Heidi HAUTALA Heidi HAUTALA
Heidi HAUTALA

Ομάδα των Πρασίνων / Ευρωπαϊκή Ελεύθερη Συμμαχία

Μέλος

Φινλανδία - Vihreä liitto (Φινλανδία)

Ημερομηνία γέννησης : , Oulu

8η κοινοβουλευτική περίοδος Heidi HAUTALA

Πολιτικές ομάδες

 • 01-07-2014 / 14-11-2017 : Ομάδα τωv Πρασίvωv / Ευρωπαϊκή Ελεύθερη Συμμαχία - Αντιπρόεδρος
 • 15-11-2017 / 01-07-2019 : Ομάδα τωv Πρασίvωv / Ευρωπαϊκή Ελεύθερη Συμμαχία - Μέλος

Εθνικά κόμματα

 • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Vihreä liitto (Φινλανδία)

Πρόεδρος

 • 04-09-2014 / 01-02-2017 : Αντιπροσωπεία στην Κοινοβουλευτική Συνέλευση Euronest

Αντιπρόεδρος

 • 26-10-2017 / 01-07-2019 : Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

βουλευτές

 • 01-07-2014 / 17-12-2014 : Επιτροπή Προϋπολογισμών
 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Επιτροπή Ανάπτυξης
 • 14-07-2014 / 03-09-2014 : Αντιπροσωπεία στην Κοινοβουλευτική Συνέλευση Euronest
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Αντιπροσωπεία στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εταιρικής Σχέσης ΕΕ-Αρμενίας, στην Επιτροπή Κοινοβουλευτικής Συνεργασίας ΕΕ-Αζερμπαϊτζάν και στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Σύνδεσης ΕΕ-Γεωργίας
 • 04-09-2014 / 01-02-2017 : Διάσκεψη των Προέδρων των Αντιπροσωπειών
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Επιτροπή Ανάπτυξης
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου
 • 02-02-2017 / 01-07-2019 : Αντιπροσωπεία στην Κοινοβουλευτική Συνέλευση Euronest
 • 26-10-2017 / 01-07-2019 : Προεδρείο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
 • 14-03-2018 / 01-07-2019 : Επιτροπή Νομικών Θεμάτων

Αναπληρώτρια

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Επιτροπή Νομικών Θεμάτων
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Αντιπροσωπεία στην Επιτροπή Κοινοβουλευτικής Συνεργασίας ΕΕ-Ρωσίας
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Αντιπροσωπεία στην Κοινοβουλευτική Συνέλευση Ίσης Εκπροσώπησης ΑΚΕ-ΕΕ
 • 18-12-2014 / 18-01-2017 : Επιτροπή Προϋπολογισμών
 • 24-06-2016 / 13-12-2017 : Εξεταστική επιτροπή για τη διερεύνηση καταγγελλόμενων παραβιάσεων και περιπτώσεων κακοδιοίκησης κατά την εφαρμογή της νομοθεσίας της ΕΕ σε σχέση με τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, τη φοροαποφυγή και τη φοροδιαφυγή
 • 19-01-2017 / 13-03-2018 : Επιτροπή Νομικών Θεμάτων
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Επιτροπή Προϋπολογισμών

Κύριες κοινοβουλευτικές δραστηριότητες

Συνεισφορές στις συζητήσεις της ολομέλειας

Ομιλίες στην ολομέλεια και γραπτές δηλώσεις σχετικά με συζητήσεις στην ολομέλειας Άρθρα 204 και 171 παράγραφος 11

Έκθεση(έσεις) ως εισηγητής

Ο εισηγητής ορίζεται στην αρμόδια κοινοβουλευτική επιτροπή για να συντάξει έκθεση σχετικά με προτάσεις νομοθετικού ή δημοσιονομικού χαρακτήρα ή άλλα θέματα. Κατά τη σύνταξη της έκθεσής τους, οι εισηγητές μπορούν να διαβουλεύονται με αρμόδιους εμπειρογνώμονες και ενδιαφερόμενα μέρη. Είναι επίσης υπεύθυνοι για τη σύνταξη συμβιβαστικών τροπολογιών και για τις διαπραγματεύσεις με τους σκιώδεις εισηγητές. Οι εκθέσεις που εγκρίνονται σε επίπεδο επιτροπής στη συνέχεια εξετάζονται και ψηφίζονται στην ολομέλεια. Άρθρο 55 του Κανονισμού

