Henrike HAHN Henrike HAHN
Henrike HAHN

Ομάδα των Πρασίνων / Ευρωπαϊκή Ελεύθερη Συμμαχία

Μέλος

Γερμανία - Bündnis 90/Die Grünen (Γερμανία)

Ημερομηνία γέννησης : , Munchen

Γνωμοδότηση(ήσεις) ως σκιώδης συντάκτης Henrike HAHN

Οι πολιτικές ομάδες ορίζουν για κάθε γνωμοδότηση σκιώδη συντάκτη γνωμοδότησης για να παρακολουθεί την πρόοδο και να διαπραγματεύεται συμβιβαστικά κείμενα με τον συντάκτη γνωμοδότησης. Άρθρο 215 του Κανονισμού

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (EE) 2015/1017 όσον αφορά τη δημιουργία Μέσου Στήριξης της Φερεγγυότητας

02-09-2020 ITRE_AD(2020)654115 PE654.115v02-00 ITRE
Robert HAJŠEL

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ σχετικά με την επανεξέταση του Ταμείου Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης

15-07-2020 BUDG_AD(2020)652609 PE652.609v02-00 BUDG
Karlo RESSLER

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση του Ταμείου Δίκαιης Μετάβασης

30-06-2020 ITRE_AD(2020)650713 PE650.713v02-00 ITRE
Jerzy BUZEK

Επικοινωνία

Bruxelles

Strasbourg