Tom BERENDSEN Tom BERENDSEN
Tom BERENDSEN

Ομάδα του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος (Χριστιανοδημοκράτες)

Μέλος

Κάτω Χώρες - Christen Democratisch Appèl (Κάτω Χώρες)

Ημερομηνία γέννησης : , Breda

Γραπτές αιτιολογήσεις ψήφου Tom BERENDSEN

Οι βουλευτές μπορούν να υποβάλουν γραπτή αιτιολόγηση της ψήφου τους στην ολομέλεια. Άρθρο 194 του Κανονισμού

Συμπεράσματα της έκτακτης συνόδου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στις 17-21 Ιουλίου 2020 (B9-0229/2020) NL

23-07-2020

. – De huidige coronacrisis vraagt om een kordate aanpak – zeker op Europees niveau – en het is positief dat de regeringsleiders een akkoord hebben bereikt over het herstelplan en de langetermijnbegroting van de EU. De CDA-delegatie in het Europees Parlement steunt de hoofdboodschap van het akkoord. Niettemin is de CDA-delegatie van mening dat het akkoord op enige punten – waaronder de bescherming van de rechtsstaat, maar ook op de terreinen van onderzoek & innovatie, migratie en duurzaamheid – verbeterd kan worden. Ook een gedegen plan voor spoedige terugbetaling van de leningen, besteding aan de daadwerkelijke versterking van de economie in de lidstaten en het uitvoeren van benodigde hervormingen zijn voor de CDA-delegatie van belang.
De EP-resolutie erkent ook dat er nog verbeterpunten in het akkoord zijn en daarom zal de CDA-delegatie deze resolutie steunen. Met deze resolutie kan het EP aan tafel met de Raad om te onderhandelen over verbeteringen. Wel heeft de CDA-delegatie in een aantal hoofdelijke stemmingen duidelijk aangegeven dat het de kritiek van het Parlement richting de Raad niet op alle punten steunt. Dit geldt in het bijzonder voor de kritiek op de in het akkoord vastgelegde kortingen en een betere balans tussen leningen en subsidies in het herstelpakket.

Επικοινωνία

Bruxelles

Strasbourg