Simone SCHMIEDTBAUER
Simone SCHMIEDTBAUER
Αυστρία

Ημερομηνία γέννησης : , GRAZ

9η κοινοβουλευτική περίοδος Simone SCHMIEDTBAUER

Πολιτικές ομάδες

 • 02-07-2019 / 16-10-2023 : Ομάδα του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος (Χριστιανοδημοκράτες) - Μέλος

Εθνικά κόμματα

 • 02-07-2019 / 16-10-2023 : Österreichische Volkspartei (Αυστρία)

βουλευτές

 • 02-07-2019 / 19-01-2022 : Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου
 • 15-12-2021 / 19-01-2022 : Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού
 • 20-01-2022 / 23-03-2022 : Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού
 • 20-01-2022 / 16-10-2023 : Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου

Αναπληρώτρια

 • 02-07-2019 / 19-01-2022 : Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης
 • 02-07-2019 / 19-01-2022 : Επιτροπή Αλιείας
 • 02-07-2019 / 16-10-2023 : Αντιπροσωπεία για τις σχέσεις με την Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Βραζιλίας
 • 02-07-2019 / 16-10-2023 : Αντιπροσωπεία για τις σχέσεις με την Κοινή Αγορά του Νότου (Mercosur)
 • 02-07-2019 / 16-10-2023 : Αντιπροσωπεία στην Κοινοβουλευτική Συνέλευση ΕΕ - Λατινικής Αμερικής
 • 19-06-2020 / 19-12-2021 : Εξεταστική Επιτροπή για την προστασία των ζώων κατά τη μεταφορά
 • 20-01-2022 / 16-10-2023 : Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης
 • 20-01-2022 / 16-10-2023 : Επιτροπή Αλιείας
 • 24-03-2022 / 16-10-2023 : Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού

Κύριες κοινοβουλευτικές δραστηριότητες

Έκθεση(έσεις) ως εισηγητής

Ο εισηγητής ορίζεται στην αρμόδια κοινοβουλευτική επιτροπή για να συντάξει έκθεση σχετικά με προτάσεις νομοθετικού ή δημοσιονομικού χαρακτήρα ή άλλα θέματα. Κατά τη σύνταξη της έκθεσής τους, οι εισηγητές μπορούν να διαβουλεύονται με αρμόδιους εμπειρογνώμονες και ενδιαφερόμενα μέρη. Είναι επίσης υπεύθυνοι για τη σύνταξη συμβιβαστικών τροπολογιών και για τις διαπραγματεύσεις με τους σκιώδεις εισηγητές. Οι εκθέσεις που εγκρίνονται σε επίπεδο επιτροπής στη συνέχεια εξετάζονται και ψηφίζονται στην ολομέλεια. Άρθρο 55 του Κανονισμού

Έκθεση(έσεις) ως σκιώδης εισηγητής

Οι πολιτικές ομάδες ορίζουν για κάθε έκθεση σκιώδη εισηγητή στην αρμόδια επιτροπή για να παρακολουθεί την πρόοδο και να διαπραγματεύεται συμβιβαστικά κείμενα με τον εισηγητή. Άρθρο 215 του Κανονισμού

Γνωμοδότηση(ήσεις) ως σκιώδης συντάκτης

Οι πολιτικές ομάδες ορίζουν για κάθε γνωμοδότηση σκιώδη συντάκτη γνωμοδότησης για να παρακολουθεί την πρόοδο και να διαπραγματεύεται συμβιβαστικά κείμενα με τον συντάκτη γνωμοδότησης. Άρθρο 215 του Κανονισμού

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση της οδηγίας (ΕΕ) 2018/2001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, του κανονισμού (ΕΕ) 2018/1999 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και της οδηγίας 98/70/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά την προώθηση της ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές και την κατάργηση της οδηγίας (ΕΕ) 2015/652 του Συμβουλίου

