Laura HUHTASAARI Laura HUHTASAARI
Laura HUHTASAARI

Ομάδα Ταυτότητας και Δημοκρατίας

Μέλος του προεδρείου

Φινλανδία - Perussuomalaiset (Φινλανδία)

Ημερομηνία γέννησης : , Vilppula

Γνωμοδότηση(ήσεις) ως σκιώδης συντάκτης Laura HUHTASAARI

Οι πολιτικές ομάδες ορίζουν για κάθε γνωμοδότηση σκιώδη συντάκτη γνωμοδότησης για να παρακολουθεί την πρόοδο και να διαπραγματεύεται συμβιβαστικά κείμενα με τον συντάκτη γνωμοδότησης. Άρθρο 215 του Κανονισμού

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ σχετικά με το σχέδιο γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2022 – Γενική εισαγωγή – Σύνολο δαπανών – Γενική κατάσταση εσόδων – Κατάσταση εσόδων και δαπανών ανά τμήμα

07-09-2021 AFCO_AD(2021)696302 PE696.302v03-00 AFCO
Antonio TAJANI

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ σχετικά με την έκθεση εφαρμογής για τα καταπιστευματικά ταμεία της ΕΕ και τη διευκόλυνση για τους πρόσφυγες στην Τουρκία

17-05-2021 LIBE_AD(2021)680984 PE680.984v02-00 LIBE
Sira REGO

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ σχετικά με την επανεξέταση του μακροοικονομικού νομοθετικού πλαισίου με σκοπό τον ενισχυμένο αντίκτυπο στην πραγματική οικονομία της Ευρώπης και την αυξημένη διαφάνεια στη διαδικασία λήψης αποφάσεων και τη δημοκρατική λογοδοσία

16-04-2021 AFCO_AD(2021)680738 PE680.738v02-00 AFCO
Leila CHAIBI

Γνωμοδότηση σχετικά με τις γενικές κατευθυντήριες γραμμές για την κατάρτιση του προϋπολογισμού του 2022, τμήμα III – Επιτροπή

25-02-2021 AFCO_AL(2021)680968 PE680.968v01-00 AFCO
Antonio TAJANI

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ σχετικά με τη σύσταση προς το Συμβούλιο και τον Αντιπρόεδρο της Επιτροπής/Ύπατο Εκπρόσωπο της Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας σχετικά με την εφαρμογή και τη διακυβέρνηση της μόνιμης διαρθρωμένης συνεργασίας (PESCO)

02-09-2020 AFCO_AD(2020)653752 PE653.752v02-00 AFCO
Esteban GONZÁLEZ PONS

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ σχετικά με συστάσεις όσον αφορά τις διαπραγματεύσεις για μια νέα εταιρική σχέση με το Ηνωμένο Βασίλειο της Μεγάλης Βρετανίας και της Βόρειας Ιρλανδίας

27-05-2020 AFCO_AD(2020)648463 PE648.463v02-00 AFCO
Danuta Maria HÜBNER

Επικοινωνία

Bruxelles

Strasbourg