Pierre KARLESKIND Pierre KARLESKIND
Pierre KARLESKIND

Ομάδα Renew Europe

Μέλος

Γαλλία - La République en marche (Γαλλία)

Ημερομηνία γέννησης : ,

Αρχική σελίδα Pierre KARLESKIND

Πρόεδρος

PECH
Επιτροπή Αλιείας

Μέλος

CPCO
Διάσκεψη των Προέδρων των Επιτροπών
CONT
Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού
DAND
Αντιπροσωπεία για τις σχέσεις με τις χώρες της Κοινότητας τωνΆνδεων
DLAT
Αντιπροσωπεία στην Κοινοβουλευτική Συνέλευση ΕΕ - Λατινικής Αμερικής

Αναπληρωτής

TRAN
Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού
D-MX
Αντιπροσωπεία στη Μικτή Κοινοβουλευτική Επιτροπή ΕΕ-Μεξικού
D-BR
Αντιπροσωπεία για τις σχέσεις με την Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Βραζιλίας

Τελευταίες δραστηριότητες

Η στρατηγική κυβερνοασφάλειας της ΕΕ για την ψηφιακή δεκαετία (B9-0305/2021) FR

10-06-2021
Γραπτές αιτιολογήσεις ψήφου

J’ai voté en faveur de cette résolution qui fait suite à la publication par la Commission européenne de la stratégie de cybersécurité de l’UE. Cette dernière est essentielle pour envisager une Europe connectée en toute sécurité. Cette résolution appelle à accorder une attention particulière à la multiplication des cyberattaques tout en développant des outils pour y faire face. Elle appelle à développer des guides de bonnes pratiques et des fonds dédiés pour aider les PME à s’adapter. L’enjeu de la cybersécurité doit être l’une de nos priorités pour pouvoir défendre notre indépendance stratégique et la protection de nos données. Il ne peut y avoir une Europe connectée sans sécurité !

Η κατάσταση του κράτους δικαίου στην Ευρωπαϊκή Ένωση και η εφαρμογή του κανονισμού αριθ. 2020/2092 περί αιρεσιμότητος (B9-0317/2021, B9-0319/2021, B9-0320/2021) FR

10-06-2021
Γραπτές αιτιολογήσεις ψήφου

Résolution sur l’état de droit dans l’UE et l’application du règlement 2020/20295 sur la conditionnalité état de droit
J’ai soutenu cette résolution portant sur l’état de droit dans l’UE et sur l’application du règlement 2020/2092 relatif à un régime général de conditionnalité pour la protection du budget de l’Union. La Commission européenne souhaite rajouter des lignes directrices à ce règlement. Cette résolution, faisant suite à celle du 25 mars 2021, rappelle que les lignes directrices ne sont pas utiles pour appliquer le règlement et que la Commission aurait dû les présenter avant le 1er juin 2021. Face à l’inaction de la Commission dans l’application de ce règlement, cette résolution appelle le Parlement à se préparer à une éventuelle activation d’un recours en carence au titre de l'article 265 du TFUE contre la Commission européenne.
Cette résolution est nécessaire car la situation de l’état de droit dans certains Etats membres devient critique. Il est temps d’agir ! Cessons de jouer avec nos valeurs fondamentales et l’argent public européen !

Κλιματικά ανθεκτικοί τομείς αλιείας και υδατοκαλλιέργειας (συζήτηση) FR

08-06-2021 P9_CRE-PROV(2021)06-08(2-345-0000)
Συνεισφορές στις συζητήσεις της ολομέλειας

Επικοινωνία

Bruxelles

Strasbourg