Vilija BLINKEVIČIŪTĖ Vilija BLINKEVIČIŪTĖ
Vilija BLINKEVIČIŪTĖ

Ομάδα της Προοδευτικής Συμμαχίας των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Μέλος

Λιθουανία - Lietuvos socialdemokratų partija (Λιθουανία)

Ημερομηνία γέννησης : , Linkuva

Αρχική σελίδα Vilija BLINKEVIČIŪTĖ

Αντιπρόεδρος

EMPL
Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων

Μέλος

FEMM
Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων
DEPA
Αντιπροσωπεία στην Κοινοβουλευτική Συνέλευση Euronest

Αναπληρώτρια

CULT
Επιτροπή Πολιτισμού και Παιδείας
DSCA
Αντιπροσωπεία στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εταιρικής Σχέσης ΕΕ-Αρμενίας, στην Επιτροπή Κοινοβουλευτικής Συνεργασίας ΕΕ-Αζερμπαϊτζάν και στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Σύνδεσης ΕΕ-Γεωργίας

Τελευταίες δραστηριότητες

Δικαιώματα και υποχρεώσεις των επιβατών σιδηροδρομικών γραμμών (A9-0045/2021 - Bogusław Liberadzki) LT

29-04-2021
Γραπτές αιτιολογήσεις ψήφου

Balsavau už šią rezoliuciją. 2017 m. rugsėjo 27 d. Europos Komisija pateikė pasiūlymą dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1371/2007 dėl geležinkelių keleivių teisių ir pareigų išdėstymo nauja redakcija, kad geležinkelių keleiviai būtų geriau apsaugomi vėlavimo, atšaukimo ar diskriminacijos atvejais. Remiantis pasiektu susitarimu, iš esmės patobulinamos esamo reglamento nuostatos, susijusios su įvairiais klausimais, pvz.: nuo šiol bus taikoma visapusiška sistema, skirta riboto judumo asmenims: nuo 2026 m. birželio 30 d. pagalbą kelionės metu jie galės gauti iš anksto apie tai pranešę prieš 24 val. (šiuo metu jie turi apie tai pranešti prieš 48 val.). Kol kas bus taikomas 36 val. išankstinio pranešimo terminas. Prireikus riboto judumo asmenys galės keliauti nemokamai padedami palydovo arba šuns vedlio
Vėluojant daugiau nei 100 min., geležinkelių operatoriai bus įpareigoti pasiūlyti keleiviams galimybę keliauti kitu maršrutu nepriklausomai nuo aplinkybių ir padėti jiems rasti geriausias alternatyvas, kaip yra ir oro vežėjų atveju. Reikalaujant aplinkybėms, keleiviams turės būti parūpinama maisto ir gaiviųjų gėrimų bei atlyginamos apgyvendinimo išlaidos.

Ευρωπαϊκό Ταμείο Άμυνας (A9-0120/2021 - Zdzisław Krasnodębski) LT

29-04-2021
Γραπτές αιτιολογήσεις ψήφου

ES piliečiai ir politiniai vadovai sutaria, kad ES turėtų kolektyviai prisiimti daugiau atsakomybės už savo saugumą. 2017 m. kovo 25 d. Romoje paskelbtoje bendroje deklaracijoje 27 valstybių narių vadovai, Europos Vadovų Taryba, Europos Parlamentas ir Europos Komisija pareiškė, kad Sąjunga stiprins savo bendrą saugumą ir gynybą ir skatins konkurencingesnę ir labiau integruotą gynybos pramonę. Šiuo pasiūlymu siekiama sukurti Europos gynybos fondą pagal 2021–2027 m. daugiametę finansinę programą. Europos gynybos fondas turėtų būti priemonė, paskatinsianti Europos gynybos technologinės ir pramoninės bazės konkurencingumą ir novatoriškumą ir taip padėsianti užtikrinti ES strateginę autonomiją. Jo paskirtis – paskatinti bendradarbiavimo programas, kurios nebūtų įmanomos be ES finansinio įnašo, paremiant mokslinių tyrimų ir technologinės plėtros veiklą, kad būtų sukurtos reikiamos paskatos bendradarbiauti kiekvienu pramoninio ciklo etapu. Bus ypač skatinami bendri tarpvalstybiniai projektai, kuriuose aktyviai dalyvauja mažos ir vidutinės įmonės. Taip bus užtikrintas fondo atvirumas gavėjams iš visų valstybių narių, neatsižvelgiant į jų dydį ir geografinę padėtį Sąjungoje.

Διοικητική συνεργασία στον τομέα των ειδικών φόρων κατανάλωσης, όσον αφορά το περιεχόμενο των ηλεκτρονικών μητρώων (A9-0121/2021 - Irene Tinagli) LT

29-04-2021
Γραπτές αιτιολογήσεις ψήφου

Balsavau už šią rezoliuciją. Tarybos reglamente (ES) Nr. 389/2012 nustatytas valstybių narių administracinio bendradarbiavimo teisinis pagrindas. Patvirtinti siuntėjai ir patvirtinti gavėjai yra ekonominės veiklos vykdytojai, dalyvaujantys akcizais apmokestinamų prekių, kurios buvo išleistos vartoti vienos valstybės narės teritorijoje, o vėliau pergabentos į kitos valstybės narės teritoriją, gabenimo procese.
Jei patvirtintas siuntėjas arba patvirtintas gavėjas tik retkarčiais siunčia arba gauna akcizais apmokestinamas prekes, valstybė narė gali jiems suteikti laikiną patvirtinimą, skirtą konkrečiam akcizais apmokestinamų prekių kiekiui, vienam gavėjui ar siuntėjui ir konkrečiam laikotarpiui.
Komisijos pateiktu pasiūlymu siekiama iš dalies pakeisti Reglamento (ES) Nr. 389/2012 19 straipsnio taikymo sritį, kad būtų įtraukiama informacija, kurią valstybės narės elektroninės bazės registruose privalo nurodyti apie patvirtintus siuntėjus ir patvirtintus gavėjus, kurie tik retkarčiais gabena akcizais apmokestinamas prekes ir kuriems suteiktas laikinas patvirtinimas.

Επικοινωνία

Bruxelles

Strasbourg