Mathilde ANDROUËT Mathilde ANDROUËT
Mathilde ANDROUËT

Ομάδα Ταυτότητας και Δημοκρατίας

Μέλος

Γαλλία - Rassemblement national (Γαλλία)

Ημερομηνία γέννησης : , Rueil Malmaison

Αρχική σελίδα Mathilde ANDROUËT

Μέλος

REGI
Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης
DASE
Αντιπροσωπεία για τις σχέσεις με τις χώρες της Νοτιοανατολικής Ασίας και την Ένωση Χωρών της Νοτιοανατολικής Ασίας (ASEAN)

Τελευταίες δραστηριότητες

Ταμείο Δίκαιης Μετάβασης (συζήτηση) FR

17-05-2021 P9_CRE-PROV(2021)05-17(1-085-0000)
Συνεισφορές στις συζητήσεις της ολομέλειας

ΕΚΘΕΣΗ σχετικά με τη διάσταση του φύλου στην πολιτική συνοχής

05-05-2021 A9-0154/2021 PE660.209v02-00 REGI
Έκθεση(έσεις) ως σκιώδης εισηγητής
Monika VANA

Δικαιώματα και υποχρεώσεις των επιβατών σιδηροδρομικών γραμμών (A9-0045/2021 - Bogusław Liberadzki) FR

29-04-2021
Γραπτές αιτιολογήσεις ψήφου

Ce rapport définit un cadre unique pour améliorer la prise en charge des voyageurs et une meilleure protection de leurs droits sur l'ensemble du réseau ferroviaire européen. Cela inclut une obligation d'information des voyageurs en temps réel de la part des compagnies ferroviaires en cas de retard et, surtout, une obligation de réacheminement des voyageurs en cas de retard supérieur à 100 minutes, et cela quelles que soient les circonstances (comme cela se pratique déjà dans l'aérien). Il prévoit aussi de préciser les responsabilités afin de rembourser au mieux les voyageurs en cas de retard ou d’annulation. J’ai voté pour.

Επικοινωνία

Bruxelles

Strasbourg