Sabrina PIGNEDOLI Sabrina PIGNEDOLI
Sabrina PIGNEDOLI

Μη Εγγεγραμμένοι

Ιταλία - Movimento 5 Stelle (Ιταλία)

Ημερομηνία γέννησης : , Castelnovo ne' Monti

Συνεισφορές στις συζητήσεις της ολομέλειας Sabrina PIGNEDOLI

Ομιλίες στην ολομέλεια και γραπτές δηλώσεις σχετικά με συζητήσεις στην ολομέλειας Άρθρα 204 και 171 παράγραφος 11

Επικοινωνία

Bruxelles

Strasbourg