Adrián VÁZQUEZ LÁZARA Adrián VÁZQUEZ LÁZARA
Adrián VÁZQUEZ LÁZARA

Ομάδα Renew Europe

Μέλος

Ισπανία - Ciudadanos – Partido de la Ciudadanía (Ισπανία)

Ημερομηνία γέννησης : , Madrid

Γνωμοδότηση(ήσεις) ως σκιώδης συντάκτης Adrián VÁZQUEZ LÁZARA

Οι πολιτικές ομάδες ορίζουν για κάθε γνωμοδότηση σκιώδη συντάκτη γνωμοδότησης για να παρακολουθεί την πρόοδο και να διαπραγματεύεται συμβιβαστικά κείμενα με τον συντάκτη γνωμοδότησης. Άρθρο 215 του Κανονισμού

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ σχετικά με τη διαμόρφωση του ψηφιακού μέλλοντος της Ευρώπης: άρση των φραγμών στη λειτουργία της ψηφιακής ενιαίας αγοράς και βελτίωση της χρήσης της ΤΝ για τους Ευρωπαίους καταναλωτές

25-02-2021 AGRI_AD(2021)653821 PE653.821v04-00 AGRI
Ivo HRISTOV

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ σχετικά με την ευρωπαϊκή στρατηγική για τα δεδομένα

20-10-2020 AGRI_AD(2020)652570 PE652.570v02-00 AGRI
Juan Ignacio ZOIDO ÁLVAREZ

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ σχετικά με την τεχνητή νοημοσύνη στο ποινικό δίκαιο και τη χρήση της από τις αστυνομικές και δικαστικές αρχές σε ποινικές υποθέσεις

14-09-2020 JURI_AD(2020)652371 PE652.371v02-00 JURI
Angel DZHAMBAZKI

Επικοινωνία

Bruxelles

Strasbourg