Izaskun BILBAO BARANDICA Izaskun BILBAO BARANDICA
Izaskun BILBAO BARANDICA

Ομάδα Renew Europe

Μέλος

Ισπανία - Partido Nacionalista Vasco (Ισπανία)

Ημερομηνία γέννησης : , Bermeo

Γραπτές αιτιολογήσεις ψήφου Izaskun BILBAO BARANDICA

Οι βουλευτές μπορούν να υποβάλουν γραπτή αιτιολόγηση της ψήφου τους στην ολομέλεια. Άρθρο 194 του Κανονισμού

Πρόγραμμα σχετικά με τη δράση της Ένωσης στον τομέα της υγείας κατά την περίοδο 2021-2027 [πρόγραμμα «Η ΕΕ για την υγεία» (EU4Health)] (A9-0196/2020 - Cristian-Silviu Buşoi) ES

13-11-2020

Quiero agradecer la labor del ponente en este informe sobre elrograma de acción de la Unión en el ámbito de la salud para el período 2021-2027 («programa La UE por la Salud»). He apoyado algunas enmiendas que se han presentado que iban en la línea de asegurar sistemas de salud universales y gratuitos. Esta pandemia nos ha dejado claro que es necesario tener sistemas de salud bien preparados accesibles a toda la población.

Επενδυτικό Σχέδιο «Βιώσιμη Ευρώπη» – Τρόποι χρηματοδότησης της Πράσινης Συμφωνίας (A9-0198/2020 -Siegfried Mureşan, Paul Tang) ES

13-11-2020

Quiero agradecer a los ponentes su labor en este informe sobre el Plan de Inversiones para una Europa Sostenible. He apoyado el informe habiéndome abstenido en aquellas enmiendas presentadas por la comisión ENVI sobre taxonomía. Estaba de acuerdo con las mismas pero era mejor tener un texto final aprobado que no tenerlo.

Πρόγραμμα InvestEU (A9-203/2020 - José Manuel Fernandes, Irene Tinagli) ES

13-11-2020

Quiero agradecer a los ponente su labor en este informe sobre InvestEU. Es un buen informe que al no obtener mandato de negociación en ECON y BUDG ha tenido que ser votado en el pleno. En el punto conflicto de la misma he optado por votar en contra de la enmienda 2 de los socialistas y apoyar el texto original siguiendo la línea ya adoptada con mi voto en TRAN donde se prevé que las acciones en el marco del Programa InvestEU aporten el 30 % de la dotación financiera total del Programa InvestEU para objetivos climáticos.

Ο αντίκτυπος των μέτρων κατά της Covid-19 στη δημοκρατία, τα θεμελιώδη δικαιώματα και το κράτος δικαίου (B9-0343/2020) ES

13-11-2020

Agradecer a los ponentes su labor en esta resolución sobre el impacto de las medidas relacionadas con la COVID-19 en la democracia, el Estado de Derecho y los derechos fundamentales. Incluso en un estado de emergencia pública, deben prevalecer los principios fundamentales del Estado de Derecho, la democracia y el respeto de los derechos fundamentales, y que todas las medidas de emergencia, excepciones y limitaciones están sujetas a tres condiciones generales, las de necesidad, proporcionalidad en sentido estricto y temporalidad. Con esta pandemia es fundamental recordar los valores fundamentales y fundacionales de la Unión.

Γενικός προϋπολογισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2021 - όλα τα τμήματα (A9-0206/2020 - Pierre Larrouturou, Olivier Chastel) ES

12-11-2020

Quiero agradecer a los ponente su labor en este informe anual sobre el presupuesto general de la Unión Europea para el ejercicio 2021 - todas las secciones. He apoyado dicho informe donde me modificado algún voto para diferir de mi grupo en cuanto al apoyo al incremento de presupuesto para interpretación y traducción, a los refugiados palestino y el apartado referido a la cadena Euronews.

Συμφωνία σύμπραξης ΕΕ/Σεϋχελλών στον τομέα της βιώσιμης αλιείας και εφαρμογή της συμφωνίας. Πρωτόκολλο (2020-2026) (Ψήφισμα) (A9-0184/2020 - Caroline Roose) ES

12-11-2020

Quiero agradecer a la ponente Roose su colaboración en este informe de pesca. Tras negociar largamente creo que este informe que acompaña al consentimiento del Protocolo pesquero es totalmente asumible. He votado en contra de las tres enmiendas que han presentado los Verdes. En la negociación no había un acuerdo sobre ellas y en el pleno tampoco.

