Jakop G. DALUNDE Jakop G. DALUNDE
Jakop G. DALUNDE

Ομάδα των Πρασίνων / Ευρωπαϊκή Ελεύθερη Συμμαχία

Μέλος

Σουηδία - Miljöpartiet de gröna (Σουηδία)

Ημερομηνία γέννησης : , Stockholm

Αρχική σελίδα Jakop G. DALUNDE

Μέλος

TRAN
Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού
D-IN
Αντιπροσωπεία για τις σχέσεις με την Ινδία

Αναπληρωτής

ITRE
Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας
DPAL
Αντιπροσωπεία για τις σχέσεις με την Παλαιστίνη

Τελευταίες δραστηριότητες

Κατάσταση της Ενεργειακής Ένωσης (συζήτηση) SV

22-10-2020 P9_CRE-PROV(2020)10-22(4-104-0000)
Συνεισφορές στις συζητήσεις της ολομέλειας

Σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου για το σύστημα των ιδίων πόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (A9-0146/2020 - José Manuel Fernandes, Valerie Hayer) SV

16-09-2020
Γραπτές αιτιολογήσεις ψήφου

Exceptionella tider kräver exceptionella åtgärder. Därför röstade vi miljöpartister idag för resolutionen om EU:s egna medel. Vi behöver se över alla möjliga alternativ som finns tillgängliga för en solidarisk och hållbar lösning av de dubbla kriser vi står inför: den ekonomiska och sociala kris som coronapandemin medfört och den allvarliga klimatkris som hotar hela vår planet. Alla alternativ måste ligga på bordet, inklusive det som tar emot för oss som svenskar att rösta för.
EU kommer att spela en viktig roll i att lösa båda dessa kriser. Genom att på europeisk nivå mobilisera de enorma investeringar som krävs kan vi vända den ekonomiska utvecklingen och möta klimatkrisen. Men då behöver vi resurser på EU-nivå. Utan finansiella muskler, inga lösningar.
Genom nya inkomstkällor kan vi investera mer i en grön och socialt rättvis omställning för hela Europa. Samtidigt skulle nya EU-inkomster kunna bidra till att hålla nere medlemsavgifterna. Enskilda styrmedel som utsläppshandeln kommer dessutom bidra till ökade utsläppsminskningar. Med en justeringsmekanism för koldioxid kan vi förmå andra länder att anta skarpare klimatlagstiftning. Samtidigt som europeisk industri får bättre förutsättningar att konkurrera med företag i länder som har bristande klimatlagstiftning. Det är vad vi röstade för idag.

Επικοινωνία

Bruxelles

Strasbourg