπεύθυνοι για τη σύνταξη συμβιβαστικών τροπολογιών και για τις διαπραγματεύσεις με τους σκιώδεις εισηγητές της γνωμοδότησης. Άρθρο 56, Άρθρο 57, Παράρτημα VI του Κανονισμού

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ για την ηλεκτρονική δημοκρατία στην Ευρωπαϊκή Ένωση: δυνατότητες και προκλήσεις

14-10-2016 CULT_AD(2016)582133 PE582.133v02-00 CULT
Isabella ADINOLFI

Γνωμοδότηση(ήσεις) ως σκιώδης συντάκτης

Οι πολιτικές ομάδες ορίζουν για κάθε γνωμοδότηση σκιώδη συντάκτη γνωμοδότησης για να παρακολουθεί την πρόοδο και να διαπραγματεύεται συμβιβαστικά κείμενα με τον συντάκτη γνωμοδότησης. Άρθρο 215 του Κανονισμού

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την πρόληψη της διάδοσης τρομοκρατικού περιεχομένου στο διαδίκτυο

13-03-2019 CULT_AD(2019)632087 PE632.087v02-00 CULT
Julie WARD

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ σχετικά µε την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2017, τμήμα III - Επιτροπή και εκτελεστικοί οργανισμοί

23-01-2019 CULT_AD(2019)628678 PE628.678v02-00 CULT
Bogdan Andrzej ZDROJEWSKI

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ σχετικά µε την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Μεταφραστικού Κέντρου των Οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (CdT) για το οικονομικό έτος 2017

23-01-2019 CULT_AD(2019)628679 PE628.679v02-00 CULT
Bogdan Andrzej ZDROJEWSKI

Προφορικές ερωτήσεις

Οι ερωτήσεις με αίτημα προφορικής απάντησης ακολουθούμενης από συζήτηση οι οποίες απευθύνονται στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στο Συμβούλιο ή στην Αντιπρόεδρο της Επιτροπής/Ύπατη Εκπρόσωπο της Ένωσης μπορούν να υποβληθούν από επιτροπή, πολιτική ομάδα ή τουλάχιστον το 5% των βουλευτών του Κοινοβουλίου. Άρθρο 136

Μείζονος σημασίας επερωτήσεις

Οι μείζονος σημασίας επερωτήσεις με αίτημα γραπτής απάντησης ακολουθούμενης από συζήτηση που απευθύνονται στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στο Συμβούλιο ή στην Αντιπρόεδρο της Επιτροπής/Ύπατη Εκπρόσωπο της Ένωσης μπορούν να υποβληθούν από επιτροπή, πολιτική ομάδα ή τουλάχιστον το 5% των βουλευτών του Κοινοβουλίου. Άρθρο 139, Παράρτημα III του Κανονισμού

Λοιπές κοινοβουλευτικές δραστηριότητες

Γραπτές αιτιολογήσεις ψήφου

Οι βουλευτές μπορούν να υποβάλουν γραπτή αιτιολόγηση της ψήφου τους στην ολομέλεια. Άρθρο 194 του Κανονισμού

Ποιότητα του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης (A8-0288/2018 - Michel Dantin) IT

28-03-2019

Si trattava di un voto per fissare la posizione del Parlamento in vista dei futuri negoziati riguardanti questa assai importante direttiva. Poiché non si sono prese in considerazione in maniera soddisfacente le richieste dell'iniziativa dei cittadini europei Right2Water, né si è registrato alcun miglioramento sulle PFAS, ho votato contro.

Αύξηση της αποτελεσματικότητας των διαδικασιών αναδιάρθρωσης, αφερεγγυότητας και απαλλαγής (A8-0269/2018 - Angelika Niebler) IT

28-03-2019

Non avendo riscontrato particolari criticità in relazione a tale atto legislativo il mio voto è stato positivo.

Άσκηση των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας και των συγγενικών δικαιωμάτων που ισχύουν για ορισμένες επιγραμμικές μεταδόσεις ραδιοτηλεοπτικών οργανισμών και αναμεταδόσεις τηλεοπτικών και ραδιοφωνικών προγραμμάτων (A8-0378/2017 - Pavel Svoboda) IT

28-03-2019

Si trattava di un voto volto a confermare l'accordo raggiunto in trilogo. Pur non essendo totalmente soddisfatti dell'accordo, questo nondimeno rappresenta un piccolo miglioramento dello status quo e pertanto ho votato a favore.

