Paolo DE CASTRO Paolo DE CASTRO
Paolo DE CASTRO

Ομάδα της Προοδευτικής Συμμαχίας των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Μέλος

Ιταλία - Partito Democratico (Ιταλία)

Ημερομηνία γέννησης : , S. Pietro Vernotico

7η Κοινοβουλευτική περίοδος Paolo DE CASTRO

Πολιτικές ομάδες

 • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Ομάδα της Προοδευτικής Συμμαχίας των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο - Μέλος

Εθνικά κόμματα

 • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Partito Democratico (Ιταλία)

Πρόεδρος

 • 20-07-2009 / 18-01-2012 : Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου
 • 23-01-2012 / 30-06-2014 : Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου

βουλευτές

 • 16-07-2009 / 19-07-2009 : Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου
 • 20-07-2009 / 18-01-2012 : Διάσκεψη των Προέδρων των Επιτροπών
 • 16-09-2009 / 13-12-2011 : Αντιπροσωπεία για τις σχέσεις με το Παλαιστινιακό Νομοθετικό Συμβούλιο
 • 14-12-2011 / 30-06-2014 : Αντιπροσωπεία για τις σχέσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής
 • 19-01-2012 / 22-01-2012 : Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου
 • 23-01-2012 / 30-06-2014 : Διάσκεψη των Προέδρων των Επιτροπών

Αναπληρωτής

 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Αντιπροσωπεία στη Μικτή Κοινοβουλευτική Επιτροπή ΕΕ-Χιλής

all-activities

Συνεισφορές στις συζητήσεις της ολομέλειας

Ομιλίες στην ολομέλεια και γραπτές δηλώσεις σχετικά με συζητήσεις στην ολομέλειας Άρθρα 204 και 171 παράγραφος 11

Έκθεση(έσεις) ως εισηγητής

Ο εισηγητής ορίζεται στην αρμόδια κοινοβουλευτική επιτροπή για να συντάξει έκθεση σχετικά με προτάσεις νομοθετικού ή δημοσιονομικού χαρακτήρα ή άλλα θέματα. Κατά τη σύνταξη της έκθεσής τους, οι εισηγητές μπορούν να διαβουλεύονται με αρμόδιους εμπειρογνώμονες και ενδιαφερόμενα μέρη. Είναι επίσης υπεύθυνοι για τη σύνταξη συμβιβαστικών τροπολογιών και για τις διαπραγματεύσεις με τους σκιώδεις εισηγητές. Οι εκθέσεις που εγκρίνονται σε επίπεδο επιτροπής στη συνέχεια εξετάζονται και ψηφίζονται στην ολομέλεια. Άρθρο 55 του Κανονισμού

Γνωμοδότηση(ήσεις) ως συντάκτης

Οι επιτροπές μπορούν να συντάσσουν γνωμοδότηση επί έκθεσης της αρμόδιας επιτροπής, η οποία καλύπτει τα θέματα που συνδέονται με την αποστολή τους. Οι συντάκτες αυτών των γνωμοδοτήσεων είναι επίσης υπεύθυνοι για τη σύνταξη συμβιβαστικών τροπολογιών και για τις διαπραγματεύσεις με τους σκιώδεις εισηγητές της γνωμοδότησης. Άρθρο 56, Άρθρο 57, Παράρτημα VI του Κανονισμού

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ σχετικά με τη συνέχεια που δόθηκε στην ανάθεση νομοθετικών αρμοδιοτήτων και τον έλεγχο από τα κράτη μέλη της άσκησης των εκτελεστικών αρμοδιοτήτων από την Επιτροπή

25-11-2013 AGRI_AD(2013)508273 PE508.273v03-00 AGRI
Paolo DE CASTRO

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη αναθεωρημένου μνημονίου συμφωνίας με τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής σχετικά με την εισαγωγή βοείου κρέατος από ζώα στα οποία δεν έχουν χορηγηθεί ορισμένες αυξητικές ορμόνες και σχετικά με τους αυξημένους δασμούς που επιβάλλονται από τις Ηνωμένες Πολιτείες σε ορισμένα προϊόντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

25-11-2013 AGRI_AD(2013)521554 PE521.554v02-00 AGRI
Paolo DE CASTRO

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ σχετικά με πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου για τον καθορισμό του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου για την περίοδο 2014-2020

