Neena GILL Neena GILL
Neena GILL
Ηνωμένο Βασίλειο

9η κοινοβουλευτική περίοδος Neena GILL

Πολιτικές ομάδες

 • 02-07-2019 / 31-01-2020 : Ομάδα της Προοδευτικής Συμμαχίας των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο - Μέλος

Εθνικά κόμματα

 • 02-07-2019 / 31-01-2020 : Labour Party (Ηνωμένο Βασίλειο)

Πρόεδρος

 • 26-09-2019 / 31-01-2020 : Αντιπροσωπεία για τις σχέσεις με την Ιαπωνία

Αντιπρόεδρος

 • 26-09-2019 / 31-01-2020 : Αντιπροσωπεία στην Κοινοβουλευτική Συνέλευση Ίσης Εκπροσώπησης ΑΚΕ-ΕΕ

βουλευτές

 • 02-07-2019 / 25-09-2019 : Αντιπροσωπεία για τις σχέσεις με την Ιαπωνία
 • 02-07-2019 / 25-09-2019 : Αντιπροσωπεία στην Κοινοβουλευτική Συνέλευση Ίσης Εκπροσώπησης ΑΚΕ-ΕΕ
 • 02-07-2019 / 31-01-2020 : Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής
 • 26-09-2019 / 31-01-2020 : Διάσκεψν των Προεδρων των Αντιπροσωπειών

Αναπληρώτρια

 • 02-07-2019 / 31-01-2020 : Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων
 • 02-07-2019 / 31-01-2020 : Υποεπιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων
 • 02-07-2019 / 31-01-2020 : Αντιπροσωπεία για τις σχέσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής

Κύριες κοινοβουλευτικές δραστηριότητες

Συνεισφορές στις συζητήσεις της ολομέλειας

Ομιλίες στην ολομέλεια και γραπτές δηλώσεις σχετικά με συζητήσεις στην ολομέλειας Άρθρα 204 και 171 παράγραφος 11

Γνωμοδότηση(ήσεις) ως σκιώδης συντάκτης

Οι πολιτικές ομάδες ορίζουν για κάθε γνωμοδότηση σκιώδη συντάκτη γνωμοδότησης για να παρακολουθεί την πρόοδο και να διαπραγματεύεται συμβιβαστικά κείμενα με τον συντάκτη γνωμοδότησης. Άρθρο 215 του Κανονισμού

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ σχετικά με το σχέδιο γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2020

02-10-2019 AFET_AD(2019)639811 PE639.811v02-00 AFET
Michael GAHLER

Λοιπές κοινοβουλευτικές δραστηριότητες

Γραπτές ερωτήσεις

Οι βουλευτές μπορούν να υποβάλουν έναν ορισμένο αριθμό ερωτήσεων στον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στην Αντιπρόεδρο της Επιτροπής/Ύπατη Εκπρόσωπο της Ένωσης για γραπτή απάντηση. Άρθρο 138, Παράρτημα III του Κανονισμού

Ερωτήσεις προς την ΕΚΤ και σχετικά με τον ΕΕΜ και τον ΕΜΕ

Οι βουλευτές μπορούν να υποβάλλουν ερωτήσεις με αίτημα γραπτής απάντησης στην ΕΚΤ και ερωτήσεις σχετικά με τον Ενιαίο Εποπτικό Μηχανισμό και τον Ενιαίο Μηχανισμό Εξυγίανσης. Οι ερωτήσεις αυτές υποβάλλονται πρώτα στον πρόεδρο της αρμόδιας επιτροπής. Άρθρο 140, Άρθρο 141, Παράρτημα III του Κανονισμού

Δηλώσεις

Πρωτότυπη δήλωση, με ημερομηνία και υπογραφή, που αρχειοθετήθηκε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.