João FERREIRA João FERREIRA
João FERREIRA

Ομάδα της Αριστεράς στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο - GUE/NGL

Αντιπρόεδρος

Πορτογαλία - Partido Comunista Português (Πορτογαλία)

Ημερομηνία γέννησης : , Lisboa

7η Κοινοβουλευτική περίοδος João FERREIRA

Πολιτικές ομάδες

 • 14-07-2009 / 06-02-2012 : Συνομοσπονδιακή Ομάδα της Ευρωπαϊκής Ενωτικής Αριστεράς/Αριστερά των Πρασίνων των Βορείων Χωρών - Μέλος
 • 07-02-2012 / 30-06-2014 : Συνομοσπονδιακή Ομάδα της Ευρωπαϊκής Ενωτικής Αριστεράς/Αριστερά των Πρασίνων των Βορείων Χωρών - Αντιπρόεδρος

Εθνικά κόμματα

 • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Partido Comunista Português (Πορτογαλία)

βουλευτές

 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Επιτροπή Αλιείας
 • 16-09-2009 / 03-02-2013 : Αντιπροσωπεία στη Μικτή Κοινοβουλευτική Επιτροπή ΕΕ-Πρώην Γιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας
 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Αντιπροσωπεία στην Κοινοβουλευτική Συνέλευση Ίσης Εκπροσώπησης ΑΚΕ-ΕΕ
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Επιτροπή Αλιείας

Αναπληρωτής

 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων
 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Αντιπροσωπεία για τις σχέσεις με τις χώρες της Κοινότητας τωνΆνδεων
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Επιτροπή Προϋπολογισμών
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων

all-activities

Έκθεση(έσεις) ως εισηγητής

Ο εισηγητής ορίζεται στην αρμόδια κοινοβουλευτική επιτροπή για να συντάξει έκθεση σχετικά με προτάσεις νομοθετικού ή δημοσιονομικού χαρακτήρα ή άλλα θέματα. Κατά τη σύνταξη της έκθεσής τους, οι εισηγητές μπορούν να διαβουλεύονται με αρμόδιους εμπειρογνώμονες και ενδιαφερόμενα μέρη. Είναι επίσης υπεύθυνοι για τη σύνταξη συμβιβαστικών τροπολογιών και για τις διαπραγματεύσεις με τους σκιώδεις εισηγητές. Οι εκθέσεις που εγκρίνονται σε επίπεδο επιτροπής στη συνέχεια εξετάζονται και ψηφίζονται στην ολομέλεια. Άρθρο 55 του Κανονισμού

Έκθεση(έσεις) ως σκιώδης εισηγητής

Οι πολιτικές ομάδες ορίζουν για κάθε έκθεση σκιώδη εισηγητή στην αρμόδια επιτροπή για να παρακολουθεί την πρόοδο και να διαπραγματεύεται συμβιβαστικά κείμενα με τον εισηγητή. Άρθρο 215 του Κανονισμού

Γνωμοδότηση(ήσεις) ως συντάκτης

Οι επιτροπές μπορούν να συντάσσουν γνωμοδότηση επί έκθεσης της αρμόδιας επιτροπής, η οποία καλύπτει τα θέματα που συνδέονται με την αποστολή τους. Οι συντάκτες αυτών των γνωμοδοτήσεων είναι επίσης υπεύθυνοι για τη σύνταξη συμβιβαστικών τροπολογιών και για τις διαπραγματεύσεις με τους σκιώδεις εισηγητές της γνωμοδότησης. Άρθρο 56, Άρθρο 57, Παράρτημα VI του Κανονισμού

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου για τον καθορισμό του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου για την περίοδο 2014-2020

20-09-2012 PECH_AD(2012)487813 PE487.813v04-00 PECH
João FERREIRA

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ σχετικά με την έκθεση της ΕΕ του 2011 για τη συνοχή της πολιτικής για την ανάπτυξη

06-09-2012 PECH_AD(2012)492581 PE492.581v02-00 PECH
João FERREIRA

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την κοινή οργάνωση των αγορών των προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας

08-05-2012 ENVI_AD(2012)480761 PE480.761v04-00 ENVI
João FERREIRA

Γνωμοδότηση(ήσεις) ως σκιώδης συντάκτης

Οι πολιτικές ομάδες ορίζουν για κάθε γνωμοδότηση σκιώδη συντάκτη γνωμοδότησης για να παρακολουθεί την πρόοδο και να διαπραγματεύεται συμβιβαστικά κείμενα με τον συντάκτη γνωμοδότησης. Άρθρο 215 του Κανονισμού

