Mihai TUDOSE Mihai TUDOSE
Mihai TUDOSE

Ομάδα της Προοδευτικής Συμμαχίας των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Μέλος

Ρουμανία - Partidul Social Democrat (Ρουμανία)

Ημερομηνία γέννησης : , Braila

Αρχική σελίδα Mihai TUDOSE

Μέλος

INTA
Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου
AFCO
Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων
D-MD
Αντιπροσωπεία στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Σύνδεσης ΕΕ-Μολδαβίας

Αναπληρωτής

ECON
Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής
ITRE
Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας
INGE
Ειδική Επιτροπή για τις εξωτερικές παρεμβάσεις, συμπεριλαμβανομένης της παραπληροφόρησης, σε όλες τις δημοκρατικές διαδικασίες στην Ευρωπαϊκή Ένωση
D-MK
Αντιπροσωπεία στη Μικτή Κοινοβουλευτική Επιτροπή ΕΕ-Βόρειας Μακεδονίας

Τελευταίες δραστηριότητες

Πρόγραμμα σχετικά με τη δράση της Ένωσης στον τομέα της υγείας κατά την περίοδο 2021-2027 [πρόγραμμα «Η ΕΕ για την υγεία» (EU4Health)] (A9-0196/2020 - Cristian-Silviu Buşoi) RO

13-11-2020
Γραπτές αιτιολογήσεις ψήφου

Am votat pentru acest nou program european destinat să crească forța UE de a sprijini statele Uniunii să treacă peste actuala criză sanitară și să fie mai bine pregătite pentru viitoare provocări similare. Susțin crearea rezervei de materiale medicale pentru situații de criză, a rezervei de personal medical și experți - care să poată fi mobilizată pentru a sprijini zone din UE în situație critică, așa cum a fost cazul Lombardiei în primul val pandemic - precum și instituirea unui sistem de supraveghere a amenințărilor la adresa sănătății publice.
Însă, pentru a consolida reziliența sistemelor de sănătate din țările membre, este nevoie ca programul să fie dotat cu un buget corespunzător. În propunerea din 28 mai a Comisiei Europene, era avansat un buget de 9,4 miliarde euro pentru anii 2021-2027, după care, la 21 iulie, Consiliul a redus acest buget la 1,7 miliarde. Cred că acordul politic provizoriu dintre Parlament și Consiliu, prin care forul nostru europarlamentar a obținut o creștere până la 5,1 miliarde de euro, reprezintă o bază încurajatoare de start pentru acest program.

Επενδυτικό Σχέδιο «Βιώσιμη Ευρώπη» – Τρόποι χρηματοδότησης της Πράσινης Συμφωνίας (A9-0198/2020 -Siegfried Mureşan, Paul Tang) RO

13-11-2020
Γραπτές αιτιολογήσεις ψήφου

Apreciez realismul acestui raport, în contextul crizei pandemice. Pactul Ecologic – ca strategie în care creșterea economică să fie decuplată de utilizarea resurselor poluante – trebuie implementat printr-o tranziție care să reducă disparitățile economice și ecologice între statele membre și să stimuleze competitivitatea tuturor regiunilor UE.
În acest context, se impune un accent major pe promovarea investițiilor publice durabile, cum sunt strategia de renovare în masă a clădirilor și adaptarea ecologică a transportului, în condițiile în care 27 % din emisiile de gaze cu efect de seră sunt generate de transporturi, acesta fiind și singurul sector în care poluarea este încă în creștere.
Susțin avertismentul din raport privind Planul de investiții pentru o Europă durabilă. Trebuie revizuită urgent prognoza inițială a mobilizării, în baza efectului de pârghie, a celor 1 000 de miliarde EUR până în 2030, dată fiind criza economică provocată de pandemie.
Nu în ultimul rând, creșterea finanțării trebuie dublată de măsuri de prevenire a riscului fraudei și deturnării de fonduri, proces în care se impune o acțiune concertată între OLAF, statele membre și Parchetul European.

Γενικός προϋπολογισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2021 - όλα τα τμήματα (A9-0206/2020 - Pierre Larrouturou, Olivier Chastel) RO

12-11-2020
Γραπτές αιτιολογήσεις ψήφου

Am votat pentru adoptarea bugetului UE pe anul viitor, cu regretul că este adoptat înaintea unei decizii finale asupra Cadrului Financiar Multianual. Consider că obiectivele principale ale bugetului pe 2021 – atenuarea efectelor pandemiei și redresarea economică – trebuie să stea la baza strategiei economice europene pe următorii șapte ani.
Susțin criticile aduse de rezoluție finanțării insuficiente a programelor esențiale și agențiilor UE și cer suplimentarea bugetelor alocate. Atrag atenția asupra faptului că toate cele 15 comisii europarlamentare care și-au dat avizul au formulat solicitări sectoriale în acest sens.
Este esențială majorarea până la nivelurile stabilite în raportul interimar privind CFM din noiembrie 2018 a alocărilor destinate celor 15 programe emblematice identificate în Rezoluția votată de noi în Parlamentul European în iulie 2020: Orizont Europa, InvestEU, Erasmus+, Garanția pentru copii, Fondul pentru o tranziție justă, Europa digitală, Mecanismul pentru interconectarea Europei, LIFE, programul „UE pentru sănătate”, Fondul de gestionare integrată a frontierelor, Europa creativă, programul „Drepturi și valori”, Fondul european de apărare, Instrumentul de vecinătate, cooperare pentru dezvoltare și cooperare internațională - plus agențiile UE și Parchetul European.
Solicit Consiliului să țină cont de poziția fermă a Parlamentului European pe această temă, în cadrul procedurii de conciliere ce urmează.

Επικοινωνία

Bruxelles

Strasbourg