Annika BRUNA Annika BRUNA
Annika BRUNA

Ομάδα Ταυτότητας και Δημοκρατίας

Μέλος

Γαλλία - Rassemblement national (Γαλλία)

Ημερομηνία γέννησης : , Versailles

Αρχική σελίδα Annika BRUNA

Μέλος

FEMM
Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων
D-BY
Αντιπροσωπεία για τις σχέσεις με τη Λευκορωσία

Αναπληρώτρια

ENVI
Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων
D-US
Αντιπροσωπεία για τις σχέσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής
D-CA
Αντιπροσωπεία για τις σχέσεις με τον Καναδά

Τελευταίες δραστηριότητες

Μακροοοικονομική χρηματοδοτική συνδρομή στους εταίρους της διεύρυνσης και της γειτονίας στο πλαίσιο της πανδημικής κρίσης της COVID-19 FR

15-05-2020
Γραπτές αιτιολογήσεις ψήφου

J'ai voté contre cette assistance macro financière de 3 milliards d'euros aux pays du voisinage de l'U.E et aux pays candidats à l'élargissement.
En effet, ces aides financières sont plutôt de la responsabilité des Nations Unies ou des institutions financières internationales. Cela semble participer de la volonté expansionniste de l'U.E. Il est nécessaire, en cette période de COVID 19, de recentrer l'action sur les lourdes problématiques que rencontrent les entreprises et citoyens européen.

Προσωρινά μέτρα σχετικά με την εκμετάλλευση των αεροπορικών γραμμών FR

15-05-2020
Γραπτές αιτιολογήσεις ψήφου

En Europe, le trafic aérien a baissé de 90% du fait de la crise de Covid-19. La situation est intenable pour les acteurs économiques de ce secteur qui voient leur activité disparaitre. J’ai donc voté en faveur de ce règlement permettant de modifier temporairement certaines règles légales dans le domaine de l'aviation afin de permettre aux autorités nationales de pallier les conséquences de la crise de Covid-19 sur ce secteur.

Θέσπιση μέτρων σχετικά με την εγκυρότητα πιστοποιητικών και αδειών (omnibus) FR

15-05-2020
Γραπτές αιτιολογήσεις ψήφου

En cette période de crise du Covid-19, nombre d’acteurs du secteur des transports ne sont plus en mesure de pouvoir procéder au renouvellement ou à l'extension de la validité des certificats, licences ou autorisations nécessaires à leur activité.
J’ai voté en faveur de ce texte qui consiste à permettre aux États membres de prendre les mesures qu’ils jugent nécessaire en la matière, et la reconnaissance mutuelle entre États de ces mesures, afin de garantir la sécurité, notamment routière, la protection des travailleurs et la résilience du secteur des transports.

Επικοινωνία

Bruxelles

Strasbourg