Petra DE SUTTER Petra DE SUTTER
Petra DE SUTTER
Βέλγιο

Ημερομηνία γέννησης : , Oudenaarde

9η κοινοβουλευτική περίοδος Petra DE SUTTER

Πολιτικές ομάδες

 • 02-07-2019 / 30-09-2020 : Ομάδα των Πρασίνων / Ευρωπαϊκή Ελεύθερη Συμμαχία - Μέλος

Εθνικά κόμματα

 • 02-07-2019 / 30-09-2020 : Groen (Βέλγιο)

Πρόεδρος

 • 10-07-2019 / 30-09-2020 : Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών

βουλευτές

 • 02-07-2019 / 09-07-2019 : Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών
 • 02-07-2019 / 30-09-2020 : Αντιπροσωπεία για τις σχέσεις με τις χώρες της Νότιας Ασίας
 • 10-07-2019 / 30-09-2020 : Διάσκεψη των Προέδρων των Επιτροπών
 • 14-09-2020 / 30-09-2020 : Ειδική επιτροπή για την καταπολέμηση του καρκίνου

Αναπληρώτρια

 • 02-07-2019 / 30-09-2020 : Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων
 • 02-07-2019 / 30-09-2020 : Αντιπροσωπεία στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Σύνδεσης ΕΕ-Ουκρανίας
 • 02-07-2019 / 30-09-2020 : Αντιπροσωπεία για τις σχέσεις με την Ινδία
 • 10-02-2020 / 30-09-2020 : Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων

Κύριες κοινοβουλευτικές δραστηριότητες

Έκθεση(έσεις) ως σκιώδης εισηγητής

Οι πολιτικές ομάδες ορίζουν για κάθε έκθεση σκιώδη εισηγητή στην αρμόδια επιτροπή για να παρακολουθεί την πρόοδο και να διαπραγματεύεται συμβιβαστικά κείμενα με τον εισηγητή. Άρθρο 215 του Κανονισμού

Γνωμοδότηση(ήσεις) ως σκιώδης συντάκτης

Οι πολιτικές ομάδες ορίζουν για κάθε γνωμοδότηση σκιώδη συντάκτη γνωμοδότησης για να παρακολουθεί την πρόοδο και να διαπραγματεύεται συμβιβαστικά κείμενα με τον συντάκτη γνωμοδότησης. Άρθρο 215 του Κανονισμού

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ on a new strategy for European SMEs

06-10-2020 EMPL_AD(2020)653907 PE653.907v02-00 EMPL
Atidzhe ALIEVA-VELI

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ που περιέχει συστάσεις προς την Επιτροπή σχετικά με ένα πλαίσιο για τις δεοντολογικές πτυχές της τεχνητής νοημοσύνης, της ρομποτικής και των συναφών τεχνολογιών

07-09-2020 EMPL_AD(2020)648298 PE648.298v02-00 EMPL
Lina GÁLVEZ MUÑOZ

Πρόταση(άσεις) ψηφίσματος

Οι προτάσεις ψηφίσματος υποβάλλονται επί θεμάτων της επικαιρότητας, ύστερα από αίτηση επιτροπής, πολιτικής ομάδας ή τουλάχιστον του 5 % των βουλευτών και ψηφίζονται στην ολομέλεια. Άρθρο 132, Άρθρο 136, Άρθρο 139, Άρθρο 144 του Κανονισμού

Προφορικές ερωτήσεις

Οι ερωτήσεις με αίτημα προφορικής απάντησης ακολουθούμενης από συζήτηση οι οποίες απευθύνονται στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στο Συμβούλιο ή στην Αντιπρόεδρο της Επιτροπής/Ύπατη Εκπρόσωπο της Ένωσης μπορούν να υποβληθούν από επιτροπή, πολιτική ομάδα ή τουλάχιστον το 5% των βουλευτών του Κοινοβουλίου. Άρθρο 136

Λοιπές κοινοβουλευτικές δραστηριότητες

Γραπτές αιτιολογήσεις ψήφου

Οι βουλευτές μπορούν να υποβάλουν γραπτή αιτιολόγηση της ψήφου τους στην ολομέλεια. Άρθρο 194 του Κανονισμού

Προσαρμογή τους στις εξελίξεις στον τομέα των οδικών μεταφορών (A9-0116/2020 - Ismail Ertug) NL

08-07-2020

Na tien jaar politieke onderhandelingen werd een compromis bereikt dat kan rekenen op de vereiste meerderheid in zowel het Europees Parlement als de lidstaten. Dit zorgt voor vooruitgang ten opzichte van de situatie van vandaag.
De huidige regel inzake cabotageactiviteiten (drie activiteiten binnen zeven dagen) wordt weliswaar behouden, maar er wordt in een afkoelingsperiode van vier dagen voorzien voordat er meer activiteiten in hetzelfde land met hetzelfde voertuig mogen plaatsvinden.
Ik onthield mij op amendement 1, omdat daarmee het volledige compromis in het water zou vallen. Het was kiezen tussen een matige verbetering van de situatie of helemaal geen verbetering. Ik kies voor de verbetering.
Bestuurders zullen ook verplicht worden om na acht weken terug te keren naar het land van vestiging van de werkgever, waar het bedrijf in kwestie voldoende activiteiten moet onderhouden om postbusbedrijven tegen te gaan. De Verts/ALE-Fractie strijdt al meer dan twintig jaar tegen de terugkeer van lege vrachtwagens, omdat dit een serieuze impact heeft op de CO2-uitstoot. Tegelijk mogen we niet vergeten dat de deal fraude tegengaat. Daarom onthield ik mij ook op de amendementen 7 en 17.

Γραπτές ερωτήσεις

Οι βουλευτές μπορούν να υποβάλουν έναν ορισμένο αριθμό ερωτήσεων στον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στην Αντιπρόεδρο της Επιτροπής/Ύπατη Εκπρόσωπο της Ένωσης για γραπτή απάντηση. Άρθρο 138, Παράρτημα III του Κανονισμού

Δηλώσεις

Πρωτότυπη δήλωση, με ημερομηνία και υπογραφή, που αρχειοθετήθηκε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.