Caroline ROOSE Caroline ROOSE
Caroline ROOSE

Ομάδα των Πρασίνων / Ευρωπαϊκή Ελεύθερη Συμμαχία

Μέλος

Γαλλία - Alliance Écologiste Indépendante (Γαλλία)

Ημερομηνία γέννησης : , Oostende

Γραπτές αιτιολογήσεις ψήφου Caroline ROOSE

Οι βουλευτές μπορούν να υποβάλουν γραπτή αιτιολόγηση της ψήφου τους στην ολομέλεια. Άρθρο 194 του Κανονισμού

Ειδικά μέτρα για τον μετριασμό των επιπτώσεων της έξαρσης της νόσου COVID-19 στον τομέα της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας FR

17-04-2020

Le secteur de la pêche, notamment la petite pêche côtière, a été particulièrement affecté par la crise liée à l’épidémie de Coronavirus. Ce deuxième paquet de mesures visant à atténuer les effets de la crise vient compléter le premier paquet adopté en mars. Ensemble, ils permettent de débloquer des fonds issus notamment du FEAMP et de donner plus de flexibilité dans leur usage, de faciliter le stockage des produits, et donnent la possibilité aux états et aux collectivités locales de compléter cette aide.
Les écologistes se sont battus pour que ces mesures puissent rapidement être mises en œuvre mais aussi pour qu’elles soient ciblées et limitées dans le temps. Il est important que les pêcheurs les plus impactés, notamment les petits pêcheurs, soient ceux qui bénéficient de ces aides exceptionnelles. Le ciblage doit permettre d’éviter que ces aides d’urgence constituent sur le long terme des subventions néfastes, c’est-à-dire des subventions qui contribueraient à la surpêche.
La proposition de la Commission apporte un certain nombre de garanties et est suffisant pour aider les pêcheurs en difficulté. J’ai donc décidé de voter contre la majorité des amendements qui avaient été proposés et de voter pour la proposition de la Commission.

Επικοινωνία

Bruxelles

Strasbourg