Manuel BOMPARD Manuel BOMPARD
Manuel BOMPARD

Ομάδα της Αριστεράς στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο - GUE/NGL

Μέλος

Γαλλία - La France Insoumise (Γαλλία)

Ημερομηνία γέννησης : , Firminy

Αρχική σελίδα Manuel BOMPARD

Μέλος

ITRE
Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας
DMED
Αντιπροσωπεία στην Κοινοβουλευτική Συνέλευση της Ένωσης για τη Μεσόγειο

Αναπληρωτής

ENVI
Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων
AGRI
Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου
PECH
Επιτροπή Αλιείας
ANIT
Εξεταστική Επιτροπή για την προστασία των ζώων κατά τη μεταφορά
DMAG
Αντιπροσωπεία για τις σχέσεις με τις χώρες του Μαγκρέμπ και την Ένωση του Αραβικού Μαγκρέμπ, συμπεριλαμβανομένων των μικτών κοινοβουλευτικών επιτροπών ΕΕ-Μαρόκου, ΕΕ-Τυνησίας και ΕΕ-Αλγερίας
DKOR
Αντιπροσωπεία για τις σχέσεις με την Κορεατική Χερσόνησο

Τελευταίες δραστηριότητες

Διοικητική συνεργασία στον τομέα των ειδικών φόρων κατανάλωσης, όσον αφορά το περιεχόμενο των ηλεκτρονικών μητρώων (A9-0121/2021 - Irene Tinagli) FR

29-04-2021
Γραπτές αιτιολογήσεις ψήφου

Ce règlement établit la base juridique de la coopération administrative entre les États membres. Les expéditeurs et destinataires certifiés sont les opérateurs économiques impliqués dans le mouvement de produits soumis à accise qui ont été mis à la consommation sur le territoire d'un État membre puis déplacés vers le territoire d'un autre État membre. Pour un expéditeur ou un destinataire certifié qui n'envoie ou ne reçoit des produits soumis à accise qu'occasionnellement, les États membres peuvent leur accorder une certification temporaire limitée à une quantité déterminée de produits soumis à accise, à un seul destinataire ou expéditeur et à une période déterminée. La présente proposition vise à modifier le champ d'application de l'article 19 du règlement afin d'inclure les informations que les États membres doivent introduire dans les registres de la base de données électronique en ce qui concerne les expéditeurs et les destinataires certifiés qui n'acheminent des produits soumis à accise qu'occasionnellement et qui se voient accorder une certification temporaire. Ces informations concernent la quantité de produits, l'identité de l'opérateur économique à la fin du mouvement des produits et la durée de la certification temporaire. Il s’agit d’une modification technique à laquelle je n’ai pas de raisons de m’opposer.

Ευρωπαϊκή εγγύηση για τα παιδιά (B9-0220/2021) FR

29-04-2021
Γραπτές αιτιολογήσεις ψήφου

Par cette résolution le Parlement européen demande à la Commission la création d’une garantie pour la jeunesse. Plus spécifiquement européenne la résolution demande la création d’une Autorité européenne pour l’enfance. Cette Autorité européenne aurait pour rôle de soutenir et de contrôler la mise en œuvre des recommandations par les États membres, mais aussi de coordonner les travaux au niveau national en facilitant l’échange de bonnes pratiques. Par ailleurs, la résolution demande l’élaboration d’une approche européenne globale sur la petite enfance, se centrant sur les 1 000 premiers jours et prenant en compte la santé maternelle (notamment la santé mentale). Enfin, la résolution insiste sur la lutte contre les abus et l’exploitation sexuelle des enfants en ligne, phénomène qui touche en premier lieu les enfants frappés par la pauvreté. Il s’agit donc d’un très bon texte que je n’ai aucune difficulté à soutenir.

Προσβασιμότητα και οικονομική προσιτότητα των διαγνωστικών ελέγχων Covid (B9-0233/2021, B9-0234/2021) FR

29-04-2021
Γραπτές αιτιολογήσεις ψήφου

Cette résolution part du constat que l’accessibilité et le caractère abordable de ces tests varient considérablement d’un État membre à l’autre. Pour y remédier, elle appelle les États membres à garantir la gratuité des tests, en particulier pour les travailleurs de première ligne, y compris ceux du secteur de la santé et leurs patients, ainsi que dans les locaux des écoles, des universités et des structures d’accueil des enfants. Je suis pleinement en accord avec ce constat et cette demande principale formulés par la résolution, et vote donc en sa faveur.

Manuel BOMPARD
Manuel BOMPARD

Στο EP NEWSHUB

RT @MyriamMartinFI: Aujourd'hui la lutte contre l'homophobie et la transphobie est plus que jamais nécessaire. Ne tolérons plus l'intolérable! https://t.co/ySPy9yiSVU 

5. Une attaque contre les droits LGBTI est une attaque contre tous les droits. Il n’y a pas des luttes sociales d’un côté et de l’autre des luttes sociétales. Il n’y a que des luttes pour l’égalité, la dignité et l’émancipation. Uni-es, l’égalité vaincra ! https://t.co/ZhbB0XYdaU 

4. La Commission affirme son engagement en faveur de l’égalité. Mais qu’attendez-vous Ursula @vonderleyen pour enfin appliquer le mécanisme dûment approuvé par les co-législateurs ? Les décisions du Conseil de décembre n’ont aucune valeur législative ! https://t.co/4jeQbPTgaz 

Επικοινωνία

Bruxelles

Strasbourg