Αλέξης ΓΕΩΡΓΟΥΛΗΣ Αλέξης ΓΕΩΡΓΟΥΛΗΣ
Αλέξης ΓΕΩΡΓΟΥΛΗΣ

Ομάδα της Αριστεράς στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο - GUE/NGL

Μέλος

Ελλάδα - Συνασπισμός Ριζοσπαστικής Αριστεράς (Ελλάδα)

Ημερομηνία γέννησης : , Larisa

Γνωμοδότηση(ήσεις) ως σκιώδης συντάκτης Alexis GEORGOULIS

Οι πολιτικές ομάδες ορίζουν για κάθε γνωμοδότηση σκιώδη συντάκτη γνωμοδότησης για να παρακολουθεί την πρόοδο και να διαπραγματεύεται συμβιβαστικά κείμενα με τον συντάκτη γνωμοδότησης. Άρθρο 215 του Κανονισμού

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ σχετικά με το σχέδιο γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2022 – όλα τα τμήματα

28-09-2021 CULT_AD(2021)695251 PE695.251v02-00 CULT
Romeo FRANZ

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ σχετικά με τους διαλόγους με τους πολίτες και τη συμμετοχή των πολιτών στη διαδικασία λήψης αποφάσεων της ΕΕ

26-04-2021 CULT_AD(2021)663036 PE663.036v02-00 CULT
Irena JOVEVA

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ σχετικά με τις κατευθυντήριες γραμμές για τον προϋπολογισμό του 2022 - τμήμα III

26-02-2021 CULT_AD(2021)663280 PE663.280v02-00 CULT
Romeo FRANZ

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ σχετικά με τις εκθέσεις της Επιτροπής του 2019 και του 2020 σχετικά με την Τουρκία

29-10-2020 PETI_AD(2020)648437 PE648.437v02-00 PETI
Εμμανουήλ ΦΡΑΓΚΟΣ

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ σχετικά με την κατάσταση των θεμελιωδών δικαιωμάτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση – ετήσια έκθεση για τα έτη 2018-2019

07-09-2020 PETI_AD(2020)646879 PE646.879v03-00 PETI
Yana TOOM

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ που περιέχει συστάσεις προς την Επιτροπή σχετικά με ένα πλαίσιο για τις δεοντολογικές πτυχές της τεχνητής νοημοσύνης, της ρομποτικής και των συναφών τεχνολογιών

03-09-2020 CULT_AD(2020)648348 PE648.348v02-00 CULT
Łukasz KOHUT

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ σχετικά με τα δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας για την ανάπτυξη τεχνολογιών τεχνητής νοημοσύνης

03-09-2020 CULT_AD(2020)648351 PE648.351v02-00 CULT
Sabine VERHEYEN

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ που περιέχει συστάσεις προς την Επιτροπή σχετικά με τον νόμο για τις ψηφιακές υπηρεσίες: μέτρα και πρακτικές βελτίωσης της λειτουργίας της ενιαίας αγοράς

22-07-2020 CULT_AD(2020)648287 PE648.287v02-00 CULT
Petra KAMMEREVERT

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ σχετικά με την πράξη για τις ψηφιακές υπηρεσίες και τα σχετικά με τα θεμελιώδη δικαιώματα ζητήματα

20-07-2020 CULT_AD(2020)648588 PE648.588v02-00 CULT
Petra KAMMEREVERT

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ που περιέχει συστάσεις προς την Επιτροπή σχετικά με τον νόμο για τις ψηφιακές υπηρεσίες: προσαρμογή των κανόνων εμπορικού και αστικού δικαίου για τις εμπορικές οντότητες που δραστηριοποιούνται στο διαδίκτυο

20-07-2020 CULT_AD(2020)648593 PE648.593v02-00 CULT
Petra KAMMEREVERT

Επικοινωνία

Bruxelles

Strasbourg