22-06-2022 REGI_AD(2022)703013 PE703.013v02-00 REGI
Raffaele FITTO

Λοιπές κοινοβουλευτικές δραστηριότητες

Γραπτές αιτιολογήσεις ψήφου

Οι βουλευτές μπορούν να υποβάλουν γραπτή αιτιολόγηση της ψήφου τους στην ολομέλεια. Άρθρο 194 του Κανονισμού

Προσωρινή έκθεση σχετικά με την πρόταση για ενδιάμεση αναθεώρηση του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου 2021-2027 (A9-0273/2023 - Jan Olbrycht, Margarida Marques) DE

03-10-2023

Die ÖVP-Delegation bekennt sich zu einem soliden und effektiven EU-Haushalt. Der immer wiederkehrende Ruf nach frischem Geld ist hier jedoch der falsche Reflex. Vielmehr muss die Europäische Union bei sich selber anfangen. Programme müssen auf Effektivität und Zielgenauigkeit geprüft und Einsparungs- und Umschichtungspotenziale identifiziert werden. Es steht außer Frage, dass die Ukraine unsere Unterstützung benötigt und wir uns mit einer Reihe von Herausforderungen konfrontiert sehen, auf die sich die europäischen Bürgerinnen und Bürger Antworten seitens der EU erwarten. Hier müssen wir reagieren, zeitgleich liegt es aber auch in unserer Verantwortung mit dem Steuergeld sorgsam und verantwortungsbewusst umzugehen.

Ποιότητα του ατμοσφαιρικού αέρα και καθαρότερος αέρας για την Ευρώπη (A9-0233/2023 - Javi López) DE

13-09-2023

Österreich ist eines jener Länder Europas, wo sich eine starke Industrie und ein tief verwurzeltes Handwerk nahtlos in eine intakte Naturlandschaft einfügen. Die Anstrengungen die Österreich im Bereich Umweltschutz in den letzten Jahrzehnten unternommen hat, bilden sowohl die Grundlage für unsere Land- und Forstwirtschaft als auch für unsere Tourismuswirtschaft. Österreich hat über Jahrzehnte vorgezeigt, dass Umweltschutz und Landwirtschaft Hand in Hand gehen können und deshalb unterstützen wir prinzipiell die Parlamentsposition über die Neufassung der Richtlinie über „Luftqualität und saubere Luft für Europa“. Eine schrittweise Senkung der Grenzwerte für Schadstoffe ist die konsequente Fortsetzung traditioneller österreichischer Politik in Bund, Ländern, Städten und Gemeinden.
Die Position des Parlaments weißt allerdings Schwachstellen auf. Diese würden eine Umgebung schaffen, indem das Miteinander von Bürgerinnen und Bürgern, Landwirtschaft, Wirtschaft und Behörden in das Gegenteil verkehrt wird. Statt des Miteinanders würde Konflikt gefördert. Verstärkt wird das durch manche Zielvorgaben, die zwar richtig gesetzt sind, aber in der vorgegebenen Zeit nicht erreicht werden können. Diesen Weg der Konfrontation lehnen wir ab. Jetzt beginnen die Verhandlungen mit den Mitgliedsstaaten. Die finale Zustimmung zum Gesetz werden wir auch von diesen Punkten abhängig machen.

Η απάντηση της ΕΕ στην αύξηση των τιμών ενέργειας στην Ευρώπη (RC-B9-0416/2022, B9-0416/2022, B9-0417/2022, B9-0418/2022, B9-0419/2022, B9-0420/2022, B9-0421/2022, B9-0422/2022) DE

