Vilija BLINKEVIČIŪTĖ Vilija BLINKEVIČIŪTĖ
Vilija BLINKEVIČIŪTĖ

Ομάδα της Προοδευτικής Συμμαχίας των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Μέλος

Λιθουανία - Lietuvos socialdemokratų partija (Λιθουανία)

Ημερομηνία γέννησης : , Linkuva

Αρχική σελίδα Vilija BLINKEVIČIŪTĖ

Αντιπρόεδρος

EMPL
Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων

Μέλος

FEMM
Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων
DEPA
Αντιπροσωπεία στην Κοινοβουλευτική Συνέλευση Euronest

Αναπληρώτρια

CULT
Επιτροπή Πολιτισμού και Παιδείας
DSCA
Αντιπροσωπεία στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εταιρικής Σχέσης ΕΕ-Αρμενίας, στην Επιτροπή Κοινοβουλευτικής Συνεργασίας ΕΕ-Αζερμπαϊτζάν και στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Σύνδεσης ΕΕ-Γεωργίας

Τελευταίες δραστηριότητες

Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων (A9-0216/2021 - Nicolás González Casares) LT

08-07-2021
Γραπτές αιτιολογήσεις ψήφου

Balsavau už šį pranešimą. COVID-19 pandemija aiškiai parodė, kad būtina stiprinti bendros sveikatos koncepcijos įgyvendinimą ES ieškiant geresnių rezultatų visuomenės sveikatos srityje. Nei ES, nei valstybės narės nebuvo pasirengusios reaguoti į tokio masto ekstremaliąsias visuomenės sveikatos situacijas. Veiksmų ėmėsi Komisija ir Europos vaistų agentūra, kurdamos būtinas struktūras, kad valstybės narės geriau ir labiau koordinuotai reaguotų į pandemiją. Šiuo reglamentu siekiama atsižvelgti į įgytą patirtį, poreikį ES sukurti tinkamą institucinę sistemą, kad būtų galima reaguoti į ekstremaliąsias situacijas be improvizacijų, turint aiškius įgaliojimus, ir suteikti teisinį pagrindą aktyvesniam ES institucijų vaidmeniui. Reglamentas siejasi su kovos su didelėmis tarpvalstybinio pobūdžio grėsmėmis sveikatai mechanizmu ir didesniais Europos vaistų agentūros ir Europos ligų prevencijos ir kontrolės centro, kaip pagrindinių to mechanizmo ramsčių, įgaliojimais, stiprinant koordinavimą ir jų sinergiją. Reikia daugiau Europos veiksmų sveikatos srityje, kuriant sveikatos sąjungą. Europa turi turėti ekstremaliųjų situacijų prevencijos ir reagavimo struktūrą, kuri apimtų nustatytą institucinę struktūrą, į kurią įeitų vaistų ir medicinos priemonių iniciatyvinės grupės ir darbo grupė. Taip pat apimtų vaistų tiekimo grandinės stebėsenos ir kontrolės sistemą ir įvairių subjektų pareigas, ypatingos svarbos vaistų ir medicinos priemonių sąrašų sudarymą ir bendrą vaistų stygiaus apibrėžtį.

Γενικό ενωσιακό πρόγραμμα δράσης για το περιβάλλον έως το 2030 (A9-0203/2021 - Grace O'Sullivan) LT

08-07-2021
Γραπτές αιτιολογήσεις ψήφου

Balsavau už šį pranešimą. Europos aplinkos agentūros 2020 m. būklės ir perspektyvų ataskaitoje (SOER 2020) nurodyta, kad Europa kartu su likusiu pasauliu atsilieka norint išvengti katastrofiško klimato kaitos, ekosistemų būklės blogėjimo ir pernelyg didelio gamtos išteklių naudojimo poveikio ekonomikai ir visuomenei. Siekiant išvengti ekologinio suirimo, būtina kuo greičiau ir ne vėliau kaip iki 2050 m. pasiekti ilgalaikį 8-osios aplinkosaugos veiksmų programos prioritetinį tikslą – gyventi planetos galimybių ribose ir ne vėliau kaip iki 2030 m. pasiekti teminius prioritetinius tikslus. ES turi nedelsdama imtis ryžtingų veiksmų, remiantis Europos žaliuoju kursu ir darnaus vystymosi tikslais (DVT). 2020 m. Europos Komisija paskelbė savo pasiūlymą dėl bendrosios Sąjungos aplinkosaugos veiksmų programos iki 2030 m. ( 8-oji AVP). Šia plataus užmojo aukšto lygio strateginė priemone būtų vadovaujamasi vykdant ES aplinkos politiką iki 2030 m. Ji apimtų Europos žaliojo kurso ir DVT veiksmus ir uždavinius, kartu patikimai stebint jų įgyvendinimo pažangą. 8-ojoje AVP yra nustatytas sąlygų sąrašas, kurias reikia įvykdyti, kad būtų pasiekti prioritetiniai tikslai. Parlamentas siūlo, kad šis sąrašas būtų išplečiamas ir siūlomi atitinkami veiksmai, kurių reikia šioms sąlygoms pasiekti. Taip siekiama suteikti aiškumo ir atskaitomybės. Nenurodant, kokių konkrečių veiksmų ir kas turi imtis, gali būti, kad reikiamų sąlygų sąrašas bus tikslus, tačiau visiškai neveiksmingas.

Ένας νέος ΕΧΕ για την έρευνα και την καινοτομία (B9-0370/2021) LT

08-07-2021
Γραπτές αιτιολογήσεις ψήφου

Balsavau už šią rezoliuciją. Komisijos komunikatu dėl naujos Europos mokslinių tyrimų ir inovacijų erdvės nustatomi strateginiai tikslai ir veiksmai, įgyvendinami glaudžiai bendradarbiaujant su valstybėmis narėmis, siekiant teikti pirmenybę investicijoms ir reformoms mokslinių tyrimų ir inovacijų srityje, pasiekti 3 proc. BVP tikslą, gerinti mokslo darbuotojų prieigą prie kompetencijos išteklių visoje ES ir sudaryti sąlygas perduoti mokslinių tyrimų rezultatus mokslo bendruomenei, visuomenei ir realiajai ekonomikai, kartu užtikrinant, kad viešosiomis lėšomis finansuojami moksliniai tyrimai ir inovacijos iš tikrųjų prisidėtų prie visuomenės gerovės. Raginame valstybes nares priimti Europos mokslinių tyrimų ir inovacijų paktą, į kurį būtų įtraukti įsipareigojimai padidinti viešąsias išlaidas moksliniams tyrimams ir inovacijoms nuo dabartinio vidutinio 0,81 proc. BVP lygio iki 1,25 proc., padidinti bendroms programoms ir Europos partnerystėms skirtą nacionalinį viešąjį mokslinių tyrimų ir plėtros finansavimą nuo dabartinio šiek tiek mažesnio nei 1 proc. iki 5 proc. lygio Taip pat bendrai susitarti dėl EMTE veiksmų prioritetinių horizontaliųjų ir teminių sričių. Raginame Komisiją išnagrinėti, kaip geriau išnaudoti viešųjų ir privačiųjų investicijų į mokslinius tyrimus ir inovacijas, susijusių su mokymu, įgūdžiais ir mokslinių tyrimų veiklos plėtra, sąveiką bei nustatyti ir pašalinti nuolatines kliūtis, su kuriomis susiduria mokslo darbuotojai, svarstydami galimybę persikelti į kitas Europos šalis ir regionus, įskaitant su moksliniais tyrimais nesusijusias kliūtis.

Επικοινωνία

Bruxelles

Strasbourg