James WELLS James WELLS
James WELLS
Ηνωμένο Βασίλειο

Δηλώσεις James WELLS

Πρωτότυπη δήλωση, με ημερομηνία και υπογραφή, που αρχειοθετήθηκε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.