Iuliu WINKLER Iuliu WINKLER
Iuliu WINKLER

Ομάδα του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος (Χριστιανοδημοκράτες)

Μέλος

Ρουμανία - Uniunea Democrată Maghiară din România (Ρουμανία)

Ημερομηνία γέννησης : , Hunedoara

Αρχική σελίδα Iuliu WINKLER

Αντιπρόεδρος

INTA
Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου

Μέλος

D-CN
Αντιπροσωπεία για τις σχέσεις με τη Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας

Αναπληρωτής

CULT
Επιτροπή Πολιτισμού και Παιδείας
INGE
Ειδική Επιτροπή για τις εξωτερικές παρεμβάσεις, συμπεριλαμβανομένης της παραπληροφόρησης, σε όλες τις δημοκρατικές διαδικασίες στην Ευρωπαϊκή Ένωση
DANZ
Αντιπροσωπεία για τις σχέσεις με την Αυστραλία και τη Νέα Ζηλανδία

Τελευταίες δραστηριότητες

Πρόγραμμα InvestEU (A9-0203/2020 - José Manuel Fernandes, Irene Tinagli) RO

09-03-2021
Γραπτές αιτιολογήσεις ψήφου

Am votat raportul referitor la InvestEU, continuatorul Planului Juncker, care vrea să contribuie, în perioada 2021-2027, la creșterea investițiilor, crearea de noi locuri de muncă și la stimularea inovării. InvestEU stabilește o garanție de 26 de miliarde euro care acordă partenerilor săi de investiții posibilitatea de a sprijini proiecte mai riscante și se vrea atragerea de investiții de peste 373 de miliarde euro, contribuind la redresarea din criza provocată de pandemie și la atingerea priorităților pe termen lung. Statelor membre li se permite să aloce resurse către InvestEU din fondurile structurale sau din finanțările din Mecanismul de Recuperare și Reziliență. Realizarea de sinergii între aceste finanțări este un atu ce trebuie valorificat în România în cadrul unor proiecte menite să impulsioneze creșterea economică durabilă și redresarea din criza provocată de pandemie. De asemenea, România trebuie să caute întregul suport tehnic de care poate beneficia din partea instituțiilor europene pentru fructificarea acestui instrument financiar. Îmi exprim speranța că băncile comerciale și instituțiile financiare din România vor folosi în mod activ aceste noi posibilități create de InvestEU pentru a veni in sprijinul mediului de afaceri din țară, în special pentru IMM-uri și start-up-uri.

Θέσπιση Μηχανισμού Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (συζήτηση) RO

09-02-2021 P9_CRE-REV(2021)02-09(2-101-0000)
Συνεισφορές στις συζητήσεις της ολομέλειας

Επικοινωνία

Bruxelles

Strasbourg