Έκθεση(έσεις) ως σκιώδης εισηγητής

Οι πολιτικές ομάδες ορίζουν για κάθε έκθεση σκιώδη εισηγητή στην αρμόδια επιτροπή για να παρακολουθεί την πρόοδο και να διαπραγματεύεται συμβιβαστικά κείμενα με τον εισηγητή. Άρθρο 215 του Κανονισμού

Γνωμοδότηση(ήσεις) ως συντάκτης

Οι επιτροπές μπορούν να συντάσσουν γνωμοδότηση επί έκθεσης της αρμόδιας επιτροπής, η οποία καλύπτει τα θέματα που συνδέονται με την αποστολή τους. Οι συντάκτες αυτών των γνωμοδοτήσεων είναι επίσης υπεύθυνοι για τη σύνταξη συμβιβαστικών τροπολογιών και για τις διαπραγματεύσεις με τους σκιώδεις εισηγητές της γνωμοδότησης. Άρθρο 56, Άρθρο 57, Παράρτημα VI του Κανονισμού

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ on the Council decision on the conclusion of the Protocol on the implementation of the Fisheries Partnership Agreement between the European Union and the Republic of Côte d’Ivoire (2018-2024)

12-12-2018 BUDG_AD(2018)626908 PE626.908v02-00 BUDG
Heidi HAUTALA

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την ευθυγράμμιση των υποχρεώσεων υποβολής εκθέσεων στον τομέα της περιβαλλοντικής πολιτικής και την τροποποίηση των οδηγιών 86/278/ΕΟΚ, 2002/49/ΕΚ, 2004/35/ΕΚ, 2007/2/ΕΚ, 2009/147/ΕΚ και 2010/63/ΕΕ, των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 166/2006 και (ΕΕ) αριθ. 995/2010 και των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 338/97 και (ΕΚ) αριθ. 2173/2005 του Συμβουλίου

27-09-2018 JURI_AD(2018)626921 PE626.921v02-00 JURI
Heidi HAUTALA

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ σχετικά με την πολυφωνία και την ελευθερία των μέσων μαζικής ενημέρωσης στην Ευρωπαϊκή Ένωση

01-03-2018 JURI_AD(2018)615361 PE615.361v02-00 JURI
Heidi HAUTALA

Γνωμοδότηση(ήσεις) ως σκιώδης συντάκτης

Οι πολιτικές ομάδες ορίζουν για κάθε γνωμοδότηση σκιώδη συντάκτη γνωμοδότησης για να παρακολουθεί την πρόοδο και να διαπραγματεύεται συμβιβαστικά κείμενα με τον συντάκτη γνωμοδότησης. Άρθρο 215 του Κανονισμού

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τον τερματισμό των εποχικών αλλαγών της ώρας και την κατάργηση της οδηγίας 2000/84/ΕΚ

21-02-2019 JURI_AD(2019)632863 PE632.863v02-00 JURI
Pavel SVOBODA

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση Μηχανισμού Γειτονίας, Ανάπτυξης και Διεθνούς Συνεργασίας

11-02-2019 INTA_AD(2019)629557 PE629.557v05-00 INTA
Marietje SCHAAKE

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2017, τμήμα III – Επιτροπή και εκτελεστικοί οργανισμοί

07-02-2019 DEVE_AD(2019)631872 PE631.872v03-00 DEVE
Nirj DEVA

Πρόταση(άσεις) ψηφίσματος

Οι προτάσεις ψηφίσματος υποβάλλονται επί θεμάτων της επικαιρότητας, ύστερα από αίτηση επιτροπής, πολιτικής ομάδας ή τουλάχιστον του 5 % των βουλευτών και ψηφίζονται στην ολομέλεια. Άρθρο 132, Άρθρο 136, Άρθρο 139, Άρθρο 144 του Κανονισμού