18-09-2012 AGRI_AD(2012)491296 PE491.296v02-00 AGRI
Paolo DE CASTRO

Πρόταση(άσεις) ψηφίσματος

Οι βουλευτές μπορούν να υποβάλλουν ατομικές προτάσεις ψηφίσματος για θέματα που εμπίπτουν στη σφαίρα των δραστηριοτήτων της ΕΕ. Οι προτάσεις αυτές διαβιβάζονται στην αρμόδια επιτροπή προς εξέταση. Άρθρο 143 του Κανονισμού

Κοινοβουλευτική(ές) ερώτηση(ήσεις)

Ερωτήσεις με αίτημα προφορικής απάντησης ακολουθούμενης από συζήτηση μπορεί να υποβληθούν από επιτροπή, πολιτική ομάδα ή τουλάχιστον το 5% των βουλευτών που απαρτίζουν το Κοινοβούλιο. Οι αποδέκτες είναι άλλα όργανα της ΕΕ. Η Διάσκεψη των Προέδρων αποφασίζει αν οι ερωτήσεις θα εγγραφούν στο τελικό σχέδιο ημερήσιας διάταξης συνεδρίασης της Ολομέλειας και με ποια σειρά. Άρθρο 128 του Κανονισμού

Γραπτές δηλώσεις (έως τις 16 Ιανουαρίου 2017)

** Το μέσο αυτό δεν υφίσταται από τις 16 Ιανουαρίου 2017**. Η γραπτή δήλωση ήταν μια πρωτοβουλία για ένα θέμα που εμπίπτει στην αρμοδιότητα της ΕΕ. Οι βουλευτές μπορούσαν να τη συνυπογράψουν εντός περιόδου 3 μηνών.

Γραπτή δήλωση για την ανακήρυξη της αμπελοοινικής δραστηριότητας ως μέρους της άυλης παγκόσμιας κληρονομιάς της ανθρωπότητας

20-05-2013 P7_DCL(2013)0009 Άκυρη
Esther HERRANZ GARCÍA Pilar AYUSO Michel DANTIN Joseph DAUL Paolo DE CASTRO Agustín DÍAZ DE MERA GARCÍA CONSUEGRA Iratxe GARCÍA PÉREZ Elisabeth JEGGLE Ana Maria MIRANDA PAZ Giancarlo SCOTTÀ Czesław Adam SIEKIERSKI Sergio Paolo Francesco SILVESTRIS Maria do Céu PATRÃO NEVES Nuno MELO Luis Manuel CAPOULAS SANTOS
Ημερομηνία έναρξης διαδικασίας υπογραφής : 20-05-2013
Λήξη προθεσμίας : 20-08-2013
Αριθμός υπογραφόντων : 132 - 20-08-2013

Γραπτή δήλωση σχετικά με την καθιέρωση της Ευρωπαϊκής Ημέρας του Βιοτεχνικού Παγωτού

12-03-2012 P7_DCL(2012)0010 Εγκριθείσα
Sergio Paolo Francesco SILVESTRIS Paolo DE CASTRO Andreas MÖLZER Eva ORTIZ VILELLA Ewald STADLER
Ημερομηνία έναρξης διαδικασίας υπογραφής : 12-03-2012
Λήξη προθεσμίας : 05-07-2012
Ημερομηνία έγκρισης : 05-07-2012
Κείμενα που εγκρίθηκαν (με κατάσταση των προσυπογραφόντων) : P7_TA(2012)0303
Αριθμός υπογραφόντων : 387 - 05-07-2012

Γραπτή δήλωση σχετικά με την ηλεκτρονική αναγνώριση των προβάτων (EID)

30-11-2011 P7_DCL(2011)0051 Άκυρη
Ashley FOX Liam AYLWARD Paolo DE CASTRO Albert DESS
Ημερομηνία έναρξης διαδικασίας υπογραφής : 30-11-2011
Λήξη προθεσμίας : 15-03-2012
Αριθμός υπογραφόντων : 160 - 15-03-2012

Δηλώσεις

Πρωτότυπη δήλωση, με ημερομηνία και υπογραφή, που αρχειοθετήθηκε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Επικοινωνία

Bruxelles

Strasbourg