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την παραγωγή και τη διαθεσιμότητα φυτικού αναπαραγωγικού υλικού στην αγορά (κανονισμός για το φυτικό αναπαραγωγικό υλικό)

05-02-2014 ENVI_AD(2014)522867 PE522.867v02-00 ENVI
Pilar AYUSO

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ σχετικά με πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την πρόληψη και διαχείριση της εισαγωγής και εξάπλωσης χωροκατακτητικών ξένων ειδών

23-01-2014 PECH_AD(2014)521601 PE521.601v03-00 PECH
Chris DAVIES

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2012, Τμήμα ΙΙΙ – Επιτροπή

23-01-2014 PECH_AD(2014)523109 PE523.109v02-00 PECH
Gabriel MATO

Πρόταση(άσεις) ψηφίσματος

Οι βουλευτές μπορούν να υποβάλλουν ατομικές προτάσεις ψηφίσματος για θέματα που εμπίπτουν στη σφαίρα των δραστηριοτήτων της ΕΕ. Οι προτάσεις αυτές διαβιβάζονται στην αρμόδια επιτροπή προς εξέταση. Άρθρο 143 του Κανονισμού

Κοινοβουλευτική(ές) ερώτηση(ήσεις)

Ερωτήσεις με αίτημα προφορικής απάντησης ακολουθούμενης από συζήτηση μπορεί να υποβληθούν από επιτροπή, πολιτική ομάδα ή τουλάχιστον το 5% των βουλευτών που απαρτίζουν το Κοινοβούλιο. Οι αποδέκτες είναι άλλα όργανα της ΕΕ. Η Διάσκεψη των Προέδρων αποφασίζει αν οι ερωτήσεις θα εγγραφούν στο τελικό σχέδιο ημερήσιας διάταξης συνεδρίασης της Ολομέλειας και με ποια σειρά. Άρθρο 128 του Κανονισμού

Γραπτές δηλώσεις (έως τις 16 Ιανουαρίου 2017)

** Το μέσο αυτό δεν υφίσταται από τις 16 Ιανουαρίου 2017**. Η γραπτή δήλωση ήταν μια πρωτοβουλία για ένα θέμα που εμπίπτει στην αρμοδιότητα της ΕΕ. Οι βουλευτές μπορούσαν να τη συνυπογράψουν εντός περιόδου 3 μηνών.

ΓΡΑΠΤΗ ΔΗΛΩΣΗ σχετικά με τη θέσπιση μιας ευρωπαϊκής ημέρας σε αναγνώριση των θυμάτων της ευρωπαϊκής αποικιοκρατίας και της αποικιακής δουλείας

15-04-2013 P7_DCL(2013)0002 Άκυρη
Jean-Jacob BICEP Bill NEWTON DUNN John ATTARD-MONTALTO Gay MITCHELL Britta THOMSEN Jean-Luc BENNAHMIAS Filip KACZMAREK Marc TARABELLA Søren Bo SØNDERGAARD João FERREIRA Eva JOLY Ivo VAJGL
Ημερομηνία έναρξης διαδικασίας υπογραφής : 15-04-2013
Λήξη προθεσμίας : 15-07-2013
Αριθμός υπογραφόντων : 116 - 21-01-2014

ΓΡΑΠΤΗ ΔΗΛΩΣΗ σχετικά με τη θέσπιση μιας Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Ευαισθητοποίησης στο θέμα της καρδιακής ανακοπής

12-03-2012 P7_DCL(2012)0011 Εγκριθείσα
Αντιγόνη ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ Jim HIGGINS Raül ROMEVA i RUEDA Antonyia PARVANOVA João FERREIRA
Ημερομηνία έναρξης διαδικασίας υπογραφής : 12-03-2012
Λήξη προθεσμίας : 14-06-2012
Ημερομηνία έγκρισης : 14-06-2012
Κατάλογος υπογραφόντων : P7_PV(2012)06-14(ANN-1)
Αριθμός υπογραφόντων : 395 - 14-06-2012

ΓΡΑΠΤΗ ΔΗΛΩΣΗ σχετικά με την προστασία του νερού ως δημοσίου αγαθού

10-11-2010 P7_DCL(2010)0086 Άκυρη
Giommaria UGGIAS Véronique DE KEYSER João FERREIRA François ALFONSI Niccolò RINALDI
Ημερομηνία έναρξης διαδικασίας υπογραφής : 10-11-2010
Λήξη προθεσμίας : 17-02-2011
Αριθμός υπογραφόντων : 226 - 17-02-2011

Δηλώσεις

Πρωτότυπη δήλωση, με ημερομηνία και υπογραφή, που αρχειοθετήθηκε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Επικοινωνία

Bruxelles

Strasbourg