Sara SKYTTEDAL Sara SKYTTEDAL
Sara SKYTTEDAL

Ομάδα του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος (Χριστιανοδημοκράτες)

Μέλος

Σουηδία - Kristdemokraterna (Σουηδία)

Ημερομηνία γέννησης : , Tyresö

Αρχική σελίδα Sara SKYTTEDAL

Πρόεδρος

D-IQ
Αντιπροσωπεία για τις σχέσεις με το Ιράκ

Μέλος

CPDE
Διάσκεψη των Προέδρων των Αντιπροσωπειών
ITRE
Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας

Αναπληρώτρια

EMPL
Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων
DMAG
Αντιπροσωπεία για τις σχέσεις με τις χώρες του Μαγκρέμπ και την Ένωση του Αραβικού Μαγκρέμπ, συμπεριλαμβανομένων των μικτών κοινοβουλευτικών επιτροπών ΕΕ-Μαρόκου, ΕΕ-Τυνησίας και ΕΕ-Αλγερίας

Τελευταίες δραστηριότητες

Το κράτος δικαίου και τα θεμελιώδη δικαιώματα στη Βουλγαρία (B9-0309/2020) SV

08-10-2020
Γραπτές αιτιολογήσεις ψήφου

Idag har Europaparlamentet haft resolutionsbehandling om utvecklingen i Bulgarien. Resolutionen adresserar viktig kritik rörande utvecklingen i Bulgarien, i synnerhet vad avser korruption. Tyvärr ignorerar resolutionen helt det faktum att inte bara den sittande bulgariska regeringen, utan även Bulgariens socialistiska och Putin-vänliga president Rumen Radev har allvarliga och outredda korruptionsanklagelser riktade mot sig. Detta gjorde att Kristdemokraterna ej kunde ge resolutionen sitt stöd. Vi valde istället att lägga ned våra röster i slutvoteringen.

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ σχετικά με την ενίσχυση της ενιαίας αγοράς: το μέλλον της ελεύθερης κυκλοφορίας των υπηρεσιών

02-10-2020 EMPL_AD(2020)647038 PE647.038v02-00 EMPL
Γνωμοδότηση(ήσεις) ως σκιώδης συντάκτης
Marc BOTENGA

Μεγιστοποίηση του δυναμικού ενεργειακής απόδοσης του κτιριακού αποθέματος της ΕΕ SV

17-09-2020
Γραπτές αιτιολογήσεις ψήφου

Idag har Europaparlamentet röstat om ett initiativbetänkande som behandlar energieffektivitetspotentialen hos EU:s byggnadsbestånd. En viktig fråga för att nå klimatmålen. Huvuddragen i betänkandet ställer sig Kristdemokraterna också bakom, varför vi valde att rösta för i slutvoteringen. Vi vill i sammanhanget dock markera vårt avståndstagande rörande kravet i texten vad avser gemensamma minimikrav för energiprestanda i byggnadsbestånd. Detta bör ej regleras på EU-nivå. Vad gäller de skrivningar som finns rörande hur hyreshöjningar efter renovering i energieffektiviseringssyfte får ske, så är inte heller det en fråga som bör regleras av EU, utan precis som idag istället vara upp till medlemsländerna. Då så gavs möjlighet markerade också Kristdemokraterna sin uppfattning i dessa frågor i delvoteringar.

Επικοινωνία

Bruxelles

Strasbourg