Γραπτές ερωτήσεις

Οι βουλευτές μπορούν να υποβάλουν έναν ορισμένο αριθμό ερωτήσεων στον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στην Αντιπρόεδρο της Επιτροπής/Ύπατη Εκπρόσωπο της Ένωσης για γραπτή απάντηση. Άρθρο 138, Παράρτημα III του Κανονισμού

Ερωτήσεις προς την ΕΚΤ και σχετικά με τον ΕΕΜ και τον ΕΜΕ

Οι βουλευτές μπορούν να υποβάλλουν ερωτήσεις με αίτημα γραπτής απάντησης στην ΕΚΤ και ερωτήσεις σχετικά με τον Ενιαίο Εποπτικό Μηχανισμό και τον Ενιαίο Μηχανισμό Εξυγίανσης. Οι ερωτήσεις αυτές υποβάλλονται πρώτα στον πρόεδρο της αρμόδιας επιτροπής. Άρθρο 140, Άρθρο 141, Παράρτημα III του Κανονισμού

Απαντήσεις σε ερωτήσεις προς την ΕΚΤ και σχετικά με τον ΕΕΜ και τον ΕΜΕ

Απαντήσεις στις ερωτήσεις των βουλευτών προς την ΕΚΤ και τις ερωτήσεις σχετικά με τον Ενιαίο Εποπτικό Μηχανισμό και τον Ενιαίο Μηχανισμό Εξυγίανσης. Άρθρο 140, Άρθρο 141, Παράρτημα III του Κανονισμού

Ατομικές προτάσεις ψηφίσματος

Κάθε βουλευτής μπορεί να υποβάλει πρόταση ψηφίσματος επί θεμάτων που εμπίπτουν στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων της ΕΕ. Οι αποδεκτές προτάσεις ψηφίσματος παραπέμπονται στην αρμόδια επιτροπή, η οποία αποφασίζει ποια διαδικασία πρέπει να ακολουθηθεί. Άρθρο 143 του Κανονισμού

Γραπτές δηλώσεις (έως τις 16 Ιανουαρίου 2017)

** Το μέσο αυτό δεν υφίσταται από τις 16 Ιανουαρίου 2017**. Η γραπτή δήλωση ήταν μια πρωτοβουλία για ένα θέμα που εμπίπτει στην αρμοδιότητα της ΕΕ. Οι βουλευτές μπορούσαν να τη συνυπογράψουν εντός περιόδου 3 μηνών.

ΓΡΑΠΤΗ ΔΗΛΩΣΗ σχετικά με την επανεξέταση της σκοπιμότητας κατασκευής της σιδηροδρομικής γραμμής υψηλής ταχύτητας Λυόν-Τορίνο

24-10-2016 P8_DCL(2016)0111 Άκυρη
Marco VALLI Michèle RIVASI Karima DELLI Tiziana BEGHIN Eleonora EVI Marco ZANNI David BORRELLI Marco AFFRONTE Barbara SPINELLI Laura AGEA Fabio Massimo CASTALDO Dario TAMBURRANO Isabella ADINOLFI Laura FERRARA Rosa D'AMATO Daniela AIUTO Piernicola PEDICINI Ignazio CORRAO Giulia MOI Curzio MALTESE Eleonora FORENZA Marco ZULLO
Ημερομηνία έναρξης διαδικασίας υπογραφής : 24-10-2016
Λήξη προθεσμίας : 24-01-2017
Αριθμός υπογραφόντων : 43 - 25-01-2017

ΓΡΑΠΤΗ ΔΗΛΩΣΗ σχετικά με την προώθηση του ευρωπαϊκού πολιτισμού

27-04-2016 P8_DCL(2016)0046 Άκυρη
Maite PAGAZAURTUNDÚA Iratxe GARCÍA PÉREZ Santiago FISAS AYXELÀ Eider GARDIAZABAL RUBIAL Yana TOOM Fabio Massimo CASTALDO Isabella ADINOLFI Esteban GONZÁLEZ PONS José BLANCO LÓPEZ María Teresa GIMÉNEZ BARBAT
Ημερομηνία έναρξης διαδικασίας υπογραφής : 27-04-2016
Λήξη προθεσμίας : 27-07-2016
Αριθμός υπογραφόντων : 86 - 28-07-2016

ΓΡΑΠΤΗ ΔΗΛΩΣΗ σχετικά με την προστασία των ευρωπαϊκών θαλασσών από χημικά και συμβατικά όπλα

05-10-2015 P8_DCL(2015)0053 Άκυρη
Ivan JAKOVČIĆ Reinhard BÜTIKOFER Jozo RADOŠ Ruža TOMAŠIĆ Kaja KALLAS Davor ŠKRLEC Antanas GUOGA Dario TAMBURRANO Enrico GASBARRA Isabella ADINOLFI Rosa D'AMATO Fredrick FEDERLEY Igor ŠOLTES Franc BOGOVIČ
Ημερομηνία έναρξης διαδικασίας υπογραφής : 05-10-2015
Λήξη προθεσμίας : 05-01-2016
Αριθμός υπογραφόντων : 89 - 06-01-2016

Δηλώσεις

Πρωτότυπη δήλωση, με ημερομηνία και υπογραφή, που αρχειοθετήθηκε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Επικοινωνία

Bruxelles

Strasbourg