Josianne CUTAJAR Josianne CUTAJAR
Josianne CUTAJAR

Ομάδα της Προοδευτικής Συμμαχίας των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Μέλος

Μάλτα - Partit Laburista (Μάλτα)

Ημερομηνία γέννησης : ,

Γνωμοδότηση(ήσεις) ως σκιώδης συντάκτης Josianne CUTAJAR

Οι πολιτικές ομάδες ορίζουν για κάθε γνωμοδότηση σκιώδη συντάκτη γνωμοδότησης για να παρακολουθεί την πρόοδο και να διαπραγματεύεται συμβιβαστικά κείμενα με τον συντάκτη γνωμοδότησης. Άρθρο 215 του Κανονισμού

OPINION on shaping the digital future of Europe: removing barriers to the functioning of the digital single market and improving the use of AI for European consumers EN

01-03-2021 TRAN_AD(2021)660188 PE660.188v02-00 TRAN
Kosma ZŁOTOWSKI

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ σχετικά με μια ευρωπαϊκή στρατηγική για τα δεδομένα

27-01-2021 TRAN_AD(2021)652598 PE652.598v02-00 TRAN
Roman HAIDER

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ με συστάσεις προς την Επιτροπή όσον αφορά το καθεστώς αστικής ευθύνης για την τεχνητή νοημοσύνη

15-07-2020 TRAN_AD(2020)646911 PE646.911v02-00 TRAN
Cláudia MONTEIRO DE AGUIAR

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ σχετικά με την τεχνητή νοημοσύνη· ζητήματα ερμηνείας και εφαρμογής του διεθνούς δικαίου στον βαθμό που η Ένωση επηρεάζεται στους τομείς που αφορούν στρατιωτική και μη στρατιωτική χρήση της και ζητήματα κρατικής εξουσίας εκτός του πεδίου εφαρμογής της ποινικής δικαιοσύνης

15-07-2020 TRAN_AD(2020)646912 PE646.912v02-00 TRAN
Ondřej KOVAŘÍK

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) 2015/757 ώστε να ληφθεί δεόντως υπόψη το παγκόσμιο σύστημα συλλογής δεδομένων για την κατανάλωση μαζούτ από πλοία

29-05-2020 TRAN_AD(2020)641314 PE641.314v02-00 TRAN
Magdalena ADAMOWICZ

Επικοινωνία

Bruxelles

Strasbourg