Jessica STEGRUD Jessica STEGRUD
Jessica STEGRUD

Ομάδα των Ευρωπαίων Συντηρητικών και Μεταρρυθμιστών

Μέλος

Σουηδία - Sverigedemokraterna (Σουηδία)

Ημερομηνία γέννησης : , BROMMA

Γνωμοδότηση(ήσεις) ως σκιώδης συντάκτης Jessica STEGRUD

Οι πολιτικές ομάδες ορίζουν για κάθε γνωμοδότηση σκιώδη συντάκτη γνωμοδότησης για να παρακολουθεί την πρόοδο και να διαπραγματεύεται συμβιβαστικά κείμενα με τον συντάκτη γνωμοδότησης. Άρθρο 215 του Κανονισμού

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ σχετικά με τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής στις ευπαθείς πληθυσμιακές ομάδες σε αναπτυσσόμενες χώρες

02-10-2020 FEMM_AD(2020)650432 PE650.432v02-00 FEMM
Alice KUHNKE

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (EE) 2015/1017 όσον αφορά τη δημιουργία Μέσου Στήριξης της Φερεγγυότητας

02-09-2020 ITRE_AD(2020)654115 PE654.115v02-00 ITRE
Robert HAJŠEL

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ σχετικά με τις οικονομικές δραστηριότητες της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων – ετήσια έκθεση 2019

07-02-2020 ECON_AD(2020)643215 PE643.215v02-00 ECON
Bas EICKHOUT

Επικοινωνία

Bruxelles

Strasbourg