05-10-2022

Der furchtbare Krieg Russlands in der Ukraine hat massive Auswirkungen auf die gesamte europäische Gemeinschaft. Wir müssen daher alles tun, um die Menschen, die Unternehmen, allen voran die Klein- und Mittelbetriebe zu entlasten. Die in der Resolution enthaltenen Punkte skizzieren wichtige Schritte zur Bekämpfung der steigenden Energiepreise. Während die ÖVP-Delegation den Großteil der vorgeschlagenen Maßnahmen unterstützt, sehen wir eine Deckelung des Gaspreises, wie in der Entschließung vorgesehen, als falsches Signal, das unsere Versorgungssicherheit in Österreich, aber auch Europa massiv gefährden würde. Wenn Anbieter keinen Anreiz mehr haben, Gas nach Europa zu liefern, kann das zu gefährlichen Engpässen führen. Dies darf nicht passieren. Vielmehr müssen wir den Fokus auf den Ausbau Erneuerbarer Energien setzen, Genehmigungsverfahren beschleunigen, unsere Energiequellen und -lieferanten diversifizieren und die bestehende Infrastruktur weiterentwickeln und resilienter gestalten. Zudem braucht es rasch eine Entkoppelung des Strom- und Gaspreises, um die Kosten effektiv zu senken.

Γραπτές ερωτήσεις

Οι βουλευτές μπορούν να υποβάλουν έναν ορισμένο αριθμό ερωτήσεων στον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στην Αντιπρόεδρο της Επιτροπής/Ύπατη Εκπρόσωπο της Ένωσης για γραπτή απάντηση. Άρθρο 138, Παράρτημα III του Κανονισμού

Ερωτήσεις προς το Προεδρείο, τη Διάσκεψη των Προέδρων και των Κοσμητόρων

Οι βουλευτές μπορούν να υποβάλουν στον Πρόεδρο ερωτήσεις που αφορούν το Προεδρείο, τη Διάσκεψη των Προέδρων και τους Κοσμήτορες σχετικά με τα αντίστοιχα καθήκοντά τους. Άρθρο 32 παράγραφος 2 του Κανονισμού

Ερωτήσεις προς την ΕΚΤ και σχετικά με τον ΕΕΜ και τον ΕΜΕ

Οι βουλευτές μπορούν να υποβάλλουν ερωτήσεις με αίτημα γραπτής απάντησης στην ΕΚΤ και ερωτήσεις σχετικά με τον Ενιαίο Εποπτικό Μηχανισμό και τον Ενιαίο Μηχανισμό Εξυγίανσης. Οι ερωτήσεις αυτές υποβάλλονται πρώτα στον πρόεδρο της αρμόδιας επιτροπής. Άρθρο 140, Άρθρο 141, Παράρτημα III του Κανονισμού

Απαντήσεις σε ερωτήσεις προς την ΕΚΤ και σχετικά με τον ΕΕΜ και τον ΕΜΕ

Απαντήσεις στις ερωτήσεις των βουλευτών προς την ΕΚΤ και τις ερωτήσεις σχετικά με τον Ενιαίο Εποπτικό Μηχανισμό και τον Ενιαίο Μηχανισμό Εξυγίανσης. Άρθρο 140, Άρθρο 141, Παράρτημα III του Κανονισμού

Δηλώσεις

Όλες οι παρακάτω δηλώσεις έχουν υπογραφεί από τον βουλευτή, ακόμη και αν η υπογραφή δεν είναι ορατή στο ηλεκτρονικό αντίγραφο.

Συνεδριάσεις

Aktionsplan Bio

βουλευτές
SCHMIEDTBAUER Simone
Ημερομηνία, Τόπος:
Video Call
Ιδιότητα:
Εισηγητής
Κωδικός συνδεδεμένης επιτροπής ή αντιπροσωπείας
AGRI
Συνάντηση με:
Europäischer Ausschuss der Regionen (AdR)

Aktionsplan Bio

βουλευτές
SCHMIEDTBAUER Simone
Ημερομηνία, Τόπος:
Trierstraat 61, 1040 Brussel
Ιδιότητα:
Εισηγητής
Κωδικός συνδεδεμένης επιτροπής ή αντιπροσωπείας
AGRI
Συνάντηση με:
Copa Cogeca