Anne SANDER Anne SANDER
Anne SANDER

Ομάδα του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος (Χριστιανοδημοκράτες)

Μέλος

Γαλλία - Les Républicains (Γαλλία)

Ημερομηνία γέννησης : , Haguenau

Αρχική σελίδα Anne SANDER

Μέλος

BURO
Προεδρείο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
QUE
Κοσμήτορες
Αρμοδιότητες που έχει αναλάβει ως Κοσμήτορας:
  • Ατομικά αιτήματα ή παράπονα σε σχέση με τα μέτρα εφαρμογής του καθεστώτος των βουλευτών (ιδίως τα άρθρα 5, 6, 17, 31, 67 και 72 των Μέτρων Εφαρμογής του Καθεστώτος των Βουλευτών - ΜΕΚΒ)
  • Βοήθεια σε ανάπηρους βουλευτές (άρθρο 30 ΜΕΚΒ)
  • Παρεκκλίσεις όσον αφορά την ηλικία των ασκουμένων
  • Υπηρεσίες υποδοχής για ομάδες επισκεπτών
  • Εστιατόρια, μπαρ και κυλικεία βουλευτών, και χρήση άλλων υπηρεσιών εστίασης
  • Σχέσεις με τον Διαμεσολαβητή για υποθέσεις που αφορούν αρμοδιότητες των Κοσμητόρων
  • Μέλος της Ομάδας εργασίας του Προεδρείου για τα Κτίρια, τις Μεταφορές και το «Πράσινο Κοινοβούλιο»
  • Σχέσεις με τις εθνικές και τοπικές αρχές στους τρεις τόπους εργασίας του Κοινοβουλίου
  • Μέλος της Συμβουλευτικής Επιτροπής για την εξέταση καταγγελιών παρενόχλησης που αφορούν βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
AGRI
Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου
DEEA
Αντιπροσωπεία για τη Συνεργασία στην περιοχή της Αρκτικής και για τις σχέσεις με την Ελβετία και τη Νορβηγία και στη Μικτή Κοινοβουλευτική Επιτροπή ΕΕ-Ισλανδίας, καθώς και στη Μικτή Κοινοβουλευτική Επιτροπή για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο (ΕΟΧ)

Αναπληρώτρια

EMPL
Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων
D-IR
Αντιπροσωπεία για τις σχέσεις με το Ιράν

Τελευταίες δραστηριότητες

Βιολογική παραγωγή: ημερομηνία εφαρμογής του και ορισμένες άλλες ημερομηνίες (C9-0286/2020) FR

08-10-2020
Γραπτές αιτιολογήσεις ψήφου

Le règlement (UE) 2018/848 adopté le 30 mai 2018, relatif à la production biologique et à l’étiquetage des produits biologiques, établit un nouveau cadre réglementaire pour assurer le bon fonctionnement du marché intérieur en ce qui concerne la production bio. Au vu de la pandémie de Covid-19, il était nécessaire de reporter la date d'application de certaines dispositions de ce règlement d'une année afin de permettre sa bonne mise en œuvre. C’est pourquoi je me suis prononcée en faveur de ce texte.

Περαιτέρω προώθηση της Ένωσης Κεφαλαιαγορών (CMU): βελτίωση της πρόσβασης σε χρηματοδότηση μέσω κεφαλαιαγορών, ιδίως για τις ΜΜΕ, και περαιτέρω διευκόλυνση της συμμετοχής ιδιωτών επενδυτών (A9-0155/2020 - Isabel Benjumea Benjumea) FR

08-10-2020
Γραπτές αιτιολογήσεις ψήφου

L’Union des marchés de capitaux vise à créer un véritable marché unique des capitaux dans toute l’Union européenne. Suite à la situation épidémique que nous traversons, cette union peut contribuer à la relance européenne, mais aussi fournir des financements pour la mise en œuvre du Pacte vert et la transition numérique.
C’est pourquoi j’ai voté en faveur de ce rapport sur la poursuite de la mise en place de l’union des marchés des capitaux, qui souligne l’importance d’améliorer l'accès au financement sur le marché des capitaux, en particulier pour les PME, et d’accroître la participation des investisseurs de détail.

Anne SANDER
Anne SANDER

Στο EP NEWSHUB

Invitée de @CarodeCamaret pour l'émission #Ici L’Europe de @FRANCE24 sur les grands enjeux de la #PAC notamment sur le verdissement. Les horaires : 24/10 à 13h10 & 21h10, 25/10 à 03h10, 10h10 & 17h10 et 27/10 à 12h10. https://t.co/k8NdFRpitV 

C'est avec ces ambitions que nous allons maintenant entrer en négociations avec le Conseil en vue d’un accord au printemps/été 2021 et une entrée en vigueur en 2023.

Cette réforme fait la synthèse entre développement #économique et -#social et #durabilité #environnementale et #climatique. N'en déplaise aux opposants de la réforme qui, bien souvent, n'ont eu de cesse de discréditer ses avancées, nous adoptons aujourd'hui un texte équilibré.

Επικοινωνία

Bruxelles

Strasbourg