Maite PAGAZAURTUNDÚA Maite PAGAZAURTUNDÚA
Maite PAGAZAURTUNDÚA

Ομάδα Renew Europe

Μέλος

Ισπανία - Delegación Ciudadanos Europeos (Ισπανία)

Ημερομηνία γέννησης : , Donostia San Sebastián

Γραπτές αιτιολογήσεις ψήφου Maite PAGAZAURTUNDÚA

Οι βουλευτές μπορούν να υποβάλουν γραπτή αιτιολόγηση της ψήφου τους στην ολομέλεια. Άρθρο 194 του Κανονισμού

Διάσκεψη των Ηνωμένων Εθνών για την κλιματική αλλαγή του 2019 (COP25) (B9-0174/2019) ES

28-11-2019

Me he abstenido en la votación de la enmienda 38 porque la posición de la Delegación de Ciudadanos del Parlamento, argumentada en los debates, no se ve recogida en las enmiendas relacionadas con la energía nuclear. Consideramos que las centrales nucleares actualmente existentes, juegan un papel importante a corto plazo, por su aportación al mix energético y por proveer seguridad de suministro e independencia energética. Por otro lado, creemos necesaria su progresiva sustitución, una vez acabada su vida útil, por alternativas que ya son competitivas en el mercado, como son las energías renovables. Ciudadanos apuesta por la innovación e investigación de alternativas bajas en emisiones y que no provengan de energías fósiles. En este sentido, el desarrollo e instalación de las baterías es fundamental para el almacenamiento de energía limpia. La UE debe seguir trabajando para dar garantías de suministro, en las más altas condiciones de seguridad, apostando siempre por la innovación y las energías limpias para así alcanzar nuestros objetivos de descarbonización a largo plazo.

Αντίρρηση σύμφωνα με το άρθρο 112 του Κανονισμού: γενετικώς τροποποιημένο βαμβάκι LLCotton25 (ACS-GHØØ1-3) (B9-0170/2019) ES

14-11-2019

He votado en contra de esta oposición porque considero que el informe favorable emitido por la Autoridad Europea para la Seguridad de los Alimentos (EFSA) se alinea con el principio de precaución, que siempre he defendido. La autorización a la que se propone la oposición, renueva la autorización que ya existía a la comercialización de productos que contenían esa variedad de algodón. Analizaré con detenimiento, como siempre he hecho, una a una las oposiciones que se sometan a voto en el futuro, para garantizar que se respeta de forma escrupulosa el principio de precaución, pero también que se valoran adecuadamente las evidencias científicas que proporciona la Autoridad Europea para la Seguridad de los Alimentos (EFSA), organización de marcada orientación científica, cuyo objetivo máximo es proteger e informar a los consumidores.

Αντίρρηση σύμφωνα με το άρθρο 112 του Κανονισμού: γενετικώς τροποποιημένη σόγια MON 89788 (MON-89788-1) (B9-0169/2019) ES

14-11-2019

He votado en contra de esta oposición porque considero que el informe favorable emitido por la Autoridad Europea para la Seguridad de los Alimentos (EFSA) se alinea con el principio de precaución, que siempre he defendido. La autorización a la que propone la oposición, renueva la autorización que ya existía a la comercialización de productos que contenían esa variedad de soja. Analizaré con detenimiento, como siempre he hecho, una a una las oposiciones que se sometan a voto en el futuro, para garantizar que se respeta de forma escrupulosa el principio de precaución, pero también que se valoran adecuadamente las evidencias científicas que proporciona la Autoridad Europea para la Seguridad de los Alimentos (EFSA), organización de marcada orientación científica, cuyo objetivo máximo es proteger e informar a los consumidores.

Αντίρρηση σύμφωνα με το άρθρο 112 του Κανονισμού: γενετικώς τροποποιημένος αραβόσιτος MON 89034 × 1507 × NK603 × DAS-40278-9 και επιμέρους συνδυασμοί MON 89034 × NK603 × DAS-40278-9, 1507 × NK603 × DAS-40278-9 και NK603 × DAS-40278-9 (B9-0171/2019) ES

14-11-2019

He votado en contra de esta oposición porque considero que el informe favorable emitido por la Autoridad Europea para la Seguridad de los Alimentos (EFSA) se alinea con el principio de precaución, que siempre he defendido. La autorización a la que se propone la oposición, permite la comercialización de productos que contienen esta variedad de maíz, no su cultivo, variedades para las que la EFSA ha concluido no hay evidencias que demuestren que su consumo puede poner en peligro la salud. Además, la EFSA ha previsto un plan de vigilancia para controlar posibles efectos en el medioambiente, a fin de evitar daños en este otro ámbito. Analizaré con detenimiento, como siempre he hecho, una a una las oposiciones que se sometan a voto en el futuro, para garantizar que se respeta de forma escrupulosa el principio de precaución, pero también que se valoran adecuadamente las evidencias científicas que proporciona la Autoridad Europea para la Seguridad de los Alimentos (EFSA), organización de marcada orientación científica, cuyo objetivo máximo es proteger e informar a los consumidores.