Προφορικές ερωτήσεις

Οι ερωτήσεις με αίτημα προφορικής απάντησης ακολουθούμενης από συζήτηση οι οποίες απευθύνονται στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στο Συμβούλιο ή στην Αντιπρόεδρο της Επιτροπής/Ύπατη Εκπρόσωπο της Ένωσης μπορούν να υποβληθούν από επιτροπή, πολιτική ομάδα ή τουλάχιστον το 5% των βουλευτών του Κοινοβουλίου. Άρθρο 136

Λοιπές κοινοβουλευτικές δραστηριότητες

Γραπτές ερωτήσεις

Οι βουλευτές μπορούν να υποβάλουν έναν ορισμένο αριθμό ερωτήσεων στον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στην Αντιπρόεδρο της Επιτροπής/Ύπατη Εκπρόσωπο της Ένωσης για γραπτή απάντηση. Άρθρο 138, Παράρτημα III του Κανονισμού

Γραπτές δηλώσεις (έως τις 16 Ιανουαρίου 2017)

** Το μέσο αυτό δεν υφίσταται από τις 16 Ιανουαρίου 2017**. Η γραπτή δήλωση ήταν μια πρωτοβουλία για ένα θέμα που εμπίπτει στην αρμοδιότητα της ΕΕ. Οι βουλευτές μπορούσαν να τη συνυπογράψουν εντός περιόδου 3 μηνών.

Γραπτή δήλωση σχετικά με τη μεταρρύθμιση στον τομέα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στη Λευκορωσία

21-11-2016 P8_DCL(2016)0122 Άκυρη
Bogdan Andrzej ZDROJEWSKI Angel DZHAMBAZKI Heidi HAUTALA Agnieszka KOZŁOWSKA-RAJEWICZ Krystyna ŁYBACKA Momchil NEKOV Michaela ŠOJDROVÁ Algirdas SAUDARGAS Jaromír ŠTĚTINA Kazimierz Michał UJAZDOWSKI Julie WARD
Ημερομηνία έναρξης διαδικασίας υπογραφής : 21-11-2016
Λήξη προθεσμίας : 21-02-2017
Αριθμός υπογραφόντων : 74 - 22-02-2017

Γραπτή δήλωση σχετικά με την ασφάλεια πτήσεων και τις επικίνδυνες πτήσεις στρατιωτικών αεροσκαφών

05-10-2015 P8_DCL(2015)0052 Άκυρη
Urmas PAET Kaja KALLAS Petras AUŠTREVIČIUS Cecilia WIKSTRÖM Heidi HAUTALA Marju LAURISTIN Tunne KELAM Indrek TARAND Artis PABRIKS Anna FOTYGA Ilhan KYUCHYUK Filiz HYUSMENOVA Jozo RADOŠ Pavel TELIČKA Svetoslav Hristov MALINOV Gabrielius LANDSBERGIS Bronis ROPĖ Norica NICOLAI Inese VAIDERE Pál CSÁKY Tibor SZANYI Kosma ZŁOTOWSKI Jussi HALLA-AHO Milan ZVER Marian-Jean MARINESCU Bogdan Andrzej ZDROJEWSKI Henna VIRKKUNEN Ian DUNCAN Patricija ŠULIN Ivan JAKOVČIĆ Benedek JÁVOR Dubravka ŠUICA Jeppe KOFOD Hilde VAUTMANS Ivan ŠTEFANEC Beata GOSIEWSKA Mircea DIACONU Daniel DALTON Daniel BUDA Krišjānis KARIŅŠ Sandra KALNIETE Pavel SVOBODA
Ημερομηνία έναρξης διαδικασίας υπογραφής : 05-10-2015
Λήξη προθεσμίας : 05-01-2016
Αριθμός υπογραφόντων : 106 - 06-01-2016

Δηλώσεις

Πρωτότυπη δήλωση, με ημερομηνία και υπογραφή, που αρχειοθετήθηκε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Επικοινωνία

Bruxelles

Strasbourg