Daniela RONDINELLI Daniela RONDINELLI
Daniela RONDINELLI

Μη Εγγεγραμμένοι

Ιταλία - Movimento 5 Stelle (Ιταλία)

Ημερομηνία γέννησης : , Roma

Αρχική σελίδα Daniela RONDINELLI

Μέλος

EMPL
Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων
D-RS
Αντιπροσωπεία στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Σταθεροποίησης και Σύνδεσης ΕΕ-Σερβίας

Αναπληρώτρια

ENVI
Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων
AGRI
Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου
D-CA
Αντιπροσωπεία για τις σχέσεις με τον Καναδά

Τελευταίες δραστηριότητες

Κανόνες και γενικές αρχές σχετικά με τους τρόπους ελέγχου από τα κράτη μέλη της άσκησης των εκτελεστικών αρμοδιοτήτων από την Επιτροπή (A9-0187/2020 - József Szájer) IT

17-12-2020
Γραπτές αιτιολογήσεις ψήφου

Nel 2017 la Commissione europea ha presentato una proposta per riformare il sistema di comitologia dell'UE mirante a rafforzare la trasparenza e la responsabilità dell'attuazione del diritto dell'UE in alcuni settori altamente controversi, mediante la modifica delle regole di voto nell'ultima fase della procedura di comitato (la cosiddetta commissione di ricorso), in modo che vengano presi in considerazione solo i voti favorevoli o contrari a un atto. L'obiettivo è ridurre il ricorso alle astensioni e il numero di situazioni in cui il Comitato non è in grado di prendere posizione e la Commissione è obbligata ad agire senza un chiaro mandato degli Stati membri. Ciò aumenterà la trasparenza e sarà garantito un contributo politico consentendo alla Commissione di deferire la questione al Consiglio dei Ministri per un parere se il comitato di appello non è in grado di prendere una posizione. Si chiede, inoltre, di garantire il coinvolgimento del Parlamento europeo e che quest’ultimo sia sempre informato nel caso in cui la Commissione deferisce una questione al Consiglio dei ministri per un parere in assenza di una posizione chiara della commissione di ricorso. Per tutti questi motivi ho espresso il mio voto favorevole.

Αντίρρηση σύμφωνα με το άρθρο 112 παράγραφοι 2 και 3 του Κανονισμού: Γενετικώς τροποποιημένη σόγια MON 87751 × MON 87701 × MON 87708 × MON 89788 (B9-0411/2020) IT

17-12-2020
Γραπτές αιτιολογήσεις ψήφου

L’Unione europea mira a garantire un elevato livello di tutela della vita e della salute umana, del benessere degli animali, dell'ambiente e degli interessi dei consumatori in relazione agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati, assicurando nel contempo l'efficace funzionamento del mercato interno. Essa tiene conto degli obblighi derivanti dagli accordi internazionali, quali l'accordo di Parigi sul clima, la convenzione delle Nazioni Unite sulla diversità biologica e gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite. Mediante questo provvedimento che ho sostenuto, il Parlamento ribadisce il suo appello alla Commissione affinché cessi di autorizzare gli OGM, sia ai fini di coltivazione che di alimentazione umana e animale, nei casi in cui non è espresso alcun parere da parte degli Stati membri nel comitato di appello. La soia geneticamente modificata con eventi transgenici multipli è ottenuta dalla combinazione di quattro eventi di soia geneticamente modificata (MON 87751 × MON 87701 × MON 87708 × MON 89788). Conferendo quest’ultima tolleranza ad alcuni erbicidi, il Parlamento ribadisce il suo appello alla Commissione affinché non autorizzi tali tipi colture finché i rischi sanitari associati ai residui non siano stati esaminati in modo approfondito caso per caso.

Μια ισχυρή κοινωνική Ευρώπη για δίκαιες μεταβάσεις (A9-0233/2020 - Dennis Radtke, Agnes Jongerius) IT

17-12-2020
Γραπτές αιτιολογήσεις ψήφου

La proposta di risoluzione che ho sostenuto mira a declinare gli aspetti maggiormente sensibili della dimensione sociale nel quadro più ampio di una transizione giusta, attraverso l’implementazione del Pilastro Europeo dei Diritti Sociali. Nel complesso si individuano numerosi aspetti positivi tra cui gli obiettivi della piena occupazione e del progresso sociale, della lotta alla povertà e ad ogni forma di discriminazione nel quadro della transizione giusta, l’invito a realizzare un'economia circolare climaticamente neutra - basata su fonti di energia rinnovabili - altamente efficiente sul piano delle risorse e dell'energia e che non lasci indietro nessuno. Infine, la richiesta esplicita alla Commissione di presentare tre nuove direttive su: condizioni di lavoro dignitose, lavoratori delle piattaforme e telelavoro. Si ribadiscono, tra l’altro, gli obiettivi della direttiva sui salari minimi nell'UE, ossia il rafforzamento della contrattazione collettiva nel rispetto delle tradizioni nazionali, la lotta alla povertà lavorativa e l’individuazione di una serie di parametri fondamentali per la definizione dei salari minimi nazionali. Infine, la proposta di trasformare la Garanzia Giovani in uno strumento permanente e giuridicamente vincolante in tutti gli Stati Membri per meglio contrastare la disoccupazione giovanile di lungo periodo e il fenomeno dei NEET.

Daniela RONDINELLI
Daniela RONDINELLI

Στο EP NEWSHUB

La mancata gestione della rivoluzione digitale porterà gravi violazioni dei diritti umani e dei lavoratori. Agiamo subito per definire un approccio europeo alla digitalizzazione ed evitare pericolose forme di dumping nel mercato interno. @M5S_Europa #Empl https://t.co/BjrQEJnYTR 

Επικοινωνία

Bruxelles

Strasbourg