Αντίρρηση σύμφωνα με το άρθρο 112 του Κανονισμού: γενετικώς τροποποιημένος αραβόσιτος Bt11 × MIR162 × MIR604 × 1507 × 5307 × GA21 και γενετικώς τροποποιημένος αραβόσιτος που συνδυάζει δύο, τρία, τέσσερα ή πέντε από τα συμβάντα γενετικής τροποποίησης Bt11, MIR162, MIR604, 1507, 5307 και GA21 (B9-0172/2019) ES

14-11-2019

He votado en contra de esta oposición porque considero que el informe favorable emitido por la Autoridad Europea para la Seguridad de los Alimentos (EFSA) se alinea con el principio de precaución, que siempre he defendido. La autorización a la que se propone la oposición, permite la comercialización de productos que contienen esta variedad de maíz, no su cultivo, variedades para las que la EFSA ha concluido no hay evidencias que demuestren que su consumo puede poner en peligro la salud. Además, la EFSA ha previsto un plan de vigilancia para controlar posibles efectos en el medioambiente, a fin de evitar daños en este otro ámbito. Analizaré con detenimiento, como siempre he hecho, una a una las oposiciones que se sometan a voto en el futuro, para garantizar que se respeta de forma escrupulosa el principio de precaución, pero también que se valoran adecuadamente las evidencias científicas que proporciona la Autoridad Europea para la Seguridad de los Alimentos (EFSA), organización de marcada orientación científica, cuyo objetivo máximo es proteger e informar a los consumidores.

Αντίρρηση σύμφωνα με το άρθρο 112 του Κανονισμού: Γενετικώς τροποποιημένος αραβόσιτος MZHG0JG (SYN-ØØØJG-2) (B9-0107/2019) ES

10-10-2019

He votado en contra de esta oposición porque considero que el informe favorable emitido por la Autoridad Europea para la Seguridad de los Alimentos (EFSA) se alinea con el principio de precaución, que siempre he defendido.
La autorización que se opone, permite la comercialización de productos que contienen esta variedad de maíz, no su cultivo, variedades para las que la EFSA ha concluido no hay evidencias que demuestren que su consumo puede poner en peligro la salud. Además, la EFSA ha previsto un plan de vigilancia para controlar posibles efectos en el medioambiente, a fin de evitar daños en este otro ámbito.
Analizaré con detenimiento, como siempre he hecho, una a una las oposiciones que se sometan a votación en el futuro, para garantizar que se respeta de forma escrupulosa el principio de precaución, pero también que se valoran adecuadamente las evidencias científicas que proporciona la Autoridad Europea para la Seguridad de los Alimentos (EFSA), organización de marcada orientación científica, cuyo objetivo máximo es proteger e informar a los consumidores.

Αντίρρηση σύμφωνα με το άρθρο 112 του Κανονισμού: Γενετικώς τροποποιημένη σόγια A2704-12 (ACS-GMØØ5-3) (B9-0105/2019) ES

10-10-2019

He votado en contra de esta oposición porque considero que el informe favorable emitido por la Autoridad Europea para la Seguridad de los Alimentos (EFSA) se alinea con el principio de precaución, que siempre he defendido. La autorización que se opone renueva la autorización que ya existía a la comercialización de productos que contenían esa variedad de maíz.
Analizaré con detenimiento, como siempre he hecho, una a una las oposiciones que se sometan a votación en el futuro, para garantizar que se respeta de forma escrupulosa el principio de precaución, pero también que se valoran adecuadamente las evidencias científicas que proporciona la Autoridad Europea para la Seguridad de los Alimentos (EFSA), organización de marcada orientación científica, cuyo objetivo máximo es proteger e informar a los consumidores.

Αντίρρηση σύμφωνα με το άρθρο 112 του Κανονισμού: Γενετικώς τροποποιημένος αραβόσιτος MON 89034 × 1507 × MON 88017 × 59122 × DAS-40278-9 και γενετικώς τροποποιημένος αραβόσιτος που συνδυάζει δύο, τρία ή τέσσερα από τα μονά συμβάντα MON 89034, 1507, MON 88017, 59122 και DAS-40278-9 (B9-0106/2019) ES

10-10-2019

He votado en contra de esta oposición porque considero que el informe favorable emitido por la Autoridad Europea para la Seguridad de los Alimentos (EFSA) se alinea con el principio de precaución, que siempre he defendido. La autorización que se opone permite la comercialización de productos que contienen estas variedades de maíz, cuyo consumo es respaldado por la EFSA.
Analizaré con detenimiento, como siempre he hecho, una a una las oposiciones que se sometan a votación en el futuro, para garantizar que se respeta de forma escrupulosa el principio de precaución, pero también que se valoran adecuadamente las evidencias científicas que proporciona la Autoridad Europea para la Seguridad de los Alimentos (EFSA), organización de marcada orientación científica, cuyo objetivo máximo es proteger e informar a los consumidores.

Επικοινωνία

Bruxelles

Strasbourg