Christian SAGARTZ Christian SAGARTZ
Christian SAGARTZ

Ομάδα του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος (Χριστιανοδημοκράτες)

Μέλος

Αυστρία - Österreichische Volkspartei (Αυστρία)

Ημερομηνία γέννησης : ,

Αρχική σελίδα Christian SAGARTZ

Αντιπρόεδρος

DROI
Υποεπιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων

Μέλος

DEVE
Επιτροπή Ανάπτυξης

Αναπληρωτής

AFET
Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων
EMPL
Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων
JURI
Επιτροπή Νομικών Θεμάτων
BECA
Ειδική επιτροπή για την καταπολέμηση του καρκίνου
D-AL
Αντιπροσωπεία στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Σταθεροποίησης και Σύνδεσης ΕΕ-Αλβανίας
D-ME
Αντιπροσωπεία στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Σταθεροποίησης και Σύνδεσης ΕΕ-Μαυροβουνίου
D-ZA
Αντιπροσωπεία για τις σχέσεις με τη Νότιο Αφρική
DACP
Αντιπροσωπεία στην Κοινοβουλευτική Συνέλευση Ίσης Εκπροσώπησης ΑΚΕ-ΕΕ

Τελευταίες δραστηριότητες

Κοινή γεωργική πολιτική - στήριξη των στρατηγικών σχεδίων που πρέπει να καταρτίζονται από τα κράτη μέλη και να χρηματοδοτούνται από το ΕΓΤΕ και το ΕΓΤΑΑ (A8-0200/2019 - Peter Jahr) DE

23-10-2020
Γραπτές αιτιολογήσεις ψήφου

Europa bedeutet im Unterschiedlichen das Gemeinsame zu suchen. In diesem Sinne haben wir seit Beginn der Periode die GAP verhandelt und schlussendlich auch einem Kompromiss zugestimmt. Das Parlamentsergebnis ist eine gute Grundlage für die Abschlussverhandlungen mit den Mitgliedsstaaten, obwohl es persönliche rote Linien überschreitet. Ich bin zuversichtlich, dass die überbordende Umwelt- und Klimaambition (30% Ökoregelung), sowie die Einführung einer „sozialen Konditionalität“, die sich im Parlamentstext wiederfinden, in den Abschlussverhandlungen entschärft und ein gutes Ergebnis für die heimischen Familienbetriebe und unsere ländlichen Regionen erzielt werden kann.
Das Zwei-Säulen-Modell der GAP bleibt abgesichert und unsere bewährten Programme der ländlichen Entwicklung werden fortgeführt. Österreich kann seinen Weg der naturnahen Landwirtschaft weitergehen und wird auch in Zukunft einen substanziellen Beitrag zum Klima- und Umweltschutz in der Landwirtschaft leisten. Andere EU-Mitgliedsländer werden unserem Beispiel folgen.

Αποψίλωση των δασών (A9-0179/2020 - Delara Burkhardt) DE

22-10-2020
Γραπτές αιτιολογήσεις ψήφου

Die Bemühungen des Europäischen Parlaments zum globalen Waldschutz sind zu begrüßen und die Intention des Berichtes ist grundsätzlich gut. Dennoch wurden leider sehr problematische Passagen in den Bericht aufgenommen, die ich so nicht unterstützen kann. Der Bericht beinhaltet eine Vielzahl an bürokratischen Hürden. So wird eine Einhaltung detaillierter Sorgfaltspflichten vorgeschlagen, um ökologische, soziale und menschenrechtliche Risiken und Auswirkungen zu identifizieren und zu verhindern. Darüber hinaus läuft der Bericht Gefahr über die Entwaldung hinauszugehen sowie durch die Hintertür ein EU-Forstgesetz zu etablieren. Somit wird das Subsidiaritätsprinzip der Mitgliedsstaaten unterwandert und nicht respektiert. Aus diesen Gründen habe ich den Bericht abgelehnt.

Επικοινωνία

Bruxelles

Strasbourg