João FERREIRA João FERREIRA
João FERREIRA

Ομάδα της Αριστεράς στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο - GUE/NGL

Αντιπρόεδρος

Πορτογαλία - Partido Comunista Português (Πορτογαλία)

Ημερομηνία γέννησης : , Lisboa

Γνωμοδότηση(ήσεις) ως σκιώδης συντάκτης João FERREIRA

Οι πολιτικές ομάδες ορίζουν για κάθε γνωμοδότηση σκιώδη συντάκτη γνωμοδότησης για να παρακολουθεί την πρόοδο και να διαπραγματεύεται συμβιβαστικά κείμενα με τον συντάκτη γνωμοδότησης. Άρθρο 215 του Κανονισμού

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ σχετικά με τις κατευθυντήριες γραμμές για τον προϋπολογισμό του 2022 - Τμήμα III

26-02-2021 TRAN_AD(2021)663390 PE663.390v02-00 TRAN
Isabel GARCÍA MUÑOZ

Γνωμοδότηση σχετικά με τις γενικές κατευθυντήριες γραμμές για την κατάρτιση του προϋπολογισμού του 2022, τμήμα III – Επιτροπή

25-02-2021 AFCO_AL(2021)680968 PE680.968v01-00 AFCO
Antonio TAJANI

Γνωμοδότηση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου για τον καθορισμό του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου για την περίοδο 2021-2027

20-11-2020 AFCO_AL(2020)660284 PE660.284v02-00 AFCO
Antonio TAJANI

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση Μηχανισμού Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας

05-11-2020 TRAN_AD(2020)653990 PE653.990v03-00 TRAN
Roberts ZĪLE

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ σχετικά με την παρακολούθηση της εφαρμογής του δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης το 2017, το 2018 και το 2019

30-10-2020 AFCO_AD(2020)658830 PE658.830v02-00 AFCO
Pedro SILVA PEREIRA

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ σχετικά με τον γενικό προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2021 - όλα τα τμήματα

01-09-2020 AFCO_AD(2020)654031 PE654.031v02-00 AFCO
Antonio TAJANI

Γνωμοδότηση σχετικά με την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου για το σύστημα των ιδίων πόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης

28-08-2020 AFCO_AL(2020)655594 PE655.594v02-00 AFCO
Sandro GOZI

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση του Ταμείου Δίκαιης Μετάβασης

24-06-2020 TRAN_AD(2020)648628 PE648.628v02-00 TRAN
Dominique RIQUET

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ σχετικά με την ευρωπαϊκή δασική στρατηγική – μελλοντική πορεία

23-06-2020 ENVI_AD(2020)646939 PE646.939v02-00 ENVI
Jessica POLFJÄRD

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ σχετικά με τις συστάσεις όσον αφορά τις διαπραγματεύσεις για μια νέα εταιρική σχέση με το Ηνωμένο Βασίλειο της Μεγάλης Βρετανίας και της Βόρειας Ιρλανδίας

26-05-2020 PECH_AD(2020)648399 PE648.399v03-00 PECH
François-Xavier BELLAMY

Επικοινωνία

Bruxelles

Strasbourg