Ryszard Antoni LEGUTKO Ryszard Antoni LEGUTKO
Ryszard Antoni LEGUTKO

Ομάδα των Ευρωπαίων Συντηρητικών και Μεταρρυθμιστών

Συμπρόεδρος

Πολωνία - Prawo i Sprawiedliwość (Πολωνία)

Ημερομηνία γέννησης : , Kraków

7η Κοινοβουλευτική περίοδος Ryszard Antoni LEGUTKO

Πολιτικές ομάδες

 • 14-07-2009 / 15-07-2009 : Ομάδα των Ευρωπαίων Συντηρητικών και Μεταρρυθμιστών - Μέλος
 • 16-07-2009 / 08-03-2011 : Ομάδα των Ευρωπαίων Συντηρητικών και Μεταρρυθμιστών - Μέλος του προεδρείου
 • 09-03-2011 / 05-07-2011 : Ομάδα των Ευρωπαίων Συντηρητικών και Μεταρρυθμιστών - Αντιπρόεδρος
 • 06-07-2011 / 30-06-2014 : Ομάδα των Ευρωπαίων Συντηρητικών και Μεταρρυθμιστών - Αντιπρόεδρος

Εθνικά κόμματα

 • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Prawo i Sprawiedliwość (Πολωνία)

βουλευτές

 • 16-07-2009 / 13-09-2009 : Υποεπιτροπή Ασφάλειας και Άμυνας
 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων
 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Αντιπροσωπεία στην Κοινοβουλευτική Συνέλευση Ίσης Εκπροσώπησης ΑΚΕ-ΕΕ
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων
 • 12-03-2012 / 12-03-2013 : Επιτροπή Αναφορών

Αναπληρωτής

 • 09-09-2009 / 18-01-2012 : Επιτροπή Πολιτισμού και Παιδείας
 • 14-09-2009 / 27-09-2009 : Υποεπιτροπή Ασφάλειας και Άμυνας
 • 16-09-2009 / 22-10-2013 : Αντιπροσωπεία για τις σχέσεις με το Ισραήλ
 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Αντιπροσωπεία στην Κοινοβουλευτική Συνέλευση της Ένωσης για τη Μεσόγειο
 • 10-02-2011 / 18-01-2012 : Επιτροπή Αναφορών
 • 19-01-2012 / 24-01-2012 : Επιτροπή Πολιτισμού και Παιδείας
 • 19-01-2012 / 11-03-2012 : Επιτροπή Αναφορών
 • 25-01-2012 / 30-06-2014 : Υποεπιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων
 • 01-02-2013 / 30-06-2014 : Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού
 • 23-10-2013 / 30-06-2014 : Αντιπροσωπεία για τις σχέσεις με την Ινδία

all-activities

Συνεισφορές στις συζητήσεις της ολομέλειας

Ομιλίες στην ολομέλεια και γραπτές δηλώσεις σχετικά με συζητήσεις στην ολομέλειας Άρθρα 204 και 171 παράγραφος 11

Έκθεση(έσεις) ως εισηγητής

Ο εισηγητής ορίζεται στην αρμόδια κοινοβουλευτική επιτροπή για να συντάξει έκθεση σχετικά με προτάσεις νομοθετικού ή δημοσιονομικού χαρακτήρα ή άλλα θέματα. Κατά τη σύνταξη της έκθεσής τους, οι εισηγητές μπορούν να διαβουλεύονται με αρμόδιους εμπειρογνώμονες και ενδιαφερόμενα μέρη. Είναι επίσης υπεύθυνοι για τη σύνταξη συμβιβαστικών τροπολογιών και για τις διαπραγματεύσεις με τους σκιώδεις εισηγητές. Οι εκθέσεις που εγκρίνονται σε επίπεδο επιτροπής στη συνέχεια εξετάζονται και ψηφίζονται στην ολομέλεια. Άρθρο 55 του Κανονισμού

Έκθεση(έσεις) ως σκιώδης εισηγητής

Οι πολιτικές ομάδες ορίζουν για κάθε έκθεση σκιώδη εισηγητή στην αρμόδια επιτροπή για να παρακολουθεί την πρόοδο και να διαπραγματεύεται συμβιβαστικά κείμενα με τον εισηγητή. Άρθρο 215 του Κανονισμού

Γνωμοδότηση(ήσεις) ως συντάκτης

Οι επιτροπές μπορούν να συντάσσουν γνωμοδότηση επί έκθεσης της αρμόδιας επιτροπής, η οποία καλύπτει τα θέματα που συνδέονται με την αποστολή τους. Οι συντάκτες αυτών των γνωμοδοτήσεων είναι επίσης υπεύθυνοι για τη σύνταξη συμβιβαστικών τροπολογιών και για τις διαπραγματεύσεις με τους σκιώδεις εισηγητές της γνωμοδότησης. Άρθρο 56, Άρθρο 57, Παράρτημα VI του Κανονισμού

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ σχετικά με την πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τη χορήγηση μακροοικονομικής χρηματοδοτικής συνδρομής στην Ουκρανία

16-03-2010 AFET_AD(2010)439128 PE 439.128v02-00 AFET
Ryszard Antoni LEGUTKO

Πρόταση(άσεις) ψηφίσματος

Οι βουλευτές μπορούν να υποβάλλουν ατομικές προτάσεις ψηφίσματος για θέματα που εμπίπτουν στη σφαίρα των δραστηριοτήτων της ΕΕ. Οι προτάσεις αυτές διαβιβάζονται στην αρμόδια επιτροπή προς εξέταση. Άρθρο 143 του Κανονισμού

Κοινοβουλευτική(ές) ερώτηση(ήσεις)

Ερωτήσεις με αίτημα προφορικής απάντησης ακολουθούμενης από συζήτηση μπορεί να υποβληθούν από επιτροπή, πολιτική ομάδα ή τουλάχιστον το 5% των βουλευτών που απαρτίζουν το Κοινοβούλιο. Οι αποδέκτες είναι άλλα όργανα της ΕΕ. Η Διάσκεψη των Προέδρων αποφασίζει αν οι ερωτήσεις θα εγγραφούν στο τελικό σχέδιο ημερήσιας διάταξης συνεδρίασης της Ολομέλειας και με ποια σειρά. Άρθρο 128 του Κανονισμού

Δηλώσεις

Πρωτότυπη δήλωση, με ημερομηνία και υπογραφή, που αρχειοθετήθηκε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Επικοινωνία

Bruxelles

Strasbourg