Tiemo WÖLKEN Tiemo WÖLKEN
Tiemo WÖLKEN

Ομάδα της Προοδευτικής Συμμαχίας των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Μέλος

Γερμανία - Sozialdemokratische Partei Deutschlands (Γερμανία)

Ημερομηνία γέννησης : ,

Αρχική σελίδα Tiemo WÖLKEN

Μέλος

ENVI
Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων
JURI
Επιτροπή Νομικών Θεμάτων
D-CA
Αντιπροσωπεία για τις σχέσεις με τον Καναδά

Αναπληρωτής

BECA
Ειδική επιτροπή για την καταπολέμηση του καρκίνου
D-AL
Αντιπροσωπεία στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Σταθεροποίησης και Σύνδεσης ΕΕ-Αλβανίας

Τελευταίες δραστηριότητες

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ σχετικά με τη φαρμακευτική στρατηγική για την Ευρώπη

14-07-2021 JURI_AD(2021)692709 PE692.709v02-00 JURI
Γνωμοδότηση(ήσεις) ως σκιώδης συντάκτης
Luisa REGIMENTI

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση των οδηγιών 2006/43/ΕΚ, 2009/65/ΕΚ, 2009/138/ΕΕ, 2011/61/ΕΕ, ΕΕ/2013/36, 2014/65/ΕΕ, (ΕΕ) 2015/2366 και ΕΕ/2016/2341

06-07-2021 JURI_AD(2021)693586 PE693.586v03-00 JURI
Γνωμοδότηση(ήσεις) ως σκιώδης συντάκτης
Mislav KOLAKUŠIĆ

Επικοινωνία

Bruxelles

Strasbourg