Maite PAGAZAURTUNDÚA Maite PAGAZAURTUNDÚA
Maite PAGAZAURTUNDÚA

Ομάδα Renew Europe

Μέλος

Ισπανία - Delegación Ciudadanos Europeos (Ισπανία)

Ημερομηνία γέννησης : , Donostia San Sebastián

8η κοινοβουλευτική περίοδος Maite PAGAZAURTUNDÚA

Πολιτικές ομάδες

 • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Ομάδα της Συμμαχίας Φιλελευθέρων και Δημοκρατών για την Ευρώπη - Μέλος

Εθνικά κόμματα

 • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Unión, Progreso y Democracia (Ισπανία)

βουλευτές

 • 01-07-2014 / 13-07-2014 : Επιτροπή Πολιτισμού και Παιδείας
 • 14-07-2014 / 21-10-2014 : Επιτροπή Ανάπτυξης
 • 14-07-2014 / 21-10-2014 : Υποεπιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων
 • 14-07-2014 / 21-10-2014 : Αντιπροσωπεία για τις σχέσεις με την Παλαιστίνη
 • 14-07-2014 / 21-10-2014 : Αντιπροσωπεία στην Κοινοβουλευτική Συνέλευση της Ένωσης για τη Μεσόγειο
 • 22-10-2014 / 18-01-2017 : Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων
 • 22-10-2014 / 01-07-2019 : Αντιπροσωπεία για τις σχέσεις με τη Mercosur
 • 24-06-2016 / 13-12-2017 : Εξεταστική επιτροπή για τη διερεύνηση καταγγελλόμενων παραβιάσεων και περιπτώσεων κακοδιοίκησης κατά την εφαρμογή της νομοθεσίας της ΕΕ σε σχέση με τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, τη φοροαποφυγή και τη φοροδιαφυγή
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων
 • 12-09-2017 / 14-11-2018 : Ειδική επιτροπή για την τρομοκρατία

Αναπληρώτρια

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων
 • 14-07-2014 / 21-10-2014 : Αντιπροσωπεία στη Μικτή Κοινοβουλευτική Επιτροπή ΕΕ-Χιλής
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Αντιπροσωπεία στην Κοινοβουλευτική Συνέλευση ΕΕ - Λατινικής Αμερικής
 • 22-10-2014 / 01-07-2019 : Αντιπροσωπεία για τις σχέσεις με τις χώρες της Κοινότητας τωνΆνδεων
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων
 • 14-03-2018 / 01-07-2019 : Ειδική επιτροπή σχετικά με το οικονομικό έγκλημα, τη φοροδιαφυγή και τη φοροαποφυγή

Κύριες κοινοβουλευτικές δραστηριότητες

Συνεισφορές στις συζητήσεις της ολομέλειας

Ομιλίες στην ολομέλεια και γραπτές δηλώσεις σχετικά με συζητήσεις στην ολομέλειας Άρθρα 204 και 171 παράγραφος 11

Έκθεση(έσεις) ως εισηγητής

Ο εισηγητής ορίζεται στην αρμόδια κοινοβουλευτική επιτροπή για να συντάξει έκθεση σχετικά με προτάσεις νομοθετικού ή δημοσιονομικού χαρακτήρα ή άλλα θέματα. Κατά τη σύνταξη της έκθεσής τους, οι εισηγητές μπορούν να διαβουλεύονται με αρμόδιους εμπειρογνώμονες και ενδιαφερόμενα μέρη. Είναι επίσης υπεύθυνοι για τη σύνταξη συμβιβαστικών τροπολογιών και για τις διαπραγματεύσεις με τους σκιώδεις εισηγητές. Οι εκθέσεις που εγκρίνονται σε επίπεδο επιτροπής στη συνέχεια εξετάζονται και ψηφίζονται στην ολομέλεια. Άρθρο 55 του Κανονισμού

Έκθεση(έσεις) ως σκιώδης εισηγητής

Οι πολιτικές ομάδες ορίζουν για κάθε έκθεση σκιώδη εισηγητή στην αρμόδια επιτροπή για να παρακολουθεί την πρόοδο και να διαπραγματεύεται συμβιβαστικά κείμενα με τον εισηγητή. Άρθρο 215 του Κανονισμού