Εισαγωγή εκτάκτων εμπορικών μέτρων για χώρες και εδάφη που συμμετέχουν ή συνδέονται με τη διαδικασία σταθεροποίησης και σύνδεσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης (A9-0175/2020 - Emmanuel Maurel) ES

11-11-2020

He votado a favor de este informe porque estoy de acuerdo con prorrogar por cinco años las medidas comerciales excepcionales para los países y territorios participantes o vinculados al Proceso de Estabilización y Asociación de la Unión Europea, Albania, Bosnia y Herzegovina, Kosovo, Montenegro, Macedonia del Norte y Serbia, los Balcanes occidentales. la Unión Europea es el principal socio comercial de la región con mucha diferencia. Esta prórroga además de ser coherente con el incremento continuado de los intercambios comerciales entre ambas áreas es decisiva para mantener el compromiso de apoyo a estos candidatos a la adhesión. Ello significa consolidar los avances experimentados en la calidad del estado de Derecho, las reformas socioeconómicas y el respeto por los socios de los Balcanes occidentales de los valores, las reglas y las normas de la UE. También apoyar la lucha contra la corrupción en la zona y reforzar la posición de los dirigentes de los balcanes comprometidos con el proceso de adhesión y sus consecuencias en materia de libertades y valores.

Αντίρρηση σύμφωνα με το άρθρο 112 του Κανονισμού: Γενετικώς τροποποιημένος αραβόσιτος MON 87427 × MON 89034 × MIR162 × NK603 και γενετικώς τροποποιημένος αραβόσιτος που συνδυάζει δύο ή τρία από τα μονά συμβάντα MON 87427, MON 89034, MIR162 και NK603 (B9-0346/2020) ES

11-11-2020

He votado a favor de esta resolución que solicita a la Comisión que reitre su decisión de ejecución por la que se autoriza la comercialización de productos que contienen, se componen o se han producido a partir de maíz modificado genéticamente MON 87427 × MON 89034 × MIR162 × NK603, y de maíz modificado genéticamente que combina dos o tres eventos únicos MON 87427, MON 89034, MIR162 y NK603, y por la que se deroga la Decisión de Ejecución (UE) 2018/1111 de la Comisión de conformidad con el Reglamento (CE) n.º 1829/2003 del Parlamento Europeo y del Consejo porque es un riesgo para la salud y la biodiversidad y porque no cumple las previsiones legalmente establecidas para tomar este tipo de decisiones. Es en definitiva contraria al derecho de la Unión. Los déficits principales del proceso de autorización se refieren a la transparencia y al hecho de que se ha producido la autorización sin contar con la mayoría cualificada de los estados miembros. Hay ya 36 precedentes de resoluciones aprobadas en el parlamento en la misma dirección y por la misma causa, por lo que este voto favorable es un ejercicio de coherencia con decisiones anteriores.

Αντίρρηση σύμφωνα με το άρθρο 112 του Κανονισμού: Γενετικώς τροποποιημένη σόγια SYHT0H2 (SYN-ØØØH2-5) (B9-0349/2020) ES

11-11-2020

He votado a favor de esta resolución que solicita a la Comisión que reitre su decisión de ejecución por la que se autoriza la comercialización de productos que contienen, se componen o se han producido a partir de soja modificada genéticamente SYHT0H2 (SYN-ØØØH2-5), con arreglo al Reglamento (CE) n.º 1829/2003 del Parlamento Europeo y del Consejo, porque, supone un riesgo para la salud de la ciudadanía, para la biodiversidad y porque no cumple las previsiones legalmente establecidas para tomar este tipo de decisiones. Es en definitiva contraria al derecho de la Unión. Los déficits principales del proceso de autorización se refieren a la transparencia y al hecho de que se ha producido la autorización sin contar con la mayoría cualificada de los estados miembros. Hay ya 36 precedentes de resoluciones aprobadas en el Parlamento en la misma dirección y por la misma causa, por lo que este vota favorable, además de una apuesta por la salud de la ciudadanía y la biodiversidad es un ejercicio de coherencia con decisiones anteriores.

Αντίρρηση σύμφωνα με το άρθρο 112 του Κανονισμού: Γενετικώς τροποποιημένος αραβόσιτος MON 87427 × MON 87460 × MON 89034 × MIR162 × NK603 και γενετικώς τροποποιημένος αραβόσιτος που συνδυάζει δύο, τρία ή τέσσερα από τα μονά συμβάντα MON 87427, MON 87460, MON 89034, MIR162 και NK603(B9-0347/2020) ES

11-11-2020

He votado a favor de esta resolución que solicita a la Comisión que reitre su decisión de ejecución por la que se autoriza la comercialización de productos que contienen, se componen o se han producido a partir de maíz modificado genéticamente MON 87427 × MON 87460 × MON 89034 × MIR162 × NK603, y de maíz modificado genéticamente que combina dos, tres o cuatro de los eventos únicos MON 87427, MON 87460, MON 89034, MIR162 y NK603, porque es una amenaza contra la biodiversidad y la salud y es contraria al derecho de la Unión. Los déficits principales del proceso de autorización se refieren a la transparencia y al hecho de que se ha producido la autorización sin contar con la mayoría cualificada de los estados miembros. Hay ya 36 precedentes de resoluciones aprobadas en el Parlamento en la misma dirección y por la misma causa, por lo que este voto favorable, además de una apuesta por la salud de la ciudadanía y la biodiversidad es un ejercicio de coherencia con decisiones anteriores.

Επικοινωνία

Bruxelles

Strasbourg