Caterina CHINNICI Caterina CHINNICI
Caterina CHINNICI

Ομάδα της Προοδευτικής Συμμαχίας των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Μέλος

Ιταλία - Partito Democratico (Ιταλία)

Ημερομηνία γέννησης : , Palermo

Αρχική σελίδα Caterina CHINNICI

Αντιπρόεδρος

CONT
Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού

Μέλος

LIBE
Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων
DCAM
Αντιπροσωπεία για τις σχέσεις με τις χώρες της Κεντρικής Αμερικής
DLAT
Αντιπροσωπεία στην Κοινοβουλευτική Συνέλευση ΕΕ - Λατινικής Αμερικής

Αναπληρώτρια

JURI
Επιτροπή Νομικών Θεμάτων
D-CL
Αντιπροσωπεία στη Μικτή Κοινοβουλευτική Επιτροπή ΕΕ-Χιλής

Τελευταίες δραστηριότητες

Συντονισμένη ευρωπαϊκή αντιμετώπιση της επιδημίας COVID-19 (συζήτηση) IT

26-03-2020 P9_CRE-PROV(2020)03-26(1-076-2500)
Συνεισφορές στις συζητήσεις της ολομέλειας

Κατανομή του διαθέσιμου χρόνου χρήσης (slots) στους κοινοτικούς αερολιμένες: κοινοί κανόνες IT

26-03-2020
Γραπτές αιτιολογήσεις ψήφου

. – La pandemia globale da virus SARS-CoV-2, che ha già causato la morte di decine di migliaia di persone nel mondo, è la più grande crisi umanitaria e sociale dalla fine della seconda guerra mondiale. E sono già pesantissime anche le ripercussioni sull'economia mondiale ed europea che hanno investito tutti i settori, in particolare e per primo, il trasporto aereo. Le misure di confinamento necessarie per contenere il contagio, applicate praticamente da tutti i Paesi colpiti da questo flagello hanno, infatti, provocato un notevolissimo calo della mobilità globale. In tale eccezionale contesto le compagnie aeree, a partire dal mese di gennaio, si sono ritrovate a effettuare “voli fantasma”, in assenza cioè di passeggeri, in base al regolamento vigente (CEE) n. 95/93 che disciplina l'assegnazione di bande orarie (slot) e al principio dello “use it or lose it” che le obbliga ad utilizzare almeno l'80% dei loro slot di decollo e atterraggio negli aeroporti, se vogliono conservarli per l'anno seguente. Per ovviare all’assurdità di tale pratica, estremamente onerosa dal punto di vista economico e dannosa per l’impatto sull’ambiente, la Commissione ha proposto di modificare temporaneamente il regolamento vigente e, grazie alla procedura d’urgenza cui ha fatto ricorso il Parlamento europeo, si è permesso alle compagnie aeree di non effettuare più tali inutili voli fino alla fine della stagione estiva, e specificamente fino al 24 ottobre 2020, e nello stesso tempo di conservare i diritti acquisiti. Ho pertanto votato a favore di tale proposta di buon senso, che dimostra la volontà delle Istituzioni europee di fornire risposte concrete di fronte ai gravissimi e diversificati danni causati da questa crisi sanitaria senza precedenti.

Ειδικά μέτρα για την κινητοποίηση επενδύσεων στα συστήματα ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης των κρατών μελών και σε άλλους τομείς των οικονομιών τους για την αντιμετώπιση της έξαρσης της νόσου COVID-19 (Πρωτοβουλία Επενδύσεων για την Αντιμετώπιση του Κοροναϊού) IT

26-03-2020
Γραπτές αιτιολογήσεις ψήφου

. – Ho votato a favore della proposta di Regolamento della Commissione e del Consiglio con il quale l’Unione europea ha deciso di stanziare immediatamente trentasette miliardi di euro al fine di sostenere i sistemi sanitari e l’economia degli Stati Membri. In questo momento drammatico, che tutti i Paesi europei stanno attraversando a causa dalla pandemia di coronavirus, è di fondamentale importanza che l’Europa agisca velocemente in modo deciso e unitario. Come Unione Europea abbiamo innanzitutto il dovere di supportare con investimenti ingenti i sistemi sanitari affinché possano funzionare in condizioni di considerevole stress e prestare cure a tutti coloro che ne avranno bisogno. A nessuno deve essere negato il diritto fondamentale alla vita e il diritto alla salute, diritti inviolabili che devono essere garantiti in ogni situazione. Ed è ugualmente importante l’investimento che viene stanziato con tale Regolamento nel campo della ricerca scientifica che mira ad individuare quanto più celermente possibile un vaccino che contrasti efficacemente il Covid-19. È necessario inoltre assistere gli Stati membri nella crisi economica e occupazionale che si stanno trovando a fronteggiare. Con il voto di oggi diamo la possibilità di sbloccare fondi per miliardi di euro che serviranno a proteggere l’occupazione dei nostri cittadini affinché nessuno perda il proprio posto di lavoro. La maggior parte dei lavoratori europei è in questo momento in una posizione di estrema vulnerabilità e abbiamo il compito di stare al loro fianco. Dobbiamo sostenere le nostre imprese, in particolare le piccole e medie imprese, che risentiranno a lungo dell’attuale crisi economica, attraverso una significativa e rapida immissione di liquidità. Non possiamo permettere il fallimento di aziende, la chiusura definitiva di fabbriche e industrie, la fine delle piccole imprese. L’Unione Europea deve dimostrare di saper agire in modo rapido ed efficace al fine di sostenere i suoi cittadini e di supportare l’economia degli Stati membri attraverso una risposta sollecita e tangibile, ma anche con una pianificazione economica che pensi al futuro e alla ricostruzione. Il Regolamento approvato va sicuramente nella giusta direzione e dimostra come l’Europa abbia la capacità e la forza di rispondere celermente alle situazioni di crisi.

Caterina CHINNICI
Caterina CHINNICI

Στο EP NEWSHUB

RT @davidedionisi_: #4aprile #5aprile #covid_19italia #coronavirus #carceri I volontari di @santegidionews mantengono vivi i rapporti con i detenuti nonostante le restrizioni. Come? Con busta e francobollo. Da nord a sud d'Italia. Testimonianze e racconti su @oss_romano https://t.co/kPVQvg7gov  https://t.co/ma7hQS1ePo 

RT @YlvaJohansson: Today @Europol published a stark report that shows an increase in #CoronaCrimes: Increase in online sexual exploitation of children is one of the worrying trends. Please see my blog on the problem and what you and I can do. https://t.co/wjCJucmLHI  #CoronaVirusUpdates #COVID19 https://t.co/4AYsQ27x54 

Il Piano d'azione adottato dalla @EU_Commission inizia a dare risultati che vanno incrementati: servono soluzioni strutturali e durature, con l’apertura di un corridoio umanitario europeo per i minori soli e il coinvolgimento di tutti i Paesi UE nei ricollocamenti @Childmanifesto

Επικοινωνία

Bruxelles

Strasbourg

Ταχυδρομική διεύθυνση

  • European Parliament
    Office

    1047 Bruxelles