Γνωμοδότηση(ήσεις) ως συντάκτης

Οι επιτροπές μπορούν να συντάσσουν γνωμοδότηση επί έκθεσης της αρμόδιας επιτροπής, η οποία καλύπτει τα θέματα που συνδέονται με την αποστολή τους. Οι συντάκτες αυτών των γνωμοδοτήσεων είναι επίσης υπεύθυνοι για τη σύνταξη συμβιβαστικών τροπολογιών και για τις διαπραγματεύσεις με τους σκιώδεις εισηγητές της γνωμοδότησης. Άρθρο 56, Άρθρο 57, Παράρτημα VI του Κανονισμού

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά την προστασία των προσώπων που καταγγέλλουν παραβάσεις του δικαίου της Ένωσης

08-11-2018 LIBE_AD(2018)626976 PE626.976v02-00 LIBE
Maite PAGAZAURTUNDÚA

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ σχετικά με την κατάσταση στην Ουγγαρία (σύμφωνα με το ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 17ης Μαΐου 2017)

26-03-2018 AFCO_AD(2018)615423 PE615.423v02-00 AFCO
Maite PAGAZAURTUNDÚA

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ σχετικά με θεμιτά μέτρα για την προστασία των καταγγελλόντων δυσλειτουργίες (whistle-blowers) που ενεργούν προς το δημόσιο συμφέρον όταν αποκαλύπτουν εμπιστευτικές πληροφορίες για επιχειρήσεις και δημόσιους οργανισμούς

08-09-2017 LIBE_AD(2017)606049 PE606.049v02-00 LIBE
Maite PAGAZAURTUNDÚA

Γνωμοδότηση(ήσεις) ως σκιώδης συντάκτης

Οι πολιτικές ομάδες ορίζουν για κάθε γνωμοδότηση σκιώδη συντάκτη γνωμοδότησης για να παρακολουθεί την πρόοδο και να διαπραγματεύεται συμβιβαστικά κείμενα με τον συντάκτη γνωμοδότησης. Άρθρο 215 του Κανονισμού

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων των Συνθηκών για την ενισχυμένη συνεργασία

11-01-2019 LIBE_AD(2019)631776 PE631.776v02-00 LIBE
Tomáš ZDECHOVSKÝ

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ σχετικά με το σχέδιο κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του Πρωτοκόλλου αριθ. 3 περί του Οργανισμού του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης

29-11-2018 AFCO_AD(2018)627917 PE627.917v02-00 AFCO
Morten MESSERSCHMIDT

ΣΧEΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔOΤΗΣΗΣ σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση του προγράμματος «Δικαιώματα και αξίες»

22-11-2018 AFCO_AD(2018)628563 PE628.563v03-00 AFCO
Josep-Maria TERRICABRAS

Πρόταση(άσεις) ψηφίσματος

Οι προτάσεις ψηφίσματος υποβάλλονται επί θεμάτων της επικαιρότητας, ύστερα από αίτηση επιτροπής, πολιτικής ομάδας ή τουλάχιστον του 5 % των βουλευτών και ψηφίζονται στην ολομέλεια. Άρθρο 132, Άρθρο 136, Άρθρο 139, Άρθρο 144 του Κανονισμού

Προφορικές ερωτήσεις

Οι ερωτήσεις με αίτημα προφορικής απάντησης ακολουθούμενης από συζήτηση οι οποίες απευθύνονται στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στο Συμβούλιο ή στην Αντιπρόεδρο της Επιτροπής/Ύπατη Εκπρόσωπο της Ένωσης μπορούν να υποβληθούν από επιτροπή, πολιτική ομάδα ή τουλάχιστον το 5% των βουλευτών του Κοινοβουλίου. Άρθρο 136

Λοιπές κοινοβουλευτικές δραστηριότητες

Γραπτές αιτιολογήσεις ψήφου

Οι βουλευτές μπορούν να υποβάλουν γραπτή αιτιολόγηση της ψήφου τους στην ολομέλεια. Άρθρο 194 του Κανονισμού

Πολυετές σχέδιο για τις αλιευτικές δραστηριότητες εκμετάλλευσης βενθοπελαγικών αποθεμάτων στη δυτική Μεσόγειο Θάλασσα (A8-0005/2019 - Clara Eugenia Aguilera García) ES

04-04-2019

. – La grave situación de sobreexplotación de los recursos pesqueros en el Mediterráneo nos aboca a tomar medidas para hacer las reformas necesarias y garantizar el futuro de nuestros recursos y de nuestras pesquerías. La propuesta de Reglamento para un plan de gestión multianual de demersales en el Mediterráneo Occidental fue presentada por la Comisión Europea en marzo del 2018, una fecha tardía que ha acelerado la negociación entre el Parlamento y el Consejo y, por lo tanto, con escasa posibilidad para evaluar la idoneidad de las propuestas de la Comisión así como el impacto socio-económico a corto plazo de la propuesta. Los planes de gestión adoptados anteriormente para otras cuencas marinas dotaron de más tiempo para su elaboración. Lo ideal hubiera sido continuar la tramitación de este importante Reglamento durante los primeros meses de la próxima legislatura. En consecuencia, nos abstuvimos en la votación del acuerdo.

Φορολογική μεταχείριση συνταξιοδοτικών προϊόντων, συμπεριλαμβανομένου του πανευρωπαϊκού ατομικού συνταξιοδοτικού προϊόντος (A8-0481/2018 - Sophia in 't Veld) ES

04-04-2019

. – El Reglamento no tiene ningún impacto en el sistema impositivo de un Estado miembro, ni supone algún tipo de arreglo beneficioso para evadir impuestos. La competencia de imponer impuestos es exclusiva de los Estados miembros, por lo que este Reglamento no puede cambiar dicha competencia de ninguna manera. Tampoco afecta, de ninguna manera, al primer pilar (pensiones públicas) ni al segundo pilar (pensiones laborales). El PEPP es complementario, voluntario y un producto de pensiones individuales en el llamado tercer pilar. El Reglamento solo regula un mercado ya existente, y ofrece una protección al consumidor extensiva. Entre otras cosas, establece normas, información y consejos para proceder por parte de las aseguradoras, el derecho a cambiar de proveedor si el cliente lo requiere, cuotas que no superen el 1 % de la prestación, la autorización por parte de las autoridades nacionales competentes, así como la supervisión e intervención de la Autoridad Europea de Seguros y de Pensiones de Jubilación (AESPJ). Además, el consumidor podrá seguir contribuyendo a su plan aunque se desplace a otro Estado miembro. Es por ello que hemos votado a favor.

Χρήση της κάνναβης για ιατρικούς σκοπούς (B8-0071/2019) ES

13-02-2019

He votado a favor de la propuesta de Resolución sobre el uso del cannabis para fines medicinales dada la extensa bibliografía científica existente que confirma los beneficios terapéuticos y analgésicos en el manejo de algunas enfermedades. Para ello necesitamos una definición jurídica clara y armonizada del cannabis medicinal e impulsar la actividad investigadora.
En relación al cannabis de uso recreativo, discutido a través de distintas enmiendas, me gustaría destacar que su regularización, acompañada de medidas de educación para evitar la toxicomanía, podría ayudar a evitar las mafias de distribución de cannabis en el mercado negro y delitos de blanqueo de capitales. El incremento del componente THC sin control en el cannabis consumido hace preferible el control público.

Γραπτές ερωτήσεις

Οι βουλευτές μπορούν να υποβάλουν έναν ορισμένο αριθμό ερωτήσεων στον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στην Αντιπρόεδρο της Επιτροπής/Ύπατη Εκπρόσωπο της Ένωσης για γραπτή απάντηση. Άρθρο 138, Παράρτημα III του Κανονισμού

Ατομικές προτάσεις ψηφίσματος

Κάθε βουλευτής μπορεί να υποβάλει πρόταση ψηφίσματος επί θεμάτων που εμπίπτουν στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων της ΕΕ. Οι αποδεκτές προτάσεις ψηφίσματος παραπέμπονται στην αρμόδια επιτροπή, η οποία αποφασίζει ποια διαδικασία πρέπει να ακολουθηθεί. Άρθρο 143 του Κανονισμού

Γραπτές δηλώσεις (έως τις 16 Ιανουαρίου 2017)

** Το μέσο αυτό δεν υφίσταται από τις 16 Ιανουαρίου 2017**. Η γραπτή δήλωση ήταν μια πρωτοβουλία για ένα θέμα που εμπίπτει στην αρμοδιότητα της ΕΕ. Οι βουλευτές μπορούσαν να τη συνυπογράψουν εντός περιόδου 3 μηνών.

Γραπτή δήλωση σχετικά με το πόσιμο νερό ως θεμελιώδες δικαίωμα

12-09-2016 P8_DCL(2016)0071 Άκυρη
Aldo PATRICIELLO Alessandra MUSSOLINI Marek PLURA Ivo VAJGL Filiz HYUSMENOVA Nessa CHILDERS Romana TOMC Viorica DĂNCILĂ Damian DRĂGHICI Laurenţiu REBEGA Marlene MIZZI Alessia Maria MOSCA Rolandas PAKSAS Enrico GASBARRA Alberto CIRIO Fulvio MARTUSCIELLO Remo SERNAGIOTTO Giovanni LA VIA Δημήτρης ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ Hugues BAYET Marian-Jean MARINESCU Maite PAGAZAURTUNDÚA Biljana BORZAN Victor NEGRESCU Fabio Massimo CASTALDO Milan ZVER Svetoslav Hristov MALINOV Igor ŠOLTES Ivan JAKOVČIĆ Patricija ŠULIN Dominique BILDE Monika SMOLKOVÁ Marc TARABELLA
Ημερομηνία έναρξης διαδικασίας υπογραφής : 12-09-2016
Λήξη προθεσμίας : 12-12-2016
Αριθμός υπογραφόντων : 78 - 13-12-2016

Γραπτή δήλωση σχετικά με την επείγουσα ανάγκη αύξησης των τιμών παρέμβασης προκειμένου να αντιμετωπιστεί η κρίση στον γαλακτοκομικό τομέα

12-09-2016 P8_DCL(2016)0069 Άκυρη
José BLANCO LÓPEZ Iratxe GARCÍA PÉREZ Paolo DE CASTRO Isabelle THOMAS Clara AGUILERA Esther HERRANZ GARCÍA Francisco José MILLÁN MON Izaskun BILBAO BARANDICA Maite PAGAZAURTUNDÚA Stanislav POLČÁK Daniel BUDA Jonás FERNÁNDEZ Eider GARDIAZABAL RUBIAL Sergio GUTIÉRREZ PRIETO Ricardo SERRÃO SANTOS Fernando RUAS Carlos COELHO Cláudia MONTEIRO DE AGUIAR Nuno MELO Sofia RIBEIRO José Manuel FERNANDES Jordi Vicent SEBASTIA TALAVERA Estefanía TORRES MARTÍNEZ Eric ANDRIEU Agustín DÍAZ DE MERA GARCÍA CONSUEGRA Gabriel MATO Pablo ZALBA BIDEGAIN
Ημερομηνία έναρξης διαδικασίας υπογραφής : 12-09-2016
Λήξη προθεσμίας : 12-12-2016
Αριθμός υπογραφόντων : 58 - 13-12-2016

Γραπτή δήλωση σχετικά με την προώθηση του ευρωπαϊκού πολιτισμού

27-04-2016 P8_DCL(2016)0046 Άκυρη
Maite PAGAZAURTUNDÚA María Teresa GIMÉNEZ BARBAT Esteban GONZÁLEZ PONS José BLANCO LÓPEZ Iratxe GARCÍA PÉREZ Santiago FISAS AYXELÀ Yana TOOM Eider GARDIAZABAL RUBIAL Fabio Massimo CASTALDO Isabella ADINOLFI
Ημερομηνία έναρξης διαδικασίας υπογραφής : 27-04-2016
Λήξη προθεσμίας : 27-07-2016
Αριθμός υπογραφόντων : 86 - 28-07-2016

Δηλώσεις

Πρωτότυπη δήλωση, με ημερομηνία και υπογραφή, που αρχειοθετήθηκε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Επικοινωνία

Bruxelles